(wersja polska poniżej / English below)

Kriegsrecht in der polnischen Justiz
12.12.2019

Ein weiterer Angriff der Partei Recht und Gerechtigkeit auf die Unabhängigkeit der Richter. Nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union hat Law and Justice PiS am Donnerstagabend (12. Dezember 2019) dem Sejm einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes über die ordentlichen Gerichte und des Obersten Gerichtshofs vorgelegt. Nach Angaben der Partei Recht und Gerechtigkeit soll das neue Gesetz das “Rechtschaos” stoppen. In Wirklichkeit soll das Gesetz jedoch dem Obersten Gerichtshof verbieten, den neuen Nationalen Justizrat (NCJ) zu bewerten, d.h. dem Obersten Gerichtshof de facto zu verbieten, das Urteil des EuGH (vom 19. November 2019) zu vollstrecken. Denn nach Ansicht der Partei Recht und Gerechtigkeit kann die Verfassungsmäßigkeit des Nationalen Justizrats nur vom Verfassungsgerichtshof beurteilt werden (natürlich von der Partei Recht und Gerechtigkeit kontrolliert).
> Der Gesetzentwurf soll Richter disziplinieren und bestrafen, die “ihre Rechte überschreiten”, z.B. “das Recht beanspruchen, zu beurteilen, ob von einem demokratischen NCJ gewählte und vom Präsidenten ernannte Richter dieses Amt ausüben können”.
Formal, wofür können Richter bestraft werden? Unter anderem für:
– die Weigerung, eine Bestimmung eines Gesetzes anzuwenden, wenn seine Unvereinbarkeit mit der Verfassung oder einem internationalen Abkommen nicht vom Verfassungsgerichtshof festgestellt wurde,
– Handlungen oder Unterlassungen, die das Funktionieren der Justiz verhindern oder behindern könnten,
– “politische Aktion” oder “politische Aktion” oder….
– “Verletzung der Würde des Amtes.”
> Der Gesetzentwurf sieht die Verhängung von Sanktionen gegen Richter vor, die “den NCJ oder die Vorrechte des Präsidenten oder anderer Richter untergraben”. Im Falle der ordentlichen Gerichte können die Strafen auch die Verlegung an einen anderen Arbeitsplatz oder die Entlassung aus dem Beruf umfassen. Im Falle von Richtern des Obersten Gerichtshofs kann die Strafe nur die Vorlage eines Richters von Amts wegen sein. Die Änderung sieht auch eine Geldstrafe in Höhe eines Monatsgehalts mit Boni vor. Die Sanktionen werden von der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs und den Disziplinarbeauftragten verhängt.
> Der Gesetzentwurf verpflichtet die Richter, mitzuteilen, welchen Parteien sie angehörten, in welchen Verbänden sie tätig sind und welchen Spitznamen sie auf sozialen Netzwerken verwenden.
Das Gesetz entspricht den Worten von Premierminister Mateusz Morawiecki, der zuvor an die Richter appellierte, die Rechtsverletzung (nach Angaben der Partei Recht und Gerechtigkeit) einzustellen, d.h. dem Urteil des EuGH vom 19. November 2019 de facto nachzukommen.
Auf diese Weise nähern sich Recht und Gerechtigkeit den EU-Urteilen, und zwar nicht zum ersten Mal.
—————–
Stan wojenny w polskim sądownictwie
Kolejny atak PiS na niezależność sędziów. W związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej PiS złożył w czwartek wieczorem (12.12.2019) w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Nowa ustawa ma według PiS powstrzymać “chaos prawny”. Ale w rzeczywistości chodzi o to, by ustawą zakazać Sądowi Najwyższemu oceny nowej Krajowej Rady Sądownictwa – czyli de facto zakazać SN wypełnienia wyroku TSUE (z 19 listopada 2019). Bo według PiS, konstytucyjność Krajowej Rady Sądownictwa oceniać może jedynie Trybunał Konstytucyjny (kontrolowany przez PiS, oczywiście).
> Projekt ustawy ma dyscyplinować i karać sędziów, którzy „przekraczają swoje uprawnienia” czyli na przykład “roszczą sobie prawo do oceniania, czy sędziowie wybrani przez demokratyczną KRS i powołani przez prezydenta mogą pełnić ten urząd”.
Formalnie, za co mogą być karani sędziowie? Między innymi za:
– “odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny”,
– “działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”,
– “działania o charakterze politycznym” czy
– “uchybienie godności urzędu”.
> Projekt ustawy zakłada nakładanie kar na sędziów “podważanie KRS czy prerogatyw prezydenta, czy też podważania innych sędziów “. W przypadku sądów powszechnych karą mogą być przeniesienia do innego miejsca pracy lub usunięcie z zawodu. W przypadku sędziów Sądu Najwyższego karą może być jedynie złożenie z urzędu sędziego. Nowelizacja zakłada też karę pieniężną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia z dodatkami. Kary będzie orzekać Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i rzecznicy dyscyplinarni.
> Projekt ustawy nakłada na sędziów obowiązek poinformowania do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz jakim nickiem się posługują w portalach społecznościowych.
Ustawa odpowiada słowom premiera Mateusza Morawieckiego, który wcześniej zaapelował do sędziów o zaprzestanie łamania prawa (według PiS) – czyli de facto stosowania się do wyroku TSUE z 19 listopada 2019.
Tak PiS podchodzi do unijnych wyroków, nie pierwszy zresztą raz.

