Od ponad trzech lat działamy w Berlinie organizując demonstracje, pikiety czy akcje artystyczne – solidarnie na rzecz Polski – od praw reprodukcyjnych po wolne sądy. Piszemy artykuły dla prasy, piszemy listy, podpisujemy petycje, zabieramy głos na demonstracjach i bierzemy udział w dyskusjach na temat Polski. Nieustannie informujemy mieszkańców Niemiec o walkach kobiet o swoje prawa i o sytuacji w Polsce. Działamy również poprzez sztukę organizując wystawy lub biorąc w nich udział. Sztuka jest sumieniem cywilizacji i potężnym środkiem do przekazywania często trudnych treści. 

Rok 2019 był bardzo aktywny, obfitował w ważne i znaczące dla nas wydarzenia: pozyskałyśmy nowe członkinie, założyłyśmy konto na Youtube. Momentem przełomowym w działaniach ulicznych były nasze akcje podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet (8.3.2019) w Niemczech: #IchStreike i #GlobalScream. Podobnie nasz udział w międzynarodowym Festiwalu Feminist Futures w Essen (wystawa, warsztaty).  Również w tym roku stałyśmy solidarnie z innymi migrantkami na ulicach Berlina, angażowałyśmy  się aktywnie w niemieckie kampanie w walce o prawa kobiet* w Niemczech (Paragraf 218 i 219a).

We have been active in Berlin for over three years, organizing demonstrations, pickets or artistic actions – in solidarity with Poland – from reproductive rights to free courts. We write articles for the press, write letters, sign petitions, speak at demonstrations and take part in discussions about Poland. We constantly inform the inhabitants of Germany about women’s struggles for their rights and about the situation in Poland. We also act through art by organizing exhibitions or taking part in them. Art is the conscience of civilization and a powerful means to convey often difficult content. 

The year 2019 was very active, abounding in important and meaningful events for us: we gained new members, created an account on Youtube. A breakthrough in street activities was our action during the International Women’s Day (8.3.2019) in Germany: #IchStreike and #GlobalScream. Similarly, our participation in the international Feminist Futures Festival in Essen (exhibition, workshops).  Also this year we stood in solidarity with other female migrants on the streets of Berlin and were actively involved in German campaigns for women’s rights* in Germany (Section 218 and 219a).

KALENDARIUM | 2019 | Dziewuchy Berlin:

AKCJE i DEMONSTRACJE / ACTIONS & DEMOS:

19.1.2019 | WOMEN’S MARCH BERLIN
W tym roku byłyśmy jedną z organizacji wspierających Women’s March w Berlinie, organizowany przez Democrats Abroad (Berlin). This year, we were one of supporting organisations of the Women’s March in Berlin, organized by Democrats Abroad (Berlin).
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/01/21/womens-march-berlin-19-1-2019/

26.1.2019 | Keine Kompromisse! Sexuelle Selbstbestimmung ist nicht verhandelbar. Weg mit §219a! (Żadnych kompromisów! Samostanowienie seksualne nie jest do negocjacji. Precz z §219a!) | Berlin
Od 2 lat jesteśmy częścią koalicji Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, z którą aktywnie współpracujemy na rzecz samostanowienia seksualnego. W styczniu, po opublikowaniu tzw. “kompromisu” w sprawie paragrafu 219a, wzięłyśmy udział w kolejnym proteście organizowanym z BfsS. Kobiety w Niemczech są solidarne z Polkami w walce o ich prawa. I odwrotnie – my informujemy o sytuacji w Niemczech i jestesmy solidarne w walce o pelnie praw z Niemkami i mieszkankami Niemiec innych narodowosci. Na ten protest zaproponowałyśmy formę happeningu, w którym udział wzięły kolezanki z BfsS oraz aktorka i aktywistka Mareike Wenzel. Muzyka: Chór Czarownic z Poznania.
For 2 years we have been part of the Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung coalition, with which we actively work for sexual self-determination. In January, after the publication of the so-called “compromise” on paragraph 219a, we took part in another protest with the BfsS. Women in Germany stand in solidarity with Polish women in the fight for their rights, but here we stand in solidarity with women in Germany. We inform about the situation in Germany and we are united in the fight for full rights with German women and women of other nationalities. For this protest, we proposed a form of a happening in which our colleagues from the BfsS and actress and activist Mareike Wenzel took part. Music: The Witches Choir from Poznań.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/01/24/weg-mit-219a-polki-solidarnie/
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/01/28/weg-mit-219a-happening/

14.2.2019 Wieder Donnerstag in Berlin!
Zostałyśmy zaproszone przez austriacką grupę aktywistyczną DO DEMO Berlin, aby zabrać głos podczas demonstracji. Mówiłyśmy nie tylko o prawach kobiet, ale i o autorytarnych rządach PiS. We were invited by the Austrian activist group DO DEMO Berlin to speak at a demonstration. We spoke not only about women’s rights, but also about the authoritarian governments of Law and Justice Party.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/02/14/wieder-donnerstag-in-berlin-2-date-dziewuchy-na-walentyki/

17.2.2019 | ICH STREIKE | Akcja w niedzielę | Action on Sunday | Berlin
W weekend (15-17.2.2019), w siedzibie Fundacji Rosy Luxemburg Berlinie, odbyło się spotkanie dotyczące strajku kobiet* w Niemczech i na świecie, w którym brałyśmy aktywny udział. W niedzielę po zjeździe i po grupowych zdjęciach, ruszył spontaniczny marsz z blokadą ulicy. Był to symboliczny antrakt do Strajku Kobiet (3.8.) pod hasłem „Ich streike“. Jako motyw przewodni zaproponowałyśmy żółte gumowe rękawiczki, co było hołdem dla poznańskiego Chóru Czarownic. Ważne dla nas jest to, by symbolicznie (i nie tylko) łączyć niemieckie i polskie ruchy kobiece. Dzięki uprzejmości Chóru Czarownic korzystamy z ich utworów na niektórych akcjach i demonstracjach.
During the weekend of 15-17.2.2019, an organisational meeting of the Women’s Strike in Germany was held at the Rosa Luxemburg Foundation in Berlin, in which we took an active part. On Sunday after the convention and after the group photos, a spontaneous march with a street blockade started. It was a symbolic prologue to the Women’s Strike (3.8.) under the motto “Ich streike”. As a leitmotif we proposed yellow rubber gloves, which was a tribute to the Poznań Witches’ Choir. It is important for us to symbolically (and not only) combine German and Polish women’s movements. Thanks to the courtesy of the Witches’ Choir we use their music on some actions and demonstrations. https://www.dziewuchyberlin.org/2019/02/15/17-2-2019-ich-streike-einladung/,

