PL poniżej

ENG below

Wir gehörten zu den Ersten, die die Petition unterzeichnet haben – wir finden sie wichtig. Wir laden auch Menschen aus Polen ein, sich mit den Schwestern in Deutschland zu solidarisieren. Text und Bild: Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung

PETITION zum UNTERSCHREIBEN / PETYCJA do PODPISANIA / PETITION to SIGN: https://innn.it/wegmit218 

***

Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung hat diese Petition gestartet und richtet sie an Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach, Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann und Bundesfamilienministerin Lisa Paus.

Wir Mediziner*innen, Jurist*innen, Journalist*innen, Aktivist*innen, Bürger*innen und Organisationen fordern einen fairen und einfachen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland. Für alle. Jetzt!

Wusstest du, dass ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland eine Straftat ist und nur mit einer Zwangsberatung folgenlos bleibt? Dass immer weniger Mediziner*innen Schwangerschaftsabbrüche anbieten und in ihrer Ausbildung nicht lernen, wie ein Schwangerschaftsabbruch durchzuführen ist? Dass sich Krankenhäuser weigern, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen und viele schwangere Personen den Abbruch selbst zahlen müssen? Damit muss Schluss sein! 

Wir fordern eine Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen in Deutschland:

 • Gewollte Schwangerschaftsabbrüche müssen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden, die Beratungspflicht gehört abgeschafft
 • Schwangerschaftsabbrüche müssen Teil der medizinischen Grundversorgung werden 
 • Kostenübernahme durch die Krankenkassen für jeden Schwangerschaftsabbruch
 • Verpflichtende Aus-, Fort- und Weiterbildung zu Schwangerschaftsabbrüchen für medizinische Fachberufe
 • Jede*r Schwangere soll sich wohnortnah und frei für eine Methode des Schwangerschaftsabbruchs entscheiden können
 • Recht auf freiwillige Schwangerschaftsberatung – flächendeckend, kulturell und sprachlich sensibel
 • Vertrauen von Politik & Gesellschaft gegenüber schwangeren Personen, dass sie selbst die richtige Entscheidung für sich und ihren Körper treffen können

Das weltweite Erstarken von rechten Parteien führt zu einer massiven Einschränkung von reproduktiven Rechten. Auch die AfD fordert, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nur in „absoluten Ausnahmen“ durchgeführt werden. Es ist deshalb wichtiger denn je, diesen Angriffen entgegenzutreten und reproduktive Rechte in Deutschland zu schützen!

Die aktuelle Situation führt dazu, dass…

… schwangere Personen sich in einer Pflichtberatung für eine höchstpersönliche Entscheidung rechtfertigen müssen, auch wenn sie sich selbst bereits entschieden haben.

… betroffene Personen verurteilt und stigmatisiert werden und die Thematik tabuisiert ist.

… Ärzt*innen und Beratende der Schwangerschaftskonfliktberatung in Deutschland täglich massiv bedroht werden.

… Krankenhäuser verweigern, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen.

… Schwangere immer öfter unter Zeitdruck und erheblichem psychischem Druck weite Strecken zurücklegen müssen, um einen Schwangerschaftsabbruch zu erhalten.

… insbesondere Menschen in vulnerablen Situationen vor enormen Hürden stehen. Dazu gehören etwa Personen, die in Armut leben, Gewalt erfahren, kleine Kinder oder einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben oder weit von der nächsten medizinischen Einrichtung entfernt leben.

Die Entkriminalisierung und Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen steht für die Wahrung von Menschenrechten, Selbstbestimmung und Gleichstellung. Statt Bevormundung und Verurteilung: Lasst uns Schwangeren endlich vertrauen!

Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung

****** PL *******

Jako jedne z pierwszych podpisałyśmy petycję – uważamy, że to ważne. Zapraszamy również osoby z Polski do okazania solidarności siostrom w Niemczech.
Tekst i zdjęcie: Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung (Sojusz na rzecz Samostanowienia Seksualnego).

Sojusz na rzecz Samostanowienia Seksualnego wystosował niniejszą petycję i kieruje ją do federalnego ministra zdrowia prof. dr Karla Lauterbacha, federalnego ministra sprawiedliwości dr Marco Buschmanna i federalnej ministry spraw rodzinnych Lisy Paus.

My, lekarki/rze, prawniczki/cy, dziennikarki/rze, aktywistki/ści, obywatelki/le i organizacje, żądamy sprawiedliwego i łatwego dostępu do aborcji w Niemczech. Dla wszystkich. Teraz!

Czy wiesz, że aborcja jest w Niemczech przestępstwem i można jej uniknąć jedynie poprzez poradnictwo przymusowe? Czy wiesz, że coraz mniej lekarek i lekarzy oferuje zabieg usunięcia ciąży, a podczas szkolenia nie uczy się, jak go przeprowadzić? Czy wiesz, że szpitale odmawiają aborcji i wiele ciężarnych musi za aborcję płacić samodzielnie? To musi się skończyć!

