Dziewuchy Berlin, czyli kamienie milowe polsko-niemieckiej obywatelskiej współpracy i siostrzeństwa środowisk feministycznych.
Dziewuchy Berlin, milestones in polish-german civic society cooperation and feminist sisterhood

Kiedy wiele z nas, osób aktywnych ale i dotychczas niezaangażowanych, przypadkowych, stanęło na ulicach w kwietniu 2016 roku, rozpoczął się nowy kolejny etap walk o prawa kobiet w Polsce. Protesty i masowe oburzenie były reakcją na pierwsze próby zaostrzenia ustawy aborcyjnej przez konserwatywne rządy partii PiS w Polsce. Rozpoczął się też proces budowania nowej relacji w polsko-niemieckich obywatelskich środowiskach feministycznych. Od ponad pięciu lat działamy w Berlinie organizując demonstracje, pikiety czy akcje artystyczne solidarnie na rzecz Polski – od praw reprodukcyjnych po wolne sądy. Piszemy artykuły dla prasy, piszemy listy, podpisujemy petycje, zabieramy głos na demonstracjach i bierzemy udział w dyskusjach na temat Polski oraz nieustająco informujemy mieszkańców Niemiec o walkach kobiet o swoje prawa i sytuacji w Polsce. Jednocześnie stajemy solidarnie z innymi migrantkami na ulicach Berlina, angażujemy się w niemieckie kampanie w walce o prawa kobiet* w Niemczech (Paragraf 218 i 219a).

When many of us, active but also hitherto uninvolved, casual people, stood on the streets in April 2016, a new next stage of the struggle for women’s rights in Poland began. The protests and mass outrage were a reaction to the first attempts of the conservative PiS party government in Poland to tighten the abortion law. The process of building a new relationship in Polish-German civil feminist circles has also begun. For over three years we have been active in Berlin, organizing demonstrations, pickets, and artistic actions in solidarity with the Polish cause – from reproductive rights to free courts. We write press articles, write letters, sign petitions, speak at demonstrations and take part in discussions about Poland, and we constantly inform people in Germany about women’s struggles for their rights and the situation in Poland. At the same time we stand in solidarity with other migrant women on the streets of Berlin, we engage in German campaigns in the fight for women’s rights* in Germany (Paragraph 218 and 219a).

Wybrane ważne akcje / chosen meaningful actions:

1.4.2016 “Dziewuchy Dziewuchom” na Facebooku / the beginning

Tego dnia powstała w Polsce grupa na Facebooku „Dziewuchy Dziewuchom“, w kilka dni dołączyło do niej 100 000 osób. To była największa tego typu grupa obywatelska na Facebooku. Szybko powstawały lokalne grupy żeby lepiej się organizować w różnych miastach i krajach. W Berlinie założyłyśmy lokalną grupę 2.4.2016.

On that day, a Facebook group called “Dziewuchy Dziewuchom” was established in Poland, and 100,000 people joined it in a few days. It was the largest civic group of this type on Facebook. Local groups were quickly formed to organize better in different cities and countries. In Berlin, we set up a local group on 2.4.2016.

3.10.2016 – Czarny Protest czyli Czarny Poniedziałek czyli Ogólnopolski Strajk Kobiet / Black Protest, Polish Women’s Strike

Czarny poniedziałek był to strajk kobiet w całej Polsce, będący kulminacją ogólnopolskiej akcji Czarny Protest. Była to akcja oddolna, ponadpolityczna i zrzeszająca kobiety w różnym wieku, z różnych zawodów, o różnych doświadczeniach. Czarny Protest był ewenementem na skalę krajową ale i międzynarodową: w niezwykle krótkim czasie zmobilizował tysiące kobiet w całym kraju, co było możliwe także dzięki mediom społecznościowym i masową reakcją na dramatyczną sytuację kobiet w Polsce.

