(Deutsch unten / wersja polska poniżej)

Berlin against violence in Poland
Berlin in solidarity with Białystok
Berlin in solidarity with the LGBTQ community in Poland!

On 20 July 2019, under the slogan “Białystok: a home for everyone”, the first ever Pride March took place in Białystok, in which around 1,000 people took part.

We are shocked and disgusted at what happened during the March. The participants were attacked verbally and physically by organised groups of aggressive nationalists, hooligans, right-wing collectives and Catholic organisations.

Despite the protection of a police cordon, the people marching in the rainbow parade were hit, insulted, spat on, and had rotten eggs, bottles, stones and firecrackers thrown at them. Amongst the injured were children.

The fasist counterprotest was led by slogans such as “Białystok against perverts”, “God, honour, Fatherland”, “Perversion forbidden”, “family = man + woman”, “Zone free from LGBT”.

The nationalist-conservative party Law and Justice (PiS), hiding behind traditional conservatism and the protection of ‘traditional’, meaning heteronormative, family units, has for years been showing support for a hateful stance towards the LGBTIQ community. We are outraged at the lack of an official response from the government, and the lack of statements from particular party members, who supported either verbally, or actively the aggressive attempt at blocking a peaceful march. Reacting to Saturday’s events, the Education Minister Dariusz Piontkowski (PiS) wondered if it is necessary to organise Pride Marches at all, since “they are met with such great resistance”.

The level of hatred and contempt caused by years of political and social propaganda against the so-called “gender ideology”, which right-wing have been soaking up through the media and church pulpits, culminated at the Pride March in Białystok.

Particularly off-putting is the statement given by the priests from the Saint Queen Jadwiga parish in Białystok, who wanted to give “words of appreciation and thanks to all those, who recently, by any means possible, took part in the defense of Christian and human values, protecting our city, children and young people in particular, from the planned demoralisation and deprivation”. The tweet from priest Mrozek – an idol of Polish fascists – has a similar effect: “LGBT members are not at all our brothers or sisters. They are enemies spreading an anti-culture, and we must defend ourselves from them.”

We are voicing our opposition to the attacks on the persons taking part in the Pride March in Białystok.
We are directing our response to international organisations with offices in Germany and other European countries, to politicians of the European Union, and to the international community. We are shouting about the events in Białystok in order to put pressure on the Polish government, from which we expect the cessation of inciting hatred and encouraging aggression. We also want to spotlight the unacceptable position of the Catholic Church in Poland, which has been inciting acts of violence.

Stop hate! Stop intolerance! Stop violence!
Against fascism, fanaticism and aggression!
We stand in solidarity with the victims, with LGBTQI communities in Poland, and our friends in Poland!

Dziewuchy Berlin
If you want to sign the letter – let us know: info@dziewuchyberlin.org
Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
RISS e.V.
The Coalition Berlin
The Left Berlin – International working group Die Linke
Berlin-Ireland Pro Choice Solidarity
RAZEM Berlin

DE ————————————————————————————————

Berlin gegen Gewalt in Polen
Berlin in Solidarität mit Białystok
Berlin in Solidarität mit der LGBTQ-Gemeinschaft in Polen

Unter dem Motto “Białystok: ein Zuhause für alle” fand am 20. Juli 2019 in Białystok der erste Pride March in dieser Stadt statt, an dem rund 1.000 Menschen teilnahmen.

Wir sind schockiert und angewidert von der Ereignissen während des Marsches. Die Teilnehmer*innen wurden von organisierten Gruppen aggressiver Nationalist*innen, Hooligans und von einigen weiteren rechten und katholischen Organisationen verbal und physisch angegriffen.

Trotz des Schutzes durch ein Polizeikordon wurden die in der Regenbogenparade marschierenden Menschen geschlagen, beleidigt, bespuckt und mit faulen Eiern, Flaschen, Steinen und Petarden beworfen. Unter den Verletzten waren Kinder.

Der faschistische Gegenprotest wurde von Slogans wie “Białystok gegen Perverse”, “Gott, Ehre, Vaterland”, “Perversion verboten”, “Familie = Mann + Frau”, “LGBT-freie Zone” angeführt.

Die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die sich auf konservative Werte wie Schutz der “traditionellen”, d.h. Heteronormativen, Familie stürzt, zeigt seit Jahren Unterstützung für eine hasserfüllte Haltung gegenüber der LGBTQI-Gemeinschaft. Wir sind empört über die fehlende Reaktion seitens der polnischen Regierung und über das Benehmen einiger PiS-Parteifunktionäre, die entweder verbal oder aktiv die Pride angegriffen haben. Als Reaktion auf die Ereignisse am Samstag fragte sich Bildungsminister Dariusz Piontkowski (PiS), ob es überhaupt notwendig sei, Pride Marches zu organisieren, da “sie auf so großen Widerstand stoßen”.

Der Hass und die Verachtung, die durch jahrelange Propaganda gegen die so genannte “Gender-Ideologie” hervorgerufen wurden, die von rechten Medien und Teilen der katholischen Kirche ausgeht, hat ihren Höhepunkt in Bialystok erreicht.

Besonders abschreckend ist die Aussage der Priester der Pfarrei Świętej Jadwigi Królowej in Białystok, der “Worte der Wertschätzung und des Dankes an alle diejenigen richten wollten, die sich in letzter Zeit mit allen Mitteln an der Verteidigung der christlichen und menschlichen Werte beteiligt haben und vor allem unsere Stadt, insbesondere Kinder und Jugendliche, vor der geplanten Demoralisierung und Entbehrung schützen”. Der Tweet von Priester Mrozek – einer Kultfigur der polnischen faschistischen Szene – ist ebenso verstörend: “LGBT sind überhaupt nicht unsere Brüder oder Schwestern. Sie sind Feinde, die eine Gegenkultur verbreiten, und wir müssen uns vor ihnen verteidigen.”

Wir sprechen uns gegen die Angriffe auf die am Pride Marsch teilnehmenden Personen in Białystok aus.
Wir richten unseres Schreiben an internationale Organisationen mit Sitz in Deutschland und anderen europäischen Ländern, an Politiker*innen der Europäischen Union und an die internationale Gemeinschaft. Wir schreiben über die Ereignisse in Białystok, um Druck auf die polnische Regierung auszuüben, von der wir erwarten, dass sie aufhören Hass und Aggression zu fördern und entsprechende Schritte vornehmen um solchen Situation in Zukunft vorzubeugen. Wir wollen auch auf die inakzeptable Position der katholischen Kirche in Polen hinweisen, die zu Gewalttaten angestiftet hat. Wir erwarten, dass entsprechende Konsequenzen aus der Ereignissen in Bialystok gezogen werden und, dass die LGBTQI-Gemeinschaft in Polen endlich den verdienten Schutz und Respekt erfährt.

Gegen Hass! Gegen Intoleranz! Gegen Gewalt!
Gegen Faschismus, Fanatismus und Aggression!
Wir stehen in Solidarität mit den LGBTQ-Gemeinschaft in Polen und unseren Freund*innen in Polen!

PL

Berlin przeciwko przemocy w Polsce
Berlin solidarnie z Białymstokiem
Berlin solidarnie z osobami LGBTQ+!

20 lipca 2019 po raz pierwszy w Białymstoku odbył się Marsz Równości pod hasłem: “Białystok domem dla wszystkich”, w którym wzięło udział około 1000 osób z całej Polski.

To, co wydarzyło się podczas Marszu napawa nas obrzydzeniem i przerażeniem. Uczestniczki i uczestnicy Marszu zostali zaatakowani słownie i fizycznie przez zorganizowane grupy agresywnych nacjonalistów, pseudokibiców, środowiska prawicowe i organizacje katolickie.

Pomimo ochrony kordonu policji, maszerujące w tęczowej paradzie osoby były bite, wyzywane, opluwane, obrzucane zgniłymi jajami, butelkami, kamieniami i petardami. Wśród pokrzywdzonych są dzieci. Na faszystowskiej kontrdemonstracji pojawiały się hasła jak “Białystok przeciw zboczeńcom”, “Bóg honor ojczyzna”, “Zakaz pedałowania”, “rodzina = chłopak + dziewczyna”, “Strefa Wolna od LGBT”.