Domagamy się nowego uregulowania aborcji w Niemczech:

 • Usunięcia dobrowolnej aborcji z kodeksu karnego i zniesienia obowiązku udzielania porad
 • Aborcja musi stać się częścią podstawowej opieki medycznej
 • Pokrycia kosztów przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych za każdą aborcję
 • Obowiązkowej nauki, szkolenia i dokształcania w zakresie aborcji dla personelu medycznego
 • Możliwości swobodnego wyboru metody aborcji blisko domu dla każdej osoby w ciąży
 • Prawa do dobrowolnego poradnictwa w ciąży – wszechstronnego, wrażliwego kulturowo i językowo
 • Politycznego i społecznego zaufania dla osób w ciąży, że mogą podjąć właściwą decyzję dla siebie i swojego ciała

Globalny rozwój partii prawicowych prowadzi do masowych ograniczeń praw reprodukcyjnych. AfD domaga się także, aby aborcje w Niemczech przeprowadzano jedynie w „absolutnych wyjątkach”. Dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek jest przeciwstawienie się tym atakom i ochrona praw reprodukcyjnych w Niemczech!

Obecna sytuacja oznacza, że…

… Osoby w ciąży muszą uzasadnić bardzo osobistą decyzję w ramach obowiązkowej poradni, nawet jeśli już ją podjęły.

… Osoby dotknięte tą sytuacją są potępiane i napiętnowane, a temat stanowi tabu.

… Lekarki/rze i doradczynie i doradcy ds. konfliktów ciążowych w Niemczech są codziennie narażone na masowe zagrożenia.

… Szpitale odmawiają wykonania aborcji.

… Kobiety w ciąży coraz częściej muszą pokonywać duże odległości pod presją czasu i znaczną presją psychologiczną, aby dokonać aborcji.

…szczególnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji muszą stawić czoła ogromnym przeszkodom. Należą do nich osoby żyjące w ubóstwie, doświadczające przemocy, posiadające małe dzieci lub niepewny status pobytu lub mieszkające z dala od najbliższej placówki medycznej.

Dekryminalizacja i nowe regulacje dotyczące aborcji oznaczają ochronę praw człowieka, samostanowienia i równości. Zamiast paternalizmu i potępiania: zaufajmy wreszcie kobietom w ciąży!

Sojusz na Rzecz Samostanowienia Seksualnego (Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung)

***

Alliance for Sexual Self-Determination (Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung) has started this petition and addresses it to Federal Minister of Health Prof. Dr. Karl Lauterbach, Federal Minister of Justice Dr. Marco Buschmann and Federal Minister for Family Affairs Lisa Paus.

Text and image: Alliance for Sexual Self-Determination

Legal, simple, fair: For a new regulation of abortion in Germany!

We doctors, lawyers, journalists, activists, citizens and organisations demand fair and easy access to abortions in Germany. For all. Now!

Did you know that an abortion is a criminal offense in Germany and only has no consequences with compulsory counseling? Did you know that fewer and fewer doctors are offering abortions and do not learn how to carry out an abortion during their training? Did you know that hospitals refuse to perform abortions and that many pregnant people have to pay for the abortion themselves? This has to end!

We demand a new regulation of abortions in Germany:

Voluntary abortions must be removed from the Criminal Code and the obligation to provide counseling must be abolished
Abortion must become part of basic medical care
Coverage of costs by health insurance companies for every abortion
Mandatory training, further education and training on abortion for medical professionals
Every pregnant woman should be able to freely choose a method of abortion close to where she lives
Right to voluntary pregnancy advice – comprehensive, culturally and linguistically sensitive
Politics and society should trust pregnant people that they can make the right decision for themselves and their bodies

The global rise of right-wing parties is leading to massive restrictions on reproductive rights. The AfD also demands that abortions in Germany only be carried out in “absolute exceptions”. It is therefore more important than ever to counter these attacks and protect reproductive rights in Germany!

The current situation means that…

… pregnant people have to justify a highly personal decision in compulsory counseling, even if they have already made their own decision.

… the people affected are condemned and stigmatized and the topic is taboo.

… doctors and pregnancy conflict counselors in Germany are massively threatened on a daily basis.

…Hospitals refuse to perform an abortion.

… Pregnant women increasingly have to travel long distances under time pressure and considerable psychological pressure to obtain an abortion.

… especially people in vulnerable situations face enormous hurdles. These include people who live in poverty, experience violence, have small children or an uncertain residence status, or live far from the nearest medical facility.

The decriminalization and new regulation of abortion stands for the preservation of human rights, self-determination and equality. Instead of paternalism and condemnation: let’s finally trust pregnant women!

