Zostałyśmy zaproszone przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu z wystawą na XIV Kongres Kobiet we Wrocławiu (Hala Stulecia).
Botschaft der Polinnen*
Polska sztuka protestu w Berlinie
Anna Krenz
👉Botschaft der Polinnen* (Ambasada Polek) prezentuje wystawę grafik i transparentów, które Anna Krenz stworzyła na potrzeby akcji i demonstracji w Berlinie, organizowanych przez Dziewuchy Berlin przeciwko prawicowo-konserwatywnej polityce w Polsce oraz w obronie praw kobiet w Polsce i Niemczech wraz z dokumentacją fotograficzną najważniejszych działań kolektywu Dziewuchy Berlin. Fizyczna przestrzeń Botschaft z koronkowymi ścianami, oferuje bezpieczniejszą i bardziej intymną przestrzeń do refleksji i wyciszenia, które bywa bardzo potrzebne w tych trudnych czasach.
👉”W mojej pracy artystycznej zawsze odnosiłam się do tematów politycznych i społecznych. Często ironicznie, sarkastycznie. Jako artystka i aktywistka maluję banery, robię plakaty i grafiki na akcje i demonstracje w Berlinie. Dla każdej akcji protestacyjnej wymyślam osobną koncepcję wizualną właściwą dla danego tematu, czasem nawiązując do wcześniejszych prac, które tworzyłam (i nadal tworzę) w kontekście świata sztuki i galerii. Do transparentów używam tych samych narzędzi i materiałów, których używam na co dzień przy tworzeniu dzieł sztuki. Jednak “klasyczne” dzieła sztuki w przestrzeniach wystawienniczych są oglądane przez zupełnie inną publiczność – wąską grupę osób zainteresowanych sztuką. Inaczej wygląda to na ulicy. Transparenty i plakaty stają się anonimowymi obiektami sztuki (użytkowej?), co w tym przypadku jest również wyzwaniem dla artystki. W ramach wyzwania i dyskursu na temat definicji sztuki w 2017 roku postanowiłam wystawić uliczne transparenty w przestrzeniach galeryjnych. Czy stają się one teraz obiektami sztuki? Proces ten ma być punktem wyjścia do dyskusji na temat znaczenia sztuki i sztuki użytkowej oraz ich związku z polityką i działaniami politycznymi.” Anna Krenz
👉Oprócz plakatów i transparentów na wystawie można zobaczyć historię działań Dziewuchy Berlin, podkreślającą najważniejsze wydarzenia za pomocą tekstów, ilustracji i zdjęć autorstwa fotografek i fotografów: Wojtek Drozdek, Oliver Feldhaus, Gabriella Falana, Sabrina Gröschke, Liam Hayes, Camilla Lobo, Patrycja Makucewicz, Maciej Soja i Dorota Szpajda, Marzena Zajączkowska, Michał Żak.
***

We were invited by the Office of the European Parliament in Wrocław with an exhibition at the 14th Congress of Women in Wrocław (Hala Stulecia).
Botschaft der Polinnen*.
Polish protest art in Berlin
Anna Krenz
👉Botschaft der Polinnen* (Polish Women’s Embassy) presents an exhibition of graphics and banners created by Anna Krenz for actions and demonstrations in Berlin organised by Dziewuchy Berlin against right-wing conservative politics in Poland and in defence of women’s rights in Poland and Germany, together with photographic documentation of the most important activities of the Dziewuchy Berlin collective. The physical space of the Botschaft, with its lace walls, offers a safer and more intimate space for reflection and tranquillity, which is sometimes much needed in these difficult times.
👉“In my artistic work I have always referred to political and social themes. Often ironically, sarcastically. As an artist and activist I paint banners, make posters and graphics for actions and demonstrations in Berlin. For each protest action, I come up with a separate visual concept specific to the theme, sometimes referring to previous works I have created (and continue to create) in the context of the art and gallery world. For the banners, I use the same tools and materials that I use every day when creating artworks. However, ‘classical’ artworks in exhibition spaces are seen by a completely different audience – a narrow group of people interested in art. It is different on the street. Banners and posters become anonymous objects of (applied?) art, which in this case is also a challenge for the artist. As part of a challenge and discourse on the definition of art in 2017, I decided to exhibit street banners in gallery spaces. Are they now becoming art objects? This process is meant to be a starting point for a discussion about the meaning of art and applied art and their relationship to politics and political action.”
Anna Krenz

👉In addition to posters and banners, the exhibition features the history of Dziewucha Berlin’s activities, highlighting the most important events through texts, illustrations and photographs by photographers Wojtek Drozdek, Oliver Feldhaus, Gabriella Falana, Sabrina Gröschke, Liam Hayes, Camilla Lobo, Patrycja Makucewicz, Maciej Soja and Dorota Szpajda, Marzena Zajączkowska, Michał Żak.

Wystawa zorganizowana ze środków Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. / Exhibition organised with funds from the European Parliament Office in Wrocław.
Organizacja: Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet sdkk.pl/
Kongres Kobiet: www.kongreskobiet.pl/