Czarny protest w Berlinie organizowałyśmy we cztery, zebrane spontanicznie. Przez tydzień udało nam się zorganizować protest, na który przyszło w Berlinie ok. 2000 osób i do dziś wielu go wspomina. Na proteście przemawiały aktywistki z Polski i Berlina. Spontanicznie zagrał zespół Two Times Twice, który do dziś z nami współpracuje. Ich utwór „Woman scorned“ stał się naszym muzycznym manifestem. Na protest przyszły kobiety, mężczyźni, dzieci; Polki i Polacy, Niemki i Niemcy ale i osoby z innych krajów. To był moment przełomowy – największy polski protest w Berlinie. Czarny Protest pokazał moc Polek, był zalążkiem nowej (nie pierwszej!) fali solidarności międzynarodowej ponad granicami.

Black Monday was a women’s strike across Poland, a culmination of the nationwide Black Protest campaign. It was a grassroots, supra-political action bringing together women of all ages, professions, and experiences. The Black Protest was a phenomenon on a national and international scale: it mobilized thousands of women all over the country in a very short time, which was also possible thanks to social media and a mass reaction to the dramatic situation of women in Poland.

The four of us organized the Black Protest in Berlin, spontaneously. Within a week, we managed to organize a protest attended by about 2,000 people in Berlin and still many have memories of this day. Activists, members of Ciocia Basia, and the author and feminist Margarete Stokowski spoke at the protest. The band Two Times Twice, which has been working with us to this day, played spontaneously. Their song “Woman Scorned” has become our musical manifesto. Women, men and children came to the protest; Polish and German but also people from other countries. It was a turning point – the largest Polish protest in Berlin. The Black Protest showed the power of Polish women, it was the beginning of a new (not the first!) wave of international solidarity across borders.

IMG_6848-Bearbeitet-Bearbeitet-Bearbeitet-3 smaller

IMG_6961-Bearbeitet-2_small

Fotos: Oliver Feldhaus

8.3.2017 – Międzynarodowy Dzień Kobiet / International Women’s Day / Berlin 

Od początku 2017 roku działamy już w stałym składzie. Przygotowania do Międzynarodowego Strajku Kobiet rozpoczęłyśmy wcześnie. W Berlinie co roku odbywają się 2 duże marsze – Frauen*kampftag i Alliance of Internationalist Feminists. Niestety z powodów różnic ideowych marsze chodzą różnymi drogami. W 2017 roku udało się nam, Dziewuchom, dokonać niemal cudu – spowodować, że oba marsze spotkały się w jednym miejscu – na naszym polskim proteście na Oranienplatz (organizowanym solidarnie z Irlandkami z Berlin-Irland Pro-Choice Solidarity).

Since the beginning of 2017, we have already been operating in a permanent group formation. Preparations for the International Women’s Strike started early. Every year there are two big marches in Berlin – Frauen*kampftag and Alliance of Internationalist Feminists. Unfortunately, because of ideological differences, the marches take different routes. In 2017 we managed to accomplish almost a miracle – to make both marches meet in one place – at our Polish protest in Oranienplatz (organized in solidarity with the Irish from Berlin-Irland Pro-Choice Solidarity).

 

Foto: Maciej Soja

Foto: Maciej Soja

23.3.2018 – Czarny Piątek / Black Friday / Berlin

Zorganizowałyśmy demonstrację solidarności z Polkami na Warschauer Brücke, która nie była tak liczna jak w 2016 roku, ale jej wymowa i cel był inny – zaprosiłyśmy wiele międzynarodowych organizacji i grup, które zabrały głos ma demo i wyraziły swoją solidarność z Polkami. Świadomie udzielilyśmy głosu i sceny między innymi siostrze z Turcji i siostrze z Kurdystanu, ponieważ jako siostry, stoimy na tym samym polu walki. Naszym wrogiem nie są kobiety z wrogich reżimów ale patriarchat i mężczyźni rządzący w tych krajach.

We organized a demonstration of solidarity with the Polish women at Warschauer Brücke, which was not as numerous as in 2016, but its meaning and purpose was different – we invited many international organizations and groups that took part in the demonstration and expressed their solidarity with the Polish women. We consciously gave voice and stage to a sister from Turkey and a sister from Kurdistan, among others, because as sisters, we stand on the same battlefield. Our enemy is not the women of the hostile regimes but the patriarchy and the men who rule in these countries. 

28946987_2305497219471806_3327058666090579948_o

Foto: Maciej Soja

7.9.2018 – Nagroda Green Pussyhat / Lipsk / Feministischer Pussyhat Preis / Leipzig

Na początku września 2018, w Lipsku odbył się kongres kobiet* niemieckiej partii Zielonych (BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) pod hasłem “To jest nasz czas – Feminizm staje się programem” („Das ist unsere Zeit- Feminismus wird Programm“). W kategorii Samostanowienie feministyczną nagrodę „Green Pussyhat“ przyznano grupie Dziewuchy Berlin – za transgraniczny aktywizm i walkę o seksualne samostanowienie. Cieszy nas ogromnie, że oddolny obywatelski ruch Dziewuch został zauważony i niesie inspirację dla kobiet w innych krajach. Różne organizacje w Niemczech, w tym Partia Zielonych, podziwiają ruch za determinację, szeroką mobilizację i solidaryzują się organizatorkami tych protestów w calej Polsce w dalszych walkach o prawa do samostanowienia o własnym ciele. Czarne protesty z 2016 roku, nie zostały zapomniane – stały się symbolem i inspirującym przykładem współczesnego ruchu feministycznego w walce o prawa kobiet.

Konferencja partii Zielonych nawiązywała do ruchów feministycznych w różnych częściach globu – w Argentynie, w Irlandii czy w USA – feministyczne oddolne działania piszą historię, po raz kolejny. 100 lat po uzyskaniu praw wyborczych przez kobiety w Polsce i w Niemczech, stajemy solidarnie, ponad granicami, intersekcjonalnie w walce o prawa kobiet.

At the beginning of September 2018, a congress of women* of the German Green party (BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) was held in Leipzig under the motto “This is our time – Feminism is becoming a program”. (“Das ist unsere Zeit- Feminismus wird Programm”).

In the category Self-determination, the feminist prize “Green Pussyhat” was awarded to DziewuchyBerlin – for cross-border activism and the fight for sexual self-determination. We are very pleased that Polish grassroots civic movement has been noticed and inspires women in other countries. Various organizations in Germany, including the Green Party, admire the movement for their determination, broad mobilization, and solidarity with the organizers of these protests throughout Poland in further struggles for the right to self-determination for their own body. The black protests of 2016 have not been forgotten – they have become a symbol and an inspiring example of the contemporary feminist movement in the fight for women’s rights.

The Green Party conference referred to feminist movements in various parts of the world – in Argentina, Ireland or the USA – feminist grassroots activities are writing history, once again. 100 years after women in Poland and Germany obtained their electoral rights, we stand united, across borders, intersecting in the fight for women’s rights.

foto Jamila Schaefer2

26.1.2019 Keine Kompromisse! Weg mit §219a! Bez kompromisów! Precz z §219a!

Od kilku lat jesteśmy częścią koalicji Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, z którą aktywnie współpracujemy na rzecz samostanowienia seksualnego. W styczniu, po opublikowaniu tzw. “kompromisu” w sprawie paragrafu 219a, wzięłyśmy udział w kolejnym proteście organizowanym wraz z BfsS. Prawa kobiet w Niemczech dotyczą również nas, żyjących tutaj. Kobiety w Niemczech solidarnie stają z Polkami w walce o ich prawa, ale jest i odwrotnie – informujemy o sytuacji w Niemczech i stajemy solidarnie z Niemkami i mieszkankami Niemiec w walce o pełnię praw.

Na ten protest zaproponowałyśmy formę happeningu, w którym udział wzięły kolezanki z BfsS i aktorka i aktywistka, Mareike Wenzel. Muzyka: Chór Czarownic z Poznania.

For few years we have been part of the Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung coalition, with which we actively work for sexual self-determination. In January, after the publication of the so-called “compromise” on paragraph 219a, we took part in another protest organized together with the BfsS. The rights of women in Germany also apply to us who live here. Women in Germany stand in solidarity with Polish women in the struggle for their rights, but we do the opposite – we report on the situation in Germany and stand in solidarity with German women and German residents in the struggle for full rights.

For this protest, we proposed a form of a happening, which was attended by our colleagues from the BfsS and the actress and activist Mareike Wenzel. Music: The Witches Choir from Poznan.