Alliance for sexual self-determination

Erstunterzeichnende / Pierwsze sygnatariuszki:

 • Kristina Hänel, Ärztin
 • pro familia Bundesverband
 • AWO Bundesverband e.V.
 • Doctors for Choice
 • Jusos Deutschland
 • Grüne Jugend Bundesverband
 • Christiane von Rauch, Vereinsvorsitzende Pro Choice Deutschland e.V.
 • Maria Noichl, MdEP, Bundesvorsitzende der SPD Frauen
 • Ulrike Häfner, Bundesvorsitzende der SPD Frauen
 • Sebastian Roloff, MdB, SPD
 • Heidi Reichinnek, Die Linke
 • Gesine Lötzsch, Die Linke
 • Cornelia Moehring, MdB Die Linke und Vorstandsmitglied Institut Solidarische Moderne (ISM)
 • Ulle Schauws, Frauenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
 • Friedrich Stapf, Praktizierender Arzt aus München, hat in 50 Jahren 120.000 Abbrüche vorgenommen
 • Bahar Haghanipour, Vizepräsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, Sprecherin für Frauenpolitik und Gleichstellung
 • Mareike Engels, Erste Vizepräsidentin der Hamburgischen BürgerschaftSprecherin für Soziales, Frauen und Gleichstellung
 • Lara Neumann, Bundesvorsitzende*r Volt Deutschland
 • Kristina Lunz, Co-Gründerin „The Centre for Feminist Foreign Policy“
 • Mertcan Usluer (@gynaekollege), Arzt und Influencer
 • Marie Nasemann, Schauspielerin, Podcasterin & Creatorin
 • Sebastian Tigges, Podcaster & Creator
 • Ninia LaGrande, Moderatorin, Autorin
 • Melodie Michelberger, „Body Politics“ Autorin & Körperaktivistin
 • Asha Hedayati, Anwältin & Autorin „Die Stille Gewalt“
 • Hami Nguyen, Autorin
 • Celina Bostic, Musikerin
 • Nike van Dinther, Autorin & „This is Jane Wayne“ Mit-Gründerin
 • Kim Hoss, Frau mit Uterus & Aktivistin pro Frauenrechte
 • Anne Wizorek, Publizistin, Kampagne #JaZuSelbstbestimmung
 • Daniela Antons, Beraterin für Campaigning & Fundraising, Kampagne #JaZuSelbstbestimmung
 • Leonie Plaar (Frau Löwenherz), LGBTQIA* Aktivistin & Content Creatorin
 • Melina Ophelia, Creatorin
 • Daniela Sepehri, Menschenrechtsaktivistin
 • Alexandra Zykunov, Journalistin & Autorin
 • Nina Poppel (Nini erklaert Politik), Politikwissenschaftlerin und Journalistin
 • Katrin Aimee, Content Creatorin
 • Kathrin Weßling, Autorin
 • Sarah Diehl, Autorin
 • Ulli Nissen, MdB a.D., Ehrenvorsitzende SPD-Frauen Frankfurt und Hessen-Süd
 • Women on Web
 • Omas gegen Rechts Berlin
 • F_Streik Bremen
 • Feministische Aktion Flensburg
 • Junger Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.
 • Benno Gammerl, Historiker und Autor
 • Evi Tietmann, pro familia Ingolstadt
 • Landesarbeitsgemeinschaft der Frauen und Gleichstellungsbeauftragten in Hessen
 • Frauenberatung Verden e.V.
 • Dziewuchy Berlin
 • International Council of Polish Women+
 • SPD Frauen Leipzig
 • SPD Frauen Sachsen
 • Julia Woller, Teil des Präsidiums des Bundesfrauenrates von Bündnis 90/Die Grünen
 • Arbeitskreis Säkularität und Humanismus der SPD
 • Arbeitskreis der säkularen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten der SPD Düsseldorf
 • pro familia Landesverband Berlin
 • AWO Bezirksverband Niederrhein e.V.
 • Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeiterwohlfahrt NRW
 • Better Birth Control e.V.
 • Dr. Gisela Notz, Sozialwissenschaftlerin, Historikerin und Aktivistin
 • Dr. Ines Scheibe, Diplompsychologin und Mitgründerin des BfsS
 • Säkulare Humanisten – gbs Rhein-Neckar e.V.
 • Medical Students for Choice Berlin e.V.
 • Feministische Vernetzung Trier
 • Sabrina Simmons, SPD
 • Die Linke Landesverband Bremen
 • Katharina Stolla & Svenja Appuhn, Bundessprecherinnen Grüne Jugend
 • The Centre for Feminist Foreign Policy
 • Überparteiliche Fraueninitiative Berlin – Stadt der Frauen (ÜPFI)
 • Dr. Elfriede Müller, jour fixe initiative berlin.
 • Kritische Medizin Dresden
 • MSFC Göttingen
 • Familienplanungszentrum Berlin – BALANCE
 • pro familia Landesverband Rheinland-Pfalz
 • Frauenzentrum Augsburg e.V.
 • Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen/Feminist*innen
 • Feministisches Netzwerk für Gesundheit Berlin, Sybill Schulz – Sprecherin
 • Landesarbeitsgemeinschaft der AWO NRW
 • Jana Bertels – Co-Landesvorsitzende SPD Frauen Berlin
 • Zentralrat der Kommissionsfreien
 • Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA)
 • Mechthild Rawert, MdB a.D.
 • Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken