Wraz z Łodzkimi Dziewuchami, Łódzkim KOD i Łódzką Arką Demokracji serdecznie zapraszamy do udziału w akcji internetowej #ZiobroNieMolestuj NIE dla uwłaczających zmian w kodeksie karnym.
 
O co chodzi i jak to zrobić?
 
Zbigniew Ziobro planuje wprowadzić przepisy dopuszczające “wzrokową” i “manualną” kontrolę intymnych części ciała osób przebywających w więzieniach i aresztach. Będą mogły jej dokonywać osoby niekoniecznie tej samej płci.
 
Pozwoli to np. na badanie palcem czy osadzona nie przenosi w pochwie substancji zakazanych – mówi Marcin Wolny, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dotyczyć to będzie także m.in. osób aresztowanych podczas demonstracji ulicznych.
 
To NIEDOPUSZCZALNE!! Musimy tę sprawę nagłośnić!
 
Obecne prawo zezwala na oględziny ciała oraz sprawdzenie rzeczy i odzieży. W projekcie resortu Ziobry „oględziny” zastąpiło sprawdzenie „miejsc intymnych” i „trudno dostępnych miejsc osoby kontrolowanej”. Taka kontrola ma być prowadzona „wzrokowo” albo „manualnie”.
 
Rząd próbuje przykryć sprawę, a my mamy obowiązek ją nagłośnić i wystąpić przeciwko tak uwłaczającym praktykom!
 
Zrób zdjęcie z #ziobroniemolestuj i wstaw je na wydarzenie, pomóż nam nagłośnić sprawę, by Polacy i Polki widzieli, jakie przepisy szykuje nam rząd. To tylko pierwszy krok. Liczymy, że dzięki nagłośnieniu sprawy w Polsce i na świecie resort Ziobry wycofa się z tych pomysłów, a sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka odrzuci ten projekt.
CZYTAJ:
1. Dokument źródłowy ze strony Komisji sejmowej
(SKOPIUJ I WKLEJ PONIŻSZY LINK – ODNOŚNIK NIE DZIAŁA)
orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1299_2-2019/$file/8-020-1299_2-2019.pdf
2. Artykuł prasowy w Wyborczej: http://wyborcza.pl/7,75398,25001511,ziobro-zajal-sie-manualnym-sprawdzeniem-miejsc-intymnych.html?fbclid=IwAR2sPQoxZNbiHojixXWYbvQ8hL3CMbQETfbKYQu2k7SGI8su-icvtG8MGWM
3. Artykuł prasowy w Onet.pl:
https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=f4874345-8a1d-5c24-85a4-6cc66383dd4e&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2

[ENGLISH VERSION]

Polish General Prosecutor & Minister of Justice, Zbigniew Ziobro, plans to introduce legal provisions that aim to allow not only “visual”, but also “manual” control of private parts of the body of people in prisons and detention centers. People who are not necessarily of the same gender will be able to do it.

This will allow, for example, a “finger test” to investigate whether the prisoner does not smuggle prohibited substances in the vagina – says Marcin Wolny, lawyer of the Helsinki Foundation for Human Rights. This may also apply to people arrested during street demonstrations.

This is ABSOLUTELY UNACCEPTABLE!
We need to make this matter widely known to the public opinion!

The current law allows inspection of the body check for things and clothing. In the project of the Ziobro’s resort, the “inspection” word was replaced the “checking intimate places” and “hard to reach places of the controlled person”. Such control should be carried out “visually” or “manually”.

The government is trying to cover the matter, and we have a duty to it and stand against such abusive practices!

Take a photo with #ziobronemolestuj and put them on the event, help us to publicizethis scandalous legal alternations, so that Polish citizens can realize what regulations the government is preparing for us.
This is just the first step. We hope that thanks to the publicity of the matter in Poland and in the world, Ziobro’s department will withdraw from these ideas, and the parliamentary Commission of Justice and Human Rights will reject this project.

READ [In Polish]
1. Source document from the Parliamentary Committee website:
(COPY AND PASTE, THE LINK SEEMS COMPROMISED OTERWISE)
orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1299_2-2019/$file/8-020-1299_2-2019.pdf
2. Press article in Wyborcza: http://wyborcza.pl/7,75398,25001511,zobrojaajal-sie-manualnym-wrawdzeniem-miejsc-intymnych.html?fbclid=IwAR2sPQoxZNbiHojixXWYbvQ8hL3CMbQETfbKYQu2k7SGI8su-icvtG8MGWM
3. Press article in Onet.pl:
https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=f4874345-8a1d-5c24-85a4-6cc66383dd4e&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2

Leave a Reply