 

dsc04912_31941916807_o
Happening Dziewuchy Berlin przeciwko kompromisowi i za wykreśleniem paragrafu 219a / 26.1.2019 Berlin (Foto: Sabrina Gallaz / Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung)

 

dsc04936_46160614564_o
Happening Dziewuchy Berlin przeciwko kompromisowi i za wykreśleniem paragrafu 219a / 26.1.2019 Berlin (Foto: Sabrina Gallaz / Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung)

8.3.2019 – Międzynarodowy Dzień Kobiet / International Women’s Day / Berlin

Kolejny moment przełomowy: znów byłyśmy w grupach organizacyjnych obu marszów (FKT i AIF), ale powstała nowa inicjatywa, w której jesteśmy od początku i ją współtworzymy– Feministyczny Strajk Kobiet (Feministischer Frauen*streik). Podczas ogólnoniemieckiego spotkania w lutym zaprezentowałyśmy 2 pomysły na ogólnoniemieckie akcje na Dzień Kobiet (pomysł, grafika, tekst), które zostały przyjęte w głosowaniu jako akcje flagowe niemieckiego Strajku Kobiet. Na Niemiecki Strajk Kobiet wykonałyśmy wiele grafik i plakatów, które stosowane były tego dnia w całych Niemczech. Solidarność i współpraca polskich i niemieckiech ruchów feministycznych weszła w nową fazę, kiedy pomysły polskich aktywistek realizowane są w całych Niemczech.

Antraktem do Strajku Kobiet był spontaniczny marsz i blokada ulicy 17 lutego w Berlinie pod hasłem „Ich streike“. Jako motyw przewodni zaproponowałyśmy żółte gumowe rękawiczki, co było hołdem dla poznańskiego Chóru Czarownic. Dla nas ważne jest by symbolicznie (i nie tylko) łączyć niemieckie i polskie ruchy kobiece. Dzięki uprzejmości Chóru, korzystamy z ich utworów na niektórych akcjach i demonstracjach.

Another breakthrough moment: we were once again in the organizational groups of both marches (FKT and AIF), but a new initiative was created, in which we have been and co-create it from the beginning – Feministischer Frauen * streik. During the nationwide meeting in February, we presented 2 ideas for the nationwide campaigns for Women’s Day (idea, graphics, text), which were voted on as the flagship of the German Women’s Strike. For the German Women’s Strike, we made many graphics and posters that were used all over Germany that day. Solidarity and cooperation of Polish and German feminist movements entered a new phase, when the ideas of Polish activists are implemented throughout Germany.

The prelude to the Women’s Strike was a spontaneous march and the blockade of the street on February 17 in Berlin under the slogan “Ich Streike”. As the leitmotif, we proposed yellow rubber gloves, which was a tribute to the Poznań Witches’ Choir. It is important for us to symbolically (and not only) combine German and Polish women’s movements. Courtesy of the Choir, we use their songs in some actions and demonstrations.

i strike facebook event copy

Plakat: Anna Krenz / Dziewuchy Berlin

52510801_763368834034477_2192086638555824128_o

52141312_763370234034337_5335929500100198400_o

Fotos: Estefania Henríquez Cubillos / Johanna Hoffmann / Frauen*Streik

Akcje Dziewuchy Berlin na niemiecki Strajk Kobiet* / Dziewuchy Berlin’s actions at the German Women’s Strike:

Foto: Camilla Lobo

#IchStreike

Skoro w Niemczech nie można strajkować z powodów politycznych, a w Berlinie 8 marca stał się dniem wolnym – zaproponowałyśmy symboliczną akcję, którą można było wykonać wszędzie, małym kosztem a była wizualnie mocna. Czy to w pracy, czy na ulicy, w najmniej oczekiwanych (niewygodnych) miejscach w przestrzeni publicznej, siadało się na krzesłach z kartką z napisem „#IchStreike“ / „#Strajkuje“. Akcję pod nazwą “5vor12” przeprowadzono w wielu miastach Niemiec.