8.3.2019 | DEMO: International Women’s Day | Międzynarodowy Dzień Kobiet | Berlin
Akcje Dziewuch Berlin na niemieckim Strajk Kobiet*:
Moment przełomowy: jak co roku, byłyśmy w grupach organizacyjnych obu marszów na Międzynarodowy Dzień Kobiet w Berlinie (Frauenkampftag i Alliance of Internationalist Feminists). W roku 2017 powstała nowa inicjatywa, w której jesteśmy od początku i ją współtworzymy– Feministyczny Strajk Kobiet (Feministischer Frauen*streik). Podczas ogólnoniemieckiego spotkania w lutym zaprezentowałyśmy dwa pomysły na ogólnoniemieckie akcje na Dzień Kobiet (pomysł, grafika, tekst).  Zostały one przyjęte w głosowaniu jako akcje flagowe Niemieckiego Strajku Kobiet. Na Niemiecki Strajk Kobiet wykonałyśmy wiele grafik i plakatów, które stosowane były tego dnia w całych Niemczech. Solidarność i współpraca polskich i niemieckich ruchów feministycznych weszła w nową fazę, od kiedy pomysły polskich aktywistek realizowane są w całych Niemczech.
Dziewuchy Berlin on the German Women’s Strike:
A milestone: as every year, we were active in the organisational groups of both marches for the International Women’s Day in Berlin (Frauenkampftag and Alliance of Internationalist Feminists). A new initiative was launched in 2017, in which we have been co-founding members – the Feminist Women’s Strike (Feministischer Frauen*streik). During the February planning meeting we presented two ideas for actions for Women’s Day in Germany (idea, graphics, text).  They were voted on as the flagship actions of the German Women’s Day. For that we made many graphics and posters, which were used throughout Germany on that day. Solidarity and cooperation between Polish and German feminist movements has entered a new phase, since the ideas of Polish activists are being implemented throughout Germany.
https://frauenstreik.org/in-den-medien/rueckblick-2019/

8.3.2019 | #IchStreike | #IStrike | Niemcy, różne kraje | Germany and other countries
W Niemczech nie można strajkować z powodów politycznych. W Berlinie 8 marca jest dniem wolnym, dlatego zaproponowałyśmy symboliczną – a mocna wizualnie – akcję, którą można było wykonać wszędzie małym kosztem. Czy w pracy, czy na ulicy – w najmniej oczekiwanych (niewygodnych) miejscach w przestrzeni publicznej – siadało się na krzesłach z kartką z napisem „#IchStreike“ / „#Strajkuje“. Akcję pod nazwą “5vor12” przeprowadzono w wielu miastach Niemiec.
You cannot strike in Germany for political reasons. In Berlin, 8th of March is a day off, so we proposed a symbolic and visually strong action that could be carried out anywhere at little cost. Whether at work or on the street, in the least expected (inconvenient) places in public spaces, you would sit on chairs with a card saying “#IchStreike” / “#IStrike”. The action under the name “5vor12” was carried out in many German cities.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/03/01/ichstreike-strajkuje-w-berlinie/

8.3.2019 | godz. 17.00-17.01 | #AufschreiGlobal / #GlobalScream / #Globalny krzyk
W Międzynarodowy Dzień Kobiet (8.3.2019) tysiące ludzi na całym świecie – bez względu na narodowość, lokalizację, płeć i różnice ideologiczne – wyszło na ulice. Kobiety Świata walczyły o swoje prawa. Aby połączyć nas symbolicznie w skali lokalnej i globalnej, przeprowadziłyśmy akcję: o godz. 17:00, kto żyw krzyczał / darł się przez 1 minutę. Global Scream był kobiecym krzykiem wściekłości, gniewu, żalu – każda z nas zna te emocje, nawet jeśli ich przyczyny są różne. I każda może krzyczeć. Nie musimy mówić tym samym językiem, aby stać się jednym głosem: głosem kobiet. GlobalScream był symboliczną, ale i realną próbą pokazania solidarności kobiet ponad granicami. Szczególnie ważne było to w Berlinie, gdzie środowisko feministyczne jest różnorodne i podzielone. Akcja #GlobalScream odbyła się w Berlinie i innych miastach Niemiec, w Polsce – w Poznaniu (Black Venus Protest) i Krakowie (Siostry Rzeki) – oraz kilku innych miejscach na świecie. W samym Berlinie na demonstracji Frauen*kampftag krzyczało z nami 20 000 osób, a na marszu AIF około 5 000 osób. Nie sposób opisać wrażenia, emocji i mocy tej minuty.
On International Women’s Day (8.3.2019), thousands of women around the world, regardless of nationality, location, gender and ideological differences, took to the streets. Women of the world fought for their rights. In order to connect us symbolically on a local and global scale, we carried out an action: at 5 p.m., everybody was screaming for 1 minute. Global Scream was a female scream of rage, anger, regret – each of us knows these emotions, even if their causes are different. And everyone can scream. We don’t have to speak the same language to become one voice: the voice of women. #GlobalScream was a symbolic, but also a real attempt to show women’s solidarity beyond borders. This was particularly important in Berlin, where the feminist environment is diverse and divided. The action #GlobalScream took place in Berlin and other German cities, in Poland – in Poznan (Black Venus Protest) and Krakow (Sisters of the River) – and several other places in the world. In Berlin alone, 20,000 people shouted with us at the Frauen*kampftag demonstration and about 5,000 people at the AIF march. It is impossible to describe the impression, emotion and power of this minute.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/02/19/aufschreiglobal-globalnykrzyk-8-3-2019/

8.3.2019 | Blok Pro-choice | DEMO | Berlin
Byłyśmy aktywnie zaangażowane w orgnizację bloku pro-choice (w ramach Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung). Rozpoczęcie demonstracji koncertem uświetniły dziewczyny z Two Times Twice – Edyta Rogowska i Sarah Sordid. Podczas marszu Alicja Flisak wygłosiła przemówienie na temat praw reprodukcyjnych w Polsce.
We have been actively involved in the orgnization of the pro-choice block (within the Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung). The beginning of the demonstration was honored by the girls from Two Times Twice – Edyta Rogowska and Sarah Sordid. During the march Alicja Flisak gave a speech on reproductive rights in Poland. 
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/03/11/frauenkampftag-demo-8-3-2019/

1.5.2019 | MyFEST | Berlin
Miałyśmy stoisko na festynie MyFest wraz z Bündnis fur sexuelle Selbstbestimmung i Medical Students for Choice.
We had an info stand at the MyFest festival together with Bundnis fur sexuelle Selbstbestimmung and Medical Students for Choice.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/04/25/dziewuchy-berlin-na-myfest-2019/

19.5.2019 | DEMO: Ein Europa für Alle – Deine Stimme gegen Nationalismus! | Berlin
Podczas demonstracji – wraz z Aufstehen gegen Rassismus i Radio Havana – prowadziłyśmy BLOK Demokracja, Różnorodność i Antyrasizm. Wśród naszych gościń na scenie były między innymi: prof. Ulrike Guerot (Donau-Universität Krems, założycielka European Democracy Lab w Berlinie), Irmgard Wurdack (Aufstehen gegen Rassismus) czy Gertrud Graf (Omas gegen Rechts Deutschland).
During the demonstration – together with Aufstehen gegen Rassismus and Radio Havana – we led the BLOK Democracy, Diversity and Anti-Racism. Among our guests on stage were: Prof. Ulrike Guerot (Donau-Universität Krems, founder of the European Democracy Lab in Berlin), Irmgard Wurdack (Aufstehen gegen Rassismus) and Gertrud Graf (Omas gegen Rechts Deutschland).
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/05/03/ein-europa-fur-alle-jedna-europa-dla-wszystkich-demo-19-5-2019/

24.8.2019 | DEMO: UNTEILBAR! | Dresden 
Wzięłyśmy udział w demonstracji Unteilbar! w Dreźnie. Na demonstracji było 40 000 osób, by wyrazić swoją solidarność w walce o otwarte i wolne społeczeństwo oraz by wyrazić sprzeciw wobec prawicowym tendencjom w Europie.
We took part in the Unteilbar! demonstration in Dresden. There were 40,000 people at the demonstration to express their solidarity in the fight for an open and free society and to oppose right-wing tendencies in Europe.
https://www.unteilbar.org/dresden/

21.9.2019 | DEMO: AKTIONSTAG FÜR SEXUELLE SELBSTBESTIMMUNG (Dzień Akcji na rzecz samostanowienia seksualnego) | Berlin
Dzień Akcji związanych z seksualnym samostanowieniem. Demonstrowalo z nami około 1000 osób! Sexual self-determination Action Day. There were about 1,000 people demonstrating with us! https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/22/2689/

16.11.2019 | DEMO: WIR LEBEN WIDERSTAND! FÜR EIN ENDE DER GEWALT GEGEN FRAUEN* (Dość! Stawiamy opór! – Protest na rzecz zaprzestania przemocy wobec kobiet) | Berlin
Na demonstracji zrobiłyśmy happening „KAPITALIZM, KOŚCIÓŁ, PRAWICA – MACIE KREW NA RĘKACH!” Demonstracja zorganizowana przez Feministischer Frauen*Streik, we współpracy z #keinemehr, Dziewuchy Berlin, Alliance of Internationalist Feminists, Ni una menos – Berlin, Women in Exile.
At the demonstration we made a happening “Capitalism, Church, the Right – you have blood on your hands!” Demo was organised by Feministischer Frauen*Streik, in cooperation with #keinemehr, Dziewuchy Berlin, Alliance of Internationalist Feminists, Ni una menos – Berlin, Women in Exile.
 https://www.dziewuchyberlin.org/2019/11/16/kapitalismus-kirche-rechte-ihr-habt-blut-an-euren-handen/

25.11.2019 | DEMO: GENUG IST GENUG – WIR LEBEN WIDERSTAND! Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen | MAMY DOŚĆ!  – STAWIAMY OPÓR! Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet | ENOUGH IS ENOUGH – WE LIVE RESISTANCE! International Day of the Elimination of Violence against Women | Berlin
Brałyśmy udział w demonstracji, a Alicja Flisak (Dziewuchy Berlin) wystąpiła z przemówieniem na temat przemocy wobec kobiet w Polsce i na świecie.
We took part in the demo and Alicja Flisak (Dziewuchy Berlin) held a speech on violence against women in Poland and elsewhere.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/11/23/demo-mamy-dosc-stawiamy-opor-25-11-miedzynarodowy-dzien-walki-z-przemoca-wobec-kobiet/

1.12.2019 | DEMO: Solidarnie z sędziami w Polsce / In Solidarität mit den Richtern in Polen | Pariser Platz, Berlin
Odpowiedziałyśmy na apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA i zorganizowałyśmy pikietę solidarności. Nie raz stawałyśmy na ulicach Berlina by okazać swoją solidarność z Polską, by wesprzeć polskie sądownictwo, by nakłaniać Komisję Europejską do podjęcia działań o obronie praworządności w Polsce. Po raz kolejny zmobilizowałyśmy się do pokazania solidarności z polskimi sędziami i demokratycznym społeczeństwem.
We responded to the appeal of the Association of Polish Judges IUSTITIA and organized a solidarity demo. More than once we stood on the streets of Berlin to show our solidarity with Poland, to support the Polish judiciary, to urge the European Commission to take action to defend the rule of law in Poland. Once again, we have mobilized ourselves to show solidarity with Polish judges and democratic society.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/11/27/demo-solidarnie-z-sedziami-w-polsce-berlin-1-12-2019/

Przemówienie Grażyna Kania / Grażyna Kania’s speech (in Polish):
https://wyborcza.pl/7,162657,25522298,wszyscy-musimy-pokazac-ze-mamy-odwage-sprawa-sedziow-jest.html?fbclid=IwAR0X-FFCKOcTAYqt188JpqtJaL5mx7HNdBlVoaBdXacyhqEWXa1nFxhQja8#S.W-K.C-B.4-L.1.maly

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Iustitia zrobiłyśmy i udostępniłyśmy grafiki As part of our cooperation with the Iustitia Association, we have made and provided graphic works: https://www.dziewuchyberlin.org/media-pack/

18.12.2019 | DEMO: DZIŚ SĘDZIOWIE – JUTRO TY! | Today the Judges, tomorrow – you!| Berlin
Kojelną pikietę w obronie niezależnych sądów organizowałyśmy wspólnie z Polonią Demokratyczną w Niemczech. The next demo in support of the independent courts in Poland we have organised in cooperation with the Democratic Polonia in Germany.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/12/17/dzis-sedziowie-jutro-ty-demo-18-12-2019/

DYSKUSJE I WARSZTATY / DISCUSSIONS & WORKSHOPS:

19.1.2019 | WAS TUN GEGEN ANTI-CHOICE ALLIANZEN IN EUROPA? | Berlin
Pokaz fragmentów filmu dokumentalnego ARTE “Lebensschützer auf dem Vormarsch” i dyskusja o strategiach ruchów pro-choice w Europie i na świecie oraz międzynarodowym wymiarze aktywizmu na rzecz praw kobiet. Dyskusja z udziałem: Terry Reintke, MdEP; Dr. Emilia Roig, Center for Intersectional Justice; Anna Krenz, Dziewuchy Berlin. Organizacja: Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
The screening of excerpts from the ARTE documentary “Lebensschützer auf dem Vormarsch” and a discussion about the strategies of pro-choice movements in Europe and the world, as well as the international dimension of activism for women’s rights. Discussion with: Terry Reintke, MdEP; Dr. Emilia Roig, Center for Intersectional Justice; Anna Krenz, Dziewuchy Berlin. Organisation: Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. .
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/01/19/19-1-2019-was-tun-gegen-anti-choice-allianzen-in-europa-film-und-diskussion/

15.-17.2.2019 | ZJAZD ORGANIZACYJNY NIEMIECKIEGO STRAJKU KOBIET | Organisational Meeting of the German Women’s Strike | Berlin
W zjeździe udział wzięło ponad 200 osób z całych Niemiec i ze świata. Podczas warsztatów i debat uczestniczki wymieniały się doświadczeniami i planowały akcje strajkowe na Międzynarodowy Dzień Kobiet i kolejne miesiące. Przyjęto główne postulaty strajkowe oraz akcję ogólnoniemiecką na 8. Marca – #Istrike / #ichstreike, zaproponowaną przez Dzieuwchy Berlin. Ponadto drogą głosowania przyjęto kolejny nasz pomysł – #AufschreiGlobal / #GlobalScream.
The congress was attended by over 200 people from all over Germany and the world. During workshops and debates, the participants exchanged their experiences and planned strike actions for International Women’s Day and the following months. The main demands for strikes were written and approved, and the German-wide action for March 8th – #Istrike / #ichstreike, proposed by Dziewuchy Berlin, were accepted. In addition, our next idea – #AufschreiGlobal / #GlobalScream – was also approved.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/02/19/zjazd-dotyczacy-strajku-kobiet-15-17-2-2019/

23.2.2019 | DYSKUSJA: How 2 Frauen*streik II
W ramach cykl debat “How 2 Frauen*streik II”, na zaproszenie Naturfreundejugend Berlin Anna Krenz (Dziewuchy Berlin) opowiadała o strajkach kobiet w Polsce, Edna Bonhomme o strajkach w USA.
As part of the series of debates “How 2 Frauen*streik II”, at the invitation of Naturfreundejugend Berlin, Anna Krenz (Dziewuchy Berlin) talked about the strikes of women in Poland, Edna Bonhomme about strikes in the USA.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/02/24/o-strajkach-kobiet-dyskusja-diskussion/

22.3.2019 | DYSKUSJA: SEXUELLE SELBSTBESTIMMUNG KONKRET – NETZWERKE POLNISCHER AKTIVIST*INNEN IN BERLIN
Dyskusja z autorką Sarah Diehl i aktywistką Iloną Mixtacką z Ciocia Basia oraz Urszulą Bertin (Dziewuchy Berlin) na temat kobiet w niechcianej ciąży i na temat aborcji w Polsce oraz możliwościach wsparcia w Polsce. Discussion with author Sarah Diehl and activist Ilona Mixtacka of Ciocia Basia, as well as with Urszula Bertin (Dziewuchy Berlin) on unwanted pregnancy, abortion and support opportunities in Poland.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/03/11/diskussion-sexuelle-selbstbestimmung-konkret-netzwerke-polnischer-aktivistinnen-in-berlin/

13.4.2019 | KONFERENCJA: Life-Work-Activism?! Political Activism in Emigration – Why campaign for a union? | Life-Work-Activism? Aktywizm polityczny na emigracji – dlaczego kampania na rzecz Unii? | Berlin
Freie Ungarische Botschaft, Dziewuchy Berlin i Diaspora Civica Berlin zaprosiły działaczy i grupy migranckich aktywistów na konferencję, na której można było dzielić się i dyskutować o swoich doświadczeniach, zdobywać nowe narzędzia do zmian i wspólnie tworzyć na temat wyborów do Europarlamentu.
Freie Ungarische Botschaft, the Girls of Berlin and the Diaspora Civica Berlin invited activists and groups of migrant activists to a conference where they could share and discuss their experiences, acquire new tools for change and work together on the topic of elections to the European Parliament.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/04/03/life-work-activism-conference/

17.4.2019 | DYSKUSJA: TALKING EUROPE? SHAPING EUROPE! | Berlin
Dyskusja z Jonem Worth, Anną Krenz (Dziewuchy Berlin) i Sergeyem Lagodinskym na temat wyborów do Europarlamentu, możliwości uczestniczenia i aktywnego kształtowania przyszłości UE niezależnie od naszej narodowości oraz o sytuacji w Wielkej Brytanii (Brexit) i Polsce.
Discussion with Jon Worth, Anna Krenz (Dziewuchy Berlin) and Sergey Lagodinsky about the elections to the European Parliament, the opportunities for participation and active shaping of the future of the EU regardless of our nationality and the situation in the United Kingdom (Brexit) and Poland.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/04/17/talking-europe-shaping-europe-discussion/

