(ENG BELOW)
Unia Europejska, której Polska jest członkiem, posiada narzędzia do powstrzymania wycinki sędziów Sądu Najwyższego, tak jak i wycinki Puszczy Białowieskiej.
Komisja Europejska może skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ustawę o Sądzie Najwyższym zgodnie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
TSUE po otrzymaniu stosownego wniosku może zastosować środek zapobiegawczy tj. nakazać Polsce zawiesić wykonywanie ustawy.
Dokładnie takie same kroki zostały podjęte przez organa UE w sprawie bezprawnej wycinki Puszczy Białowieskiej.
Unia Europejska może powstrzymać wycinkę sędziów Sądu Najwyższego, o ile nie zwycięży polityczny realizm i koniunkturalizm.
Stańmy w całej Polsce i zagranicą pod instytucjami unijnymi, pod biurami europosłów, pod biurami partii i domagajmy się realizacji unijnego prawa. Europejskie sądy to również nasze sądy!

4.6.2018 / godzina 12.00
Przed Siedzibą Komisji Europejskiej, Unter den Linden 78, Berlin
Zapraszamy serdecznie na pikietę / flash mob
Ubieramy się na czarno, przynosimy opaskę na oczy (Temida).
O 12.00 stanęliśmy przed gmachem KE, w ciszy (Mahnwache), z zawiązanymi oczami. Po kilkunastu minutach, odwiązaliśmy przepaski, odczytaliśmy list do Komisji Europejskiej w sprawie sądów. Pikieta skoordynowana była czasowo z pikietami w Polsce. Nie było nas dużo, ale byliśmy widoczni.

TSUEnow
On 3rd of July due to the new law, 40% of the Supreme Court judges will be dismissed and replaced by the new ones, nominated by Law and Justice (therefore our last independent judiciary institution will become highly politicized).

Right now the only way to prevent it is to launch the infringement procedure by the European Commission. Therefore we decided to act. As the civic society in Poland, on Monday we will release an open letter to European Commission with our request. The topic is vivid in Poland, yesterday our cause was supported by Lech Walesa.

Nevertheless, we know, that to make the cause more visible and valid we need the support of the European community.

We believe that case of Poland is not our own matter; it might cause precarious precedent for the rest of Europe.

We went public at 12pm on Monday, 4th of June.

Letter to the European Commission below (in German and Polish). Photos: Maciej Soja.

34316877_2431015963586597_7136811632365142016_o34319456_2431017403586453_2187304471644602368_o34319462_2431016170253243_1270052031637225472_o34337152_2431018280253032_3445688004851531776_o34339192_2431015933586600_8861888695662280704_o34342295_2431015926919934_8843883518447583232_o34345920_2431018270253033_1347903802845429760_o34369247_2431016770253183_1410035087512174592_o34385972_2431018206919706_454406204181970944_o34413047_2431017003586493_7918267029063204864_o34447270_2431018233586370_8336340343951720448_o34483202_2431016366919890_3337916529386717184_o34552682_2431015953586598_6563628391080132608_o

Europo: broń Sądu Najwyższego!

Do: Komisja Europejska

 

Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich w Polsce wzywamy Komisję Europejską do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapobieżenia postępującemu demontażowi niezależnego sądownictwa w naszym kraju.

Od przejęcia władzy jesienią 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał systematycznego podporządkowania władzy sądowniczej władzy wykonawczej oraz upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska wielokrotnie krytykowała niekonstytucyjne i naruszające fundamentalne zasady trójpodziału władzy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Doceniamy i wspieramy wysiłki Komisja na rzecz obrony i przywrócenia rządów prawa w Polsce.  Z żalem stwierdzamy, że nie przyniosły one dotąd żadnego skutku: rząd polski konsekwentnie ignorował wszystkie zalecenia i nie podjął czynności, do których Komisja wezwała na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Proces niszczenia wolnych sądów w Polsce zostanie wkrótce dopełniony. 3 lipca na mocy niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym blisko 40 proc. sędziów SN może przejść na wymuszoną przedwczesną emeryturę. Zastąpią ich nominaci upolitycznionej już Krajowej Rady Sądownictwa, w pełni kontrolowanej przez rząd. Będzie to ostatni akt przejmowania sądów przez partię rządzącą.

