Podpisałyśmy wezwanie MEGA Campaign “Dzień Dumy Obywatelskiej”. Jesteśmy obywatelkami, jesteśmy ruchem społecznym i jesteśmy z tego dumne.
We have signed the Call of the CIVIC ACTION Campaign. We are civil society and we are proud.

From December 5th, the “Civic Pride Day” all around Europe.

Od 5 grudnia – “Dzień Dumy Obywatelskiej”

More: civicpride.megacampaign.eu

Na całym świecie miliony organizacji i ruchów obywatelskich odgrywają istotną rolę w naszych społeczeństwach, dążąc do poprawy jakości życia i promując zaangażowanie społeczne w poszczególnych wspólnotach lokalnych. Proponują konkretne rozwiązania, prowadzą kampanie i działają w celu zapewnienia wszystkim skutecznego dostępu do podstawowych praw człowieka.

Dzięki codziennemu zaangażowaniu członków i członkiń organizacji społecznych, w odniesieniu do coraz większej liczby mężczyzn, kobiet i dzieci ich prawa społeczno-ekonomiczne, kulturalne, obywatelskie, polityczne, jak i prawo do środowiska są coraz pełniej realizowane, a działania w zakresie ochrony przyrody i wspólnych dóbr przynoszą coraz lepsze efekty.

Rolę niezależnych organizacji społecznych stanowiących kluczowy element demokracji uznają Organizacja Narodów Zjednoczonych, prawo międzynarodowe, regulacje Unii Europejskiej oraz prawa konstytucyjne wszystkich państw demokratycznych.

Niemniej jednak, na całym świecie wielu aktywistów i wiele aktywistek oraz obrońców i obrończyń praw poświęciło i nadal poświęca swoją wolność, a nawet życie z powodu swojego zaangażowania obywatelskiego. Także nasze codzienne działania stają się coraz trudniejsze.

Dotyczy to również Europy, gdzie mierzymy się z rosnącymi przeszkodami w walce o poprawę polityk publicznych i zapewnienie świadczenia usług niezbędnych do zagwarantowania rzeczywistego dostępu do praw w taki sposób, by nikt nie został przy tym pominięty.

Państwa coraz częściej nie gwarantują realizacji praw nawet swoim obywatelom i obywatelkom, a tym bardziej obcokrajowcom, migrantom, migrantkom, uchodźcom i uchodźczyniom. Tak, jesteśmy dumni z działania na rzecz zapewnienia praw wszystkim ludziom, w obliczu licznych i różnorodnych przeszkód jakie napotykamy na tej drodze!

Społeczeństwo obywatelskie i jego zaangażowanie stały się raczej przeszkodą dla znacznej liczby rządów, niż stałym partnerem i podstawą do legitymizacji ich działania. Tak, jesteśmy aktywnymi obywatelami i obywatelkami, z dumą organizujemy i uczestniczymy we wspólnych inicjatywach obywatelskich, uznawanych przez nas za istotę demokracji.

Nasza praca jest dziś coraz częściej celem ataku w wielu krajach Europy za sprawą kampanii oszczerstw i nękania niekorzystnymi zmianami prawnymi. Solidarnośći z potrzebującymi jest kryminalizowana, wolność słowa i prawo do zrzeszania się są coraz bardziej ograniczane, a nawet tłumione. Tak, z dumą podejmujemy walkę, ponieważ poprzez nasze działania stajemy w obronie interesów wszystkich ludzi, jak również samej demokracji.

Link do pliku >>>


Call to Action

 

All over the world, millions and millions of civic organisations and movements play an essential role in our societies, improving the lives of our communities and promoting citizens’ participation. They advocate, campaign and act to provide effective access to fundamental human rights for all.

Socio-economic, cultural, civil, political, environmental rights of millions and millions of men, women, children, as well as the defence of nature and the commons are made more and more effective by the daily commitment of civil society organisations’ members.

The role of independent civil society organisations is recognised by the UN and by the international law, by the European Union legislation and by all democratic national Constitutional laws as an essential element of democracy.

Nevertheless, all over the world, many civic activists and rights defenders have sacrificed and still are sacrificing their freedom and even their lives because of their civic commitment. Also, our everyday work is becoming more and more difficult.

In Europe too, we face rising obstacles to advocate for better policies or deliver the needed services that make access to rights a reality and ensure no one is left behind.

States increasingly fail to guarantee the rights of their citizens. This is all the more so for foreign residents, migrants and refugees. Yes, we take pride in acting for rights for all the people, against the numerous and diverse obstacles put on the road!

Civil society and its involvement have become an obstacle for a significant number of governments, rather than a constant partner and the basis for their legitimacy. Yes, we are active citizens and we take pride in organising and participating in citizens’ collective actions as the real essence of democracy.

Our work is increasingly under attack in many European countries today, through smear campaigns and legal harassment. Solidarity is criminalised, freedom of association and expression are becoming more limited and even repressed. Yes, we take pride in resisting, as by playing our role we defend people’s interests and democracy as a whole.


 

Leave a Reply