9.5.2019 | DYSKUSJA: CITIES FOR EUROPE | EUROPA-WOCHE IM SPRACHCAFÉ | Berlin
Podczas dyskusji w ramach Tygodnia Europy w Kafejce, zaproszone gościnie  Agata Koch (Sprachcafe,  Polska Kafejka Językowa) i Urszula Bertin (Dziewuchy Berlin), poruszały tematy różnorodności kulturowej i wielojęzyczności.
During the European Week at the Cafe, the invited guests Agata Koch (Sprachcafe, Polish Language Cafe) and Urszula Bertin (Dziewuchy Berlin) discussed cultural diversity and multilingualism.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/05/08/dziewuchy-berlin-cities-for-europe-europa-woche-im-sprachcafe/

30.5.-2.6.2019 | DISKUSSION: DIE LINKE – Frühlingsakademie 2019 „Krasse Zeiten – wie organisieren wir linke Mehrheiten?“ / Szalone czasy – jak organizujemy większości lewicowe?
Wzięłyśmy udział w Wiosennej Akademii die Linke, gdzie Alicja Flisak (Dziewuchy Berlin & Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung) z Adelaide Ivánovą (dziennikarka i aktywistka), wzięły udział w dyskusji “Rewolucja kobiet* – Dlaczego ruch feministyczny jest obecnie największym ruchem społecznym na świecie?”
We took part in the Spring Academy of die Linke, where Alicja Flisak (Dziewuchy Berlin & Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung) with Adelaide Ivánová (journalist and activist) took part in the discussion “Women’s revolution. Why is the feminist movement now the largest social movement in the world?”
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/06/03/dziewuchy-berlin-die-linke-fruhlingsakademie-2019-krasse-zeiten-wie-organisieren-wir-linke-mehrheiten-szalone-czasy-jak-organizujemy-wiekszosci-lewicowe/?
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/politische_bildung/veranstaltungen/2019-05-30_fruehlingsakademie2019_programm_stand_04-16.pdf 

23.6.2019 | Mównica Feministyczna | Feminist Lectern | Berlin
Bierzemy udział w Mównicy Feministycznej, projekcie stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom i rozmawiamy o naszej działalności, o prawach kobiet i aborcji w Niemczech.
We took part in the Feminist Lectern, initiated by Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom Association, where we talked about our activities, women’s rights and abortion in Germany. 
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/06/23/mownica-feministyczna-lodzkie-dziewuchy-dziewuchy-berlin/

12-15.09.2019 | Feminist Futures Festival | Essen
WARSZTAT: Free, safe, legal! Kämpfe für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in Deutschland und Polen | „Darmowa, bezpieczna, legalna! Walki o prawo do aborcji w Niemczech i w Polsce“ | Workshop: Free, safe, legal! Fighting for the right for abortion in Germany and in Poland.
Warsztat cieszył się ogromnym zainteresowaniem, był też jedynym warsztatem na temat aborcji podczas festiwalu. There was an enormous interest in the workshop, as it was the only workshop about abortion during the Festival.
Prowadzące / Leaders: Alicja Flisak (Dziewuchy Berlin, Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, Berlin), Kate Cahoon (Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, Berlin), Viola Schubert-Lehnhardt (Medizinethikerin, Halle). 

WARSZTAT: Kunst als Protest für Frauenrechte | „Sztuka jako protest na rzecz praw kobiet” | Workshop: Art as protest for women’s rights.
Podczas warsztatu prowadzonego przez Hannę Grześkiewicz (Dziewuchy Berlin) osoby uczestniczące opracowywały strategie artystyczne protestów i akcji. Dzięki sztukom wizualnym, teatrowi czy muzyce przekazujemy ważne treści tym, którzy początkowo nie mieli dostępu do polityki. Obraz jest wart tysiąc słów.
During the workshop conducted by Hanna Grześkiewicz (Dziewuchy Berlin), the participants developed artistic strategies for the protests and actions. Thanks to visual arts, theatre or music we convey important content to those who initially had no access to politics. A picture is worth a thousand words.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/12/dziewuchy-berlin-na-feminist-futures/

5.10.2019 | Warsztat i dyskusja: DIE STÄRKE DER EMOTIONEN / SIŁA W EMOCJACH | Workshop and Discussion: The Power of Emotions | Berlin
Wspólnie z Fundacją Pełnia Wyrazu zorganizowałyśmy wystawę, dyskusję i warsztat w Klubie Polskich Nieudaczników w Berlinie. W dyskusji panelowej „Sytuacja społeczno-polityczna kobiet w Polsce”, udział wzięły: Jolanta Tryszkiewicz, Prezeska Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Projekt Na.NoVo”, społeczniczka, zaangażowana w zwalczanie przemocy ekonomicznej wobec dzieci w Stowarzyszeniu Alimenty To Nie Prezenty oraz Katerina Zaviehetens, Prezeska stowarzyszenia na rzecz emigrantek Mi – Gracja, psycholożka, terapeutka traum i kryzysów. Po dyskusji – certyfikowana trenerka Points of You, Gosia Olewnik –  prowadziła warsztaty pogłębiające wiedzę na temat zarządzania emocjami „Zauważ i doceń. O sile ukrytej w emocjach”.
Together with the Pełnia Wyrazu Foundation, we organised an exhibition, discussion and workshop at the Club der Polnischen Versager in Berlin. The panel discussion “Social and political situation of women in Poland” was attended by: Jolanta Tryszkiewicz, President of the Association for Support of Social Activity “Na.NoVo Project”, a social activist involved in combating economic violence against children in the Alimony Are Not Gifts Association and Katerina Zaviehetens, President of the association for women immigrants Mi-Gracja, a psychologist, trauma and crisis therapist. After the discussion – a certified trainer of Points of You, Gosia Olewnik – conducted a workshop to deepen the knowledge on emotional management “Notice and appreciate. About the power hidden in emotions”.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/22/die-starke-der-emotionen-sila-w-emocjach/

11.10.2019 | Dyskusja / Discussion: FRAUEN* ERKÄMPFEN WIR UNS DIE WELT! | Stuttgart
Na zaproszenie Aktionsbündnis 8. März Stuttgart, w dyskusji panelowej na temat międzynarodowych walk o prawa kobiet udział wzięły: Alicja Flisak (Dziewuchy Berlin) – opowiadała o sytuacji w Polsce, Ana Rincón (Gewerkschaft SAT) mowila o Hiszpanii, aktywistka z Revolutionäres Frauenstreik Bündnis Zürich mowila o Szwajcarii.
At the invitation of Aktionsbündnis 8. März Stuttgart, in the panel discussion on international fighting strategies for women’s rights took part: Alicja Flisak (Dziewuchy Berlin), who spoke about the situation in Poland, Ana Rincón (Gewerkschaft SAT) spoke about Spain and an activist from Revolutionäres Frauenstreik Bündnis Zürich, who spoke about Switzerland. 
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/14/dziewuchy-berlin-bei-konferenz-frauen-erkampfen-wir-uns-die-welt/
https://aktionsbuendnis8maerz.wordpress.com/2019/10/15/bericht-zur-konferenz-frauen-erkaempfen-wir-uns-die-welt/

1.11.2019 | Kongres: Gruene Jugend 53. Bundeskongress – Keynote Speech | Gelsenkirchen
Dziewuchy Berlin były zaproszone na kongres Młodzieży Niemieckiej Partii Zielonych i poproszone o wystąpienie z przemówieniem keynote, które poruszyło tematy międzynarodowej solidarności, feminizmu oraz aborcji i praw reprodukcyjnych. Wystąpiła Hanna Grześkiewicz, Dziewuchy Berlin.
Dziewuchy Berlin were invited to the German Green Party Youth Congress and asked to give a keynote speech on international solidarity, feminism and abortion and reproductive rights. The speech was given by Hanna Grześkiewicz, Dziewuchy Berlin.
https://buko.gruene-jugend.de/keynote/

26.11.2019 | DYSKUSJA: O przemocy wobec kobiet / About violence against women | Deutsche Welle / Der Tag
Anna Krenz (Dziewuchy Berlin) w rozmowie z Tiną Gerhäusser / Der Tag / Deutsche Welle rozmawia na temat przemocy wobec kobiet i stawia postulaty.
Anna Krenz (The Girls of Berlin) talks to Tina Gerhäusser / Der Tag / Deutsche Welle about violence against women and makes demands.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/11/28/3249/

9.12.2019 | DYSKUSJA: FIGHTING FOR DEMOCRACY FROM BERLIN – POLISH, HUNGARIAN AND ROMANIAN EXPERIENCES | Berlin
Podczas dyskusji panelowej poruszane były tematy migracji wewnątrz Unii Europejskiej, która jest jednym z najbardziej intrygujących zjawisk w dzisiejszej Europie oraz aktywizm polityczny na emigracji. Dyskusja, zorganizowana przez węgierski think tank Republikon.
At the panel discussion the topics were: migration within the European Union, which is one of the most intriguing phenomena in Europe today, and political activism in exile. Discussion organised by Hungarian think-tank Republican.
Goście / guests: Alexandra Ioan (Diaspora Civică Berlin, Rumunia/ Romania), Anna Krenz (Dziewuchy Berlin, Berlin), Adam Kerpel-Fronius (Partia Momentum, Węgry/ Hungary).
 https://www.dziewuchyberlin.org/2019/12/09/fighting-for-democracy-from-berlin-polish-hungarian-and-romanian-experiences-roundtable-discussion-with-dziewuchy-berlin-and-other-activists/

SZTUKA i KULTURA / ART & CULTURE:

28.11.2018- 9.3.2019 | Sto flag na Stulecie | Biuro Wystaw, Warszawa i inne miejsca w Polsce | 100 Flags for the Centenary | Warsaw and other places
Wzięłyśmy udział w wystawie prezentującej flagi przygotowane w ramach akcji „Sto flag na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety”. Ponad 200 artystek i artystów stworzyło flagi, które 24. listopada 2018 r. stały się częścią performensu Marsz 100 FLAG! w Warszawie. Wystawa prezentowana była w różnych miastach przez cały rok.
We took part in an exhibition presenting flags prepared as part of the campaign “One hundred flags for the centenary of obtaining electoral rights by women”. More than 200 artists created the flags, which on 24th November 2018 became part of the performance March of 100 FLAGS! in Warsaw. The exhibition was presented in various cities throughout the year.
https://www.dziewuchyberlin.org/2018/12/01/dziewuchy-berlin-exhibition-of-100-flags-in-warsaw/

7.3.2019 | PREMIERA FILMU: „Siłaczki“
Współorganizowałyśmy premierowy pokaz  filmu “Siłaczki” w Niemczech, w stulecie podpisania dekretu o prawach wyborczych “bez różnicy płci”. Film pokazany był w RegenbogenKino w Berlinie. Przed pokazem odbyło się spotkanie z Martą Dzido i Piotrem Śliwowskim, które prowadziła Prof. Magdalena Waligórska z Uniwersytetu w Bremie.
We co-organized the premiere screening of the film “Frauen der ersten Stunde” in Germany, on the centenary of the signing of the decree on electoral rights “without gender difference”. The film was shown at RegenbogenKino in Berlin. Before the screening there was a meeting with film creators Marta Dzido and Piotr Śliwowski, led by Prof. Magdalena Waligórska from the University of Bremen.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/02/14/7-3-2019-filmpremiere-silaczki-frauen-der-ersten-stunde/

7.3.2019 | Die Hälfte der Welt gehört uns! Feministische Plakate | Połowa Świata należy do nas! Plakat Feministyczny | Half of the World belongs to us! Feminist Posters | Alpha nova kulturwerkstatt & galerie futura, Berlin
Wystawa plakatu feministycznego przed Międzynarodowym Dniem Kobiet. 
We took part in the feminist poster exhibition before the International Women’s Day. Artystki / Artists: Kollektiv Migrantas, Kollektiv Nosotras Proponemos, Hersilia Alvarez, Julie August, Angiola Bonanni, Judith Brunner, Birgit Cauer, Katia Fouquet, Julija Goyd, Eliza Hatch, Anna Krenz/ Frauen*Streik Komitee Berlin / Dziewuchy Berlin, Verena Kyselka, Gerlinde Meyer, Regina Pedersen, Franziska Schaum/ Häppi Töle, Lena Szankay, Gisela Weimann, Sibylla Weisweiler.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/03/05/wystawa-plakatow-plakatausstellung-7-3-2019/