Narodowo-konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS), zasłaniając się tradycją konserwatywną i ochroną “tradycyjnej”, czyli heteronormatywnej, rodziny, wygłasza od lat poparcie dla nienawistnej postawy wobec osób LGBTQ+. Jesteśmy oburzeni brakiem oficjalnej reakcji ze strony rządu, jaki również wypowiedziami poszczególnych funkcjonariuszy partii, którzy wspierali werbalnie, bądź poprzez aktywne uczestnictwo agresywną próbę blokady pokojowego marszu. W reakcji na sobotnie wydarzenia, minister edukacji Dariusz Piontkowski (PiS) zastanawiał się czy trzeba w ogóle organizować Marsze Równości, skoro “budzą ogromny opór”.

Poziom nienawiści i pogardy spowodowanej wieloletnią propagandą polityczną i obyczajową przeciwko tzw. “ideologii gender”, którą sączą prawicowe środowiska poprzez media, ambony kościołów, miał swoją kulminację podczas Marszu Równości w Białymstoku.

Szczególnie odrażające są słowa kapłanów z białostockiej parafii Świętej Jadwigi Królowej, która złożyła “wyrazy uznania i podziękowania tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie, w jakikolwiek sposób włączyli się w obronę wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich, chroniąc nasze miasto, zwłaszcza dzieci i młodzież przed planową demoralizacją i deprawacją.”, albo wpis księdza Mrozka, idola polskich faszystów, który na Twitterze pisze: „Członkowie LGBT nie są wcale naszymi braćmi i siostrami. Są wrogami szerzącymi antykulturę i trzeba się przed nimi bronić”.

Wyrażamy swój sprzeciw wobec ataków na osoby uczestniczące w Marszu Równości w Białymstoku!

Naszą odezwę kierujemy do organizacji międzynarodowych, posiadających siedzibę w Niemczech, jak i w innych krajach europejskich, do polityków i polityczek w Unii Europejskiej oraz do społeczności międzynarodowej. Nagłaśniamy wydarzenia w Białymstoku, by wywrzeć presję na polski rząd, od którego oczekujemy zaprzestania nakłaniania do nienawiści i przyzwolenia na agresję. Pragniemy także pokazać niedopuszczalną postawę kościoła katolickiego w Polsce, który podjudza do aktów przemocy.

Stop nienawiści! Stop nietolerancji! Stop przemocy!
Jesteśmy przeciwko faszyzmowi, fanatyzmowi i agresji!
Stajemy solidarnie z pokrzywdzonymi, solidarnie ze środowiskami LGBTQ+ w Polsce, solidarnie z naszymi przyjaciółkami i przyjaciółmi w Polsce!

————————————————-
Was können Sie tun / What can you do / Co możesz zrobić:

> Schicke diesen Brief raus und unterschreibe es.
> Share this letter and sign
> Roześlij ten list i podpisz

> Informiere über die Ereignisse unter Białystok.
> Inform about the events in Białystok.
> Informuj o wydarzeniach w Białymstoku.
Mehr auf unsere Fanpage (Dziewuchy Berlin) >>>

> Organisiere eine Demonstrations- oder Unterstützungsaktion oder nimm Teil an einer in Polen (Karte).
> Organise a demonstration or support action or join one in Poland (map).
> Zorganizuj demonstrację lub akcję poparcia lub dołącz w Polsce (mapa).
Google map >>>

> Sende Worte der Unterstützung und Solidarität an Facebook-Gruppen und -Veranstaltungen oder an Einzelpersonen in Polen.
> Send words of support and solidarity to Facebook groups and events or to individuals in Poland.
> Wyślij słowa wsparcia i solidarności na grupach Facebooka i wydarzeniach, czy do poszczególnych osób w Polsce.

> Opfer finanziell unterstützen – Akcja Demokracja’s legal money collection.
> Support victims financially – Akcja Demokracja’s legaler Geldeinzug.
> Wspieraj ofiary finansowo – legalna zrzutka Akcji Demokracji.
On Akcja Demokracja Facebook >>>

Dziewuchy Berlin
Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

#inSolidarityWithPoland #InSolidarityWithLGBTQ #InSolidarityWithBialystok
#GegenGewaltinPolen #BerlinPrzeciwkoPrzemocy

#LGBT  #lgbtpolska #marszrownościbiałystok #stopprzemocy #marszrówności #StopHomophobiaPoland

soli polen DB

Leave a Reply