Since in Germany you cannot strike for political reasons, and in Berlin, March 8 has become a day off – I proposed a symbolic action that could be performed anywhere, at low cost and visually strong. Whether at work or on the street, in the least expected (inconvenient) places in public spaces, people would sit on chairs with a note that read “#IchStreike” / “#Strajkuje”. The action called “5vor12” was carried out in many German cities.

ichstreike8M plakat Young 2small

sztutgart

Plakat: Anna Krenz / Dziewuchy Berlin, Foto: Kollektiv Stuttgart

 

– #AufschreiGlobal / #GlobalScream / #Globalny krzyk

W Międzynarodowy Dzień Kobiet (8.3.2019) tysiące ludzi na całym świecie, bez względu na narodowość, lokalizację, płeć i różnice ideologiczne wyszło na ulice. Kobiety Świata walczyły o swoje prawa. Aby połączyć nas symbolicznie w skali lokalnej i globalnej, przeprowadziłyśmy akcję: o 17:00 kogo żyw krzyczał / darł się przez 1 minutę. Global Scream był kobiecym krzykiem wściekłości, gniewu, żalu – każda z nas zna te emocje, nawet jeśli ich przyczyny są różne. I każdy może krzyczeć. Nie musimy nawet mówić tym samym językiem, aby stać się jednym głosem. Głosem kobiet. GlobalScream był symboliczną ale i realną próbą pokazania solidarności kobiet ponad granicami, co szczególnie ważne było w Berlinie, gdzie środowisko feministyczne jest różnorodne ale i podzielone.

Akcja GlobalScream odbyła się w Berlinie i innych miastach Niemiec oraz w Poznaniu (Black Venus Protest) i Krakowie (Siostry Rzeki). W samym Berlinie na demonstracji Frauen*kampftag krzyczało z nami 20 000 osób a na marszu AIF około 5000 osób. Nie sposób opisać wrażenia, emocji i mocy tej minuty.

On International Women’s Day (8.3.2019), thousands of people around the world, regardless of nationality, location, gender and ideological differences, took to the streets. The women of the world fought for their rights. In order to connect us symbolically on a local and global scale, I conducted an action: at 5:00 p.m. everybody was invited to scream / yell for 1 minute. Global Scream was a female scream of rage, anger, regret – each of us knows these emotions, even if their causes differ. And anyone can scream. We don’t even have to speak the same language to become one voice. The voice of women. GlobalScream was a symbolic but also real attempt to show women’s solidarity across borders, which was particularly important in Berlin, where the feminist community is diverse and divided.

The #GlobalScream action took place in Berlin and other German cities, as well as in Poznań (Black Venus Protest) and Kraków (Sisters of the River). In Berlin alone, 20,000 people screamed with us at the Frauen * kampftag demonstration, and around 5,000 at the AIF march. It is impossible to describe the impression, emotions and power of this minute.

 

Czerwiec 2020 – Ambasada Polek / June 2020 – Botschaft der Polinnen*

Od kiedy PiS przejął władzę w Polsce, przejął i instytucje i organy władzy, likwidując trójpodział władzy, przejął wszystkie urzędy państwowe, spółki skarbu państwa i oczywiście państwowe urzędy za granicą – w tym ambasady. Ambasador RP w Berlinie nie tylko nie reprezentuje połowy społeczeństwa, ale i zdaje się podchodzić bardzo krytycznie do władz, mediów i wartości w kraju, gdzie pracuje i mieszka. Dlatego postanowiłyśmy otworzyć swoją Ambasadę – Ambasadę Polek.

Since PiS took over power in Poland, it has taken over both institutions and organs of power, dismantling the tripartite division of power, it has taken over all state offices, state-owned companies and of course state offices abroad – including embassies. The Polish ambassador in Berlin not only does not represent half of the society, but also seems to be very critical of the authorities, media and values in the country where he works and lives. That is why we decided to open our own embassy – Botschaft der Polinnen*. 

Botschaft der Polinnen* – więcej / more >>>

 

Photo: Oliver Feldhaus

Krwawe Tygodnie / Bloody Weeks | 2020-2021

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Kostytucyjnego 22.10.2020, zakazującego aborcji w przypadku letalnych wad płodu, tysiące osób ruszyło na ulice w Polsce. Codziennie odbywały się protesty, blokady i akcje w większych i mniejszych miastach, także za granicą organizowane były akcje solidarności i demonstracje. Również w Berlinie odbyło się osiem “Krwawych Tygodni” akcji solidarnościowych z Polską, zorganizowanych przez kolektyw Dziewuchy Berlin. Akcje były zróżnicowane – od wielkich protestów po akcje ulotkowe czy performance, by pokazać wielość form obywatelskiego działania politycznego. W tym roku rozpoczęła się edycja 2021 “Krwawych Tygodni”. Krwawe Tygodnie stały się praktycznie “festiwalem” protestu i oporu (“Berlin Art Week” of Resistance).