8.3.2019 | ART/Protest/ART | I Transgraniczny Festiwal Kobiet | The 1st Transborder Women’s Festival / Kolektyw, Szczecin
Dziewuchy Berlin odwiedziły Dziewuchy Szczecin w sobotę 9 marca. Podczas I. Transgranicznego Festiwalu Kobiet w Szczecinie, w Kolektywie – Niezależnym Centrum Obywatelskim – odbyło się otwarcie wystawy Anny Krenz, na której zobaczyć można było grafiki, plakaty, rysunki, zdjęcia z akcji i protestów oraz transparenty, używane przez berlińskie Dziewuchy na demonstracjach. Jest to kolejna edycja rosnącego ciągle projektu Art / Protest / Art, który swoją premierę miał w 2017 roku w berlińskiej Galerii Schau Fenster. Zdjęcia z akcji berlińskich Dziewuch zrobione były przez fotografów: Michał Żak, Oliver Feldhaus, Maciej Soja oraz Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
We visited the Dziewuchy Szczecin on Saturday, 9th of March. During the 1st TransBorder Women’s Festival in Szczecin, in the Collective – Independent Civic Centre – there was an opening of Anna Krenz’s exhibition, with graphics, posters, drawings, pictures from our actions and protests, as well as banners used at demonstrations. This is another edition of the constantly growing Art / Protest / Art project, which premiered in 2017 at the Berlin Schau Fenster Gallery. The photographs from the Dziewuchy Berlin actions were taken by photographers: Michał Żak, Oliver Feldhaus, Maciej Soja and Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/03/13/art-protest-art-dziewuchy-w-szczecinie/

24.5.2019 |  “Bewegende Zeiten – bewegende Bilder” (Linke Kinonacht 2019)
Podczas Linke Kinonacht 2019 otwarta została wystawa grupowa “Bewegende Zeiten – bewegende Bilder” (Poruszające czasy – poruszające obrazy), gdzie zaprezentowane było kilka Dziewuchowych artefaktów: transparenty i zdjecia Oliver Feldhaus z Czarnego Protestu, który organizowałyśmy w 2016 roku. Kuratorka: Anna Gleser.
During Linke Kinonacht 2019, the group exhibition “Bewegende Zeiten – bewegende Bilder” (Moving Times – Moving Pictures) was opened, where several of the Dziewuchy Berlin artefacts were presented: banners and also photographs of Oliver Feldhaus from the Black Protest, which we organized in 2016. Curator: Anna Gleser.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/05/23/dziewuchy-berlin-bewegende-zeiten-ausstellung/

1.9.2019 | WYSTĘP: Światowy Dzień Pokoju | PERFORMANCE: World Peace Day
Zostałyśmy zaproszone, by zabrać głos podczas Światowego Dnia Pokoju 1. września 2019 w Berlinie. To ważna i symboliczna data również dla Polski. W imieniu Polek i Polaków z przemówieniem i utworem wystąpiła Gabriela Bertin, Dziewuchy Berlin.
We have been invited to speak at World Peace Day on September 1, 2019 in Berlin. It is an important and symbolic date also for Poland. Gabriela Bertin fromDziewuchy Berlin, gave a speech and sang a song in the name of Polish women.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/02/1-9-2019-dziewuchy-berlin-beim-gemeinsamer-antikriegstag-weltfriedenstag-2019-der-berliner-friedensbewegung/
https://blogs.taz.de/bewegung/2019/09/02/antikriegstag-appell-zu-entschlossenen-abruestungsbemuehungen/

12-15.09.2019 | Feminist Futures Festival | Essen
Tausend und ein Wort. Polnische Protestkunst in Berlin – wystawa Anny Krenz (Dziewuchy Berlin). Wystawa transparentów i grafik przygotowywanych na akcje i demonstracje w Berlinie. Oprócz plakatów i transparentów, na wystawie znajdują się również fotografie dokumentalne licznych akcji protestacyjnych autorstwa Wojtka Drozdka, Olivera Feldhausa, Macieja Soi, Camilli Lobo, Eli Kargol i Michała Żaka.
Exhibition of banners and graphics prepared for actions and demonstrations in Berlin made by Anna Krenz (Dziewuchy Berlin). Apart from posters and banners, the exhibition also included documentary photographs of numerous protest actions by Wojtek Drozdek, Oliver Feldhaus, Maciej Soja, Camilla Lobo, Ela Kargol and Michał Żak.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/12/dziewuchy-berlin-na-feminist-futures/
http://www.feministfutures.de

28.09.2019 | Europejski Kongres Kobiet | European Women’s Congress | Opera na Zamku | Szczecin
“Tysiąc i jedno słowo. Polska sztuka protestu w Berlinie” – wystawa grafik, plakatów i transparentów Anny Krenz (Dziewuchy Berlin); prac stworzonych na akcje i demonstracje w Berlinie organizowanych przeciwko prawicowo-konserwatywnej polityce w Polsce oraz w obronie praw kobiet w Polsce i Niemczech. Oprócz plakatów i banerów, na wystawie można zobaczyć  zdjęcia dokumentujące liczne akcje protestacyjne fotografek i fotografów: Wojtka Drozdka, Olivera Feldhausa, Camilli Lobo, Moniki Saczyńskiej, Macieja Soji i Michała Żaka.
“A thousand and one word. Polish protest art in Berlin” – exhibition of graphics, posters and banners by Anna Krenz (Dziewuchy Berlin); works created for actions and demonstrations in Berlin organized against right-wing conservative politics in Poland and in defense of women’s rights in Poland and Germany. In addition to posters and banners, the exhibition features photos documenting the numerous protest actions of photographers: Wojtek Drozdek, Oliver Feldhaus, Camilla Lobo, Monika Saczyńska, Maciej Soja and Michał Żak.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/25/dziewuchy-berlin-na-europejskim-kongresie-kobiet/