——————–

Martial law in the Polish judiciary
Another attack by the Law and Justice party on the independence of judges. Following the ruling of the Court of Justice of the European Union, on Thursday evening (12 December 2019), Law and Justice PiS submitted a draft amendment to the law on common courts and the Supreme Court to the Sejm. According to the Law and Justice party, the new law is supposed to stop “legal chaos”. In reality, however, the law is intended to prohibit the Supreme Court from evaluating the new National Judicial Council (NCJ), i.e. to de facto prohibit the Supreme Court from fulfilling the judgment of the ECJ (of 19 November 2019). Because according to the Law and Justice party, the constitutionality of the National Judicial Council can only be assessed by the Constitutional Tribunal (controlled by the Law and Justice party, of course).
> The draft law is intended to discipline and punish judges who “exceed their powers”, for example, “claim the right to assess whether judges elected by a democratic NCJ and appointed by the President may hold this office”.
Formally, what can judges be punished for? Among other things, for:
– the refusal to apply a provision of a law if its incompatibility with the Constitution or an international agreement has not been established by the Constitutional Court,
– acts or omissions likely to prevent or hinder the functioning of justice,
– “political action”
– “violation of the dignity of the office.”
> The draft law provides for the imposition of penalties on judges “undermining the NCJ or the prerogatives of the president, or other judges”. In the case of common courts, the penalties may include transfer to another place of work or removal from the profession. In the case of Supreme Court judges, the penalty can only be the ex officio submission of a judge. The amendment also provides for a fine in the amount of a monthly salary with bonuses. The penalties will be imposed by the Disciplinary Chamber of the Supreme Court and the disciplinary ombudsmen.
> The draft law imposes an obligation on judges to inform which parties they belonged to, in which associations they operate and which nickname they use on social networking sites.
The law corresponds to the words of Prime Minister Mateusz Morawiecki, who earlier appealed to judges to stop breaking the law (according to the Law and Justice party) – that is, to comply de facto with the judgment of the ECJ of 19 November 2019.
This is how Law and Justice approaches EU judgments, not for the first time anyway.

Media on the subject:

DEMOCRACY DIGEST: POLAND’S JUSTICE BATTLE HITS FEVER PITCH / Claudia Ciobanu | Warsaw | BIRN | December 6, 2019 >>>

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1444372,zlozenie-sedziego-z-urzedu-pis-nowelizacja-prawo-o-ustroju-sadow.html

https://oko.press/nocny-zamach-pis-na-niezaleznosc-sadow-i-atak-na-wyrok-tsue-projekt-ustawy-punkt-po-punkcie/

https://wiadomo.co/pis-chce-systemowego-represjonowania-sedziow/?fbclid=IwAR0SXtEbH5UXsn0uCvgXaAh4_l10iyRv5xUBnvdH5WoteJ8nWGRdAADyLBY

Ustawa o sądownictwie / 12.12.2019 >>>

Grafiki: Anna Krenz

ustawy_1 copyustawy_2 copyustawy_3 copyustawy_4 copyustawy_5 copyustawy_6 copy

Leave a Reply