After the announcement of the verdict of the Constitutional Court on 22.10.2020, banning abortion in the case of lethal fetal defects, thousands of people took to the streets in Poland. Daily protests, blockades and actions took place in larger and smaller cities, solidarity actions and demonstrations were also organized abroad. Also in Berlin in 2020 there were eight “Bloody Weeks” of solidarity actions with Poland, organized by the collective Dziewuchy Berlin. The actions varied from large protests to leaflet actions or performances to show the multitude of forms of civic political action. This year, the 2021 edition of “Bloody Weeks” was launched. Bloody Weeks became in fact a festival of protest and resistance (“Berlin Art Week” of Resistance). 

https://www.dziewuchyberlin.org/bloody-weeks/

Graphics: Anna Krenz
Graphics: Anna Krenz

Powstanie Polonijnej Rady Kobiet / Establishment of the International Council of Polish Women*

Kreujmy świat! Nikt za nas tego nie zrobi. I tak, jako kobiety musimy nadgonić 2000 lat patriarchatu, znaleźć, wywalczyć sobie i zająć własne miejsce w naszej rzeczywistości. Wszak dopiero od 102 lat mamy prawa wyborcze, od około 100 lat możemy w ogóle studiować. Nie reagujmy tylko, ale stwarzajmy rzeczywistość! Nie protestujmy tylko “przeciwko”, ale oferujmy alternatywę, rozwiązania. – to fragment tekstu Anny Krenz / Dziewuchy Berlin, koncepcji, która stała się inspiracją do powstania Poloninej Rady Kobiet. Rada zainicjowana została 8 marca 2021, powstała na bazie współpracy polskich feministek zebranych podczas spotkań na “Feministycznym Winie” (inicjatywa Gosi Wochowskiej / Dziewuchy Łódzkie/Berlin i Katy Waniek / Szwajcarskie Dziewuchy). Od 9 do 12 marca 2021 odbyła się inaugurująca Radę Konferencja “8 Marca Ponad Granicami”. 

Let us create the world! No one will do it for us. And so, as women*, we have to catch up with 2000 years of patriarchy, find, fight for and take our own place in the World. After all, we’ve only had the right to vote for 102 years, and we’ve been able to attend Univeristies for about 100 years. Let us not just react, but act and create reality! Let’s not just protest “against”, but offer alternatives, solutions. – This is an excerpt from a text by Anna Krenz / Dziewuchy Berlin, the concept that inspired the creation of the International Council of Polish Women. The Council was initiated on March 8, 2021, based on the cooperation of Polish feminists gathered during the “Feminist Wine” meetings (an initiative of Gosia Wochowska / Dziewuchy Łódzkie/Berlin and Kata Waniek / Swiss Girls). From March 9 to 12, 2021, the inaugural Council Conference “8th March Beyond Borders” took place. 

Polonijna Rada Kobiet - koncepcja
Polonijna Rada Kobiet – koncepcja / Anna Krenz

 

www.polonijnaradakobiet.pl
www.polonijnaradakobiet.pl

Logo: Anna Troszkiewicz / PRK


To tylko niektóre z wydarzeń, jakie organizowałyśmy przez te lata. Nie sposób wyliczyć wszystkie wydarzenia, jakie współ/organizowałyśmy czy w jakich brałyśmy udział – dyskusje, protesty, prezentacje.

These are just some of the events we have organized over the years. It is impossible to enumerate all the events we co-organized or participated in – discussions, protests, presentations.


Facebook grupa: https://www.facebook.com/groups/1541418586160861/

Facebook fanpage: https://www.facebook.com/DziewuchyBerlin/

Kanał youtube: https://www.youtube.com/channel/UC54xIjOIN6whsmLmvEhk_og

Twitter: @DziewuchyBLN

Kontakt: info@dziewuchyberlin.org