Komisja Europejska może zapobiec temu scenariuszowi, który w innym przypadku będzie miał  dalekosiężne negatywne skutki nie tylko dla Polski, lecz także całej Unii Europejskiej. Możliwe i niezbędnie potrzebne są inne środki niż te przewidziane w Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Apelujemy do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w trybie przewidzianym Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych. Artykuły 37 i 111 ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę nieusuwalności sędziów, która jest zasadniczym elementem niezawisłości sędziów, a tym samym są niezgodne z art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 47 akapit drugi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W ostatnim czasie taką drogę prawną zastosowano wobec polskiego rządu skutecznie, powstrzymując niszczenie Puszczy Białowiejskiej, jednego ze skarbców europejskiej przyrody. Oczekujemy także, że Komisja będzie dalej popierała skargę do Trybunału Sprawiedliwości z marca 2018 r. w sprawie zmiany ustawy o sądach powszechnych. Wyrok Trybunału będą musiały uszanować wszystkie strony sporu w Polsce – także opozycja.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości jest krytycznie ważny dla przyszłości polskiej konstytucji i rządów prawa. Wobec zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego i spodziewanej likwidacji niezawisłego Sądu Najwyższego nie będzie w Polsce instytucji, która będzie mogła stwierdzić nieważność tych ustaw, które zniszczyły polski ustrój. Jedynym źródłem prawa, na które będzie się można powołać w procesie usuwania skutków obecnego bezprawia mogą być właśnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polscy wyborcy wspierają europejską integrację kraju. Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to także nasze instytucje jako obywateli Unii Europejskiej. Unia oparta na rządach prawa i wolnościach obywatelskich jest naszym wspólnym dobrem. Nie możemy dopuścić do tego, by wartości te zostały zaprzepaszczone.


An Europa: der polnische Oberste Gerichtshof braucht Hilfe!

 

An die Europäische Kommission

 

Als Vertreter der Bürgerrechtsbewegungen in Polen fordern wir die Europäische Kommission auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, damit der schrittweise Abbau der unabhängigen Justiz in unserem Land verhindert werden kann.

Seit der Machtergreifung im Herbst 2015, unterwirft sich die PiS – Regierung systematisch die Judikative und die Exekutive und versucht das Justizwesen zu instrumentalisieren. Die Europäische Kommission hat wiederholt die verfassungswidrigen und gegen die Grundprinzipien der Gewaltenteilung verstoßenden Gesetze über oberstem Verfassungsgericht, über ordentlichen Gerichten, über Nationalem Gerichtsrat und über Oberstem Gerichtshof kritisiert.

Wir begrüßen und unterstützen die Bemühungen der Kommission zur Verteidigung und Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Wir bedauern, dass sie bisher keine Wirkung gezeigt haben: die polnische Regierung hat alle Empfehlungen konsequent ignoriert und die von der Kommission gemäß Artikel 7 des EU – Vertrags geforderten Maßnahmen nicht ergriffen. .

Der Prozess der Abschaffung der freien Gerichte in Polen wird bald abgeschlossen sein. Am 3. Juli können fast 40% der Richter des Obersten Gerichtshofs gemäß der verfassungswidrigen Änderung des Gesetzes über Oberstem Gerichtshof gezwungen sein, in den Vorruhestand einzutreten. Sie werden durch Kandidaten aus dem bereits von der Regierung vollständig kontrollierten Nationalen Gerichtsrat ersetzt. Dies wird der letzte Akt der Übernahme der Gerichte durch die Regierungspartei sein.

Die Europäische Kommission kann dieses Szenario verhindern, das ansonsten weitreichende negative Folgen nicht nur für Polen, sondern auch für die Europäische Union insgesamt, haben kann. Andere, als die im Artikel 7 des EU – Vertrages vorgesehenen Maßnahmen, sind möglich und erforderlich. .

Wir fordern die Europäische Kommission auf, den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Artikel 258 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union unverzüglich mit dem Gesetz über den Obersten Gerichtshof zu befassen und vorläufigen Rechtsschutz zu beantragen. Die Artikel 37 und 111 des polnischen Gesetzes über den Obersten Gerichtshof verletzen den Grundsatz der Unabsetzbarkeit der Richter, der ein wesentliches Element der Unabhängigkeit der Richter ist. Somit sind diese Art. mit dem Art. 2 und Art. 19 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages über Europäische Union i. V. m. Art. 47 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union unvereinbar.

Vor kurzem wurde ein solches Verfahren effizient gegen die polnische Regierung umgesetzt, um die Zerstörung des Urwaldes Białowieża, eines der Schätze der europäischen Natur, zu verhindern. Wir erwarten auch, dass die Kommission die Klage bei dem EuGH vom März 2018 gegen die Änderung des Gesetzes über die ordentlichen Gerichte weiterhin unterstützt. Das Urteil des Gerichtshofs muss von allen Konfliktparteien in Polen, einschließlich der Opposition, respektiert werden.

Das Urteil des Gerichtshofs ist von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der polnischen Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit. Angesichts der Zerstörung des obersten Verfassungsgerichts und der erwarteten Auflösung des unabhängigen Obersten Gerichtshofes wird es in Polen keine Institution mehr geben, die die für den polnischen Rechtssystem schädlichen Gesetze für ungültig erklären kann. Es sind die Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union, die als einzige Rechtsquelle herangezogen werden können, um die Auswirkungen der gegenwärtigen Gesetzlosigkeit zu beseitigen.

Die polnischen Wähler unterstützen die europäische Integration des Landes. Die Europäische Kommission und der Gerichtshof der Europäischen Union sind auch unsere Institutionen als Bürger der Europäischen Union. Eine auf Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten basierende Union ist unser gemeinsames Gut. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Werte verloren gehen.

Leave a Reply