5.10.2019 | Wystawa: DIE STÄRKE DER EMOTIONEN / SIŁA W EMOCJACH / The POWER of EMOTIONS| Berlin
Artystki z nieformalnej grupy miGo – Marianna Ruszczyńska, Magdalena Seredyńska, Dominika Odrowąż – zaprezentowały wystawę fotograficzną „Ewolucja stanów emocjonalnych – poprzez bezsilność”. To niezwykły cykl ukazujący naturalne przemiany emocji bez wartościowania – bo wszystko, czego doświadczamy jest potrzebne i dopełniające się w czasie. Wystawa odbyła się w Klubie Polskich Nieudaczników.
The artists from the informal miGo group – Marianna Ruszczyńska, Magdalena Seredyńska, Dominika Odrowąż – presented the photographic exhibition “The Evolution of Emotional States – Through Powerlessness”. This has been an extraordinary series showing natural transformations of emotions without any evaluation – since everything we experience is needed and complementary in time. The exhibition has been held in the Club der Polnischen Versager.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/22/die-starke-der-emotionen-sila-w-emocjach/

18-20.10.2019 | 20 Lat Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT | 20th Anniversary of the Festival of New Art lAbiRynT | Słubice
Wystawa “Da Capo al Fine” Longina Poterek-Krenz & Anna Krenz (Dziewuchy Berlin)
“Nieuleczalnie Żywa” poznańskiej artystki, Longiny Poterek-Krenz (1946-2019) to 9 wyszywanych techniką aplikacji prześcieradel prezentujących wizerunek kobiety w 9 fazach rozwoju życia. Praca powstała w 1988 roku. Podczas premierowej wystawy w poznańskiej Galerii Arsenał  artystka uzupełniła projekt elementem stworzonym przez jej córkę, Annę Krenz (ur. 1976) – była to lalka uszyta wtedy przez 12 letnią Annę.
Trzydzieści lat później, prace są ponownie zestawione: tym razem prace Anny, to transparenty tworzone i używane na protestach polskich aktywistek w Berlinie, a dotyczących praw kobiet.
The exhibition “Da Capo al Fine” by Longina Poterek-Krenz & Anna Krenz (Dziewuchy Berlin). The “Incurably Living” by the Poznań artist, Longina Poterek-Krenz (1946-2019) consists of 9 embroidered bedsheets presenting the image of a woman in 9 phases of life development. The work was created in 1988. During the premiere exhibition at the Poznań Arsenal Gallery, the artist complemented the project with an element created by her daughter, Anna Krenz (born 1976) – it was a doll sewn by 12-year-old Anna. Thirty years later, the works are juxtaposed again: this time Anna’s works are banners created and used during the protests of Polish activists in Berlin concerning women’s rights.

https://www.dziewuchyberlin.org/2019/10/18/dziewuchy-berlin-labirynt-kunst-festival-slubice-frankfurt/
www: slubice.labirynt.eu

22.11.2019 | Wystawa: Taking patriarchy apART | Berlin
Wystawa ponad 30 artystek z Europy Wschodniej dotycząca przemocy wobec kobiet. Odkrywa ona różne wymiary przemocy strukturalnej, a jednocześnie bada różne formy oporu i upodmiotowienia. Podczas wystawy odbył się pokaz filmów oraz finisaż z programem. Kuratorka: Urszula Bertin (Dziewuchy Berlin). Wystawa w Klubie Polskich Nieudaczników, zorganizowana we współpracy z bułgarskim kolektywem feministycznym FemBunt.
Exhibition of more than 30 artists from Eastern Europe on violence against women. It reveals different dimensions of structural violence and at the same time examines different forms of resistance and empowerment. During the exhibition there was a film show and a finissage with side program. Curator: Urszula Bertin (Dziewuchy Berlin). Exhibition in the Club der Polnischen Versager, organized in cooperation with the Bulgarian feminist collective FemBunt.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/11/06/vernissage-taking-patriarchy-apart-22-11-2019/

AKCJE WSPARCIA i LISTY SOLIDARNOŚCI / SOLIDARITY ACTS & LETTERS:

Styczeń / January 2019: WEG MIT 219A! POLKI SOLIDARNIE! / Polish Women in solidarity
Napisałyśmy list solidarności w ramach ogólnokrajowego dnia akcji “Teraz bardziej niż kiedykolwiek! Bez kompromisów! #wegmit219a – Fizyczne i seksualne samostanowienie nie podlegają negocjacjom”, podpisany przez różne organizacje kobiece z Polski.
We wrote a letter of solidarity as part of a nationwide action day “Now more than ever! No compromises! #wegmit219a – Physical and sexual self-determination is not negotiable”, signed by various women’s organizations from Poland.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/01/24/weg-mit-219a-polki-solidarnie/

Marzec / March 2019: Against Racism / Gemeinsam gegen Rassismus und Faschismus | Przeciwko rasizmowi / wspólnie przeciwko rasizmowi i faszyzmowi
Podpisałyśmy list solidarności przeciwko rasizmowi i faszyzmowi. 16 marca – w międzynarodowym dniu walki z rasizmem – ludzie wyszli na ulice w ponad 50 miastach na całym świecie, aby wysłać silny sygnał: Razem jesteśmy silni – przeciwko rasizmowi, nacjonalizmowi i faszyzmowi.
We signed a letter of solidarity against racism and fascism. On 16 March, the International Day Against Racism, people took to the streets in more than 50 cities around the world to send a strong signal: Together we are strong – against racism, nationalism and fascism.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/03/15/march-against-racism-gemeinsam-gegen-rassismus-und-faschismus/

Kwiecień / April 2019: Solidarnie z Zentrum für Politische Schönheit, akcja: Hands off Zentrum für Politische Schönheit! Freedom for art and artists!
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/04/03/hands-off-in-solidarity-with-zentrum-fur-politische-schonheit/

Kwiecień / April 2019: Wspieramy strajk nauczycielek i nauczycieli w Polsce | We support Teachers’ Strike in Poland
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/04/22/2429/

Lipiec / July 2019: Berlin przeciwko przemocy w Polsce, Berlin solidarnie z Białymstokiem, Berlin solidarnie z osobami LGBTQ+! / Berlin against violence in Poland, Berlin in solidarity with Białystok, Berlin in solidarity with LGBTQ+!
Napisałyśmy list solidarności z osobami LGBTQ+ po drastycznych wydarzeniach podczas Marszu Równości w Białymstoku. List podpisany przez berlińskie organizacje.
We wrote a letter of solidarity with LGBTQ+ people after the drastic events during the Equality March in Bialystok. The letter was signed by Berlin organisations.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/07/24/letter-of-support-and-solidarity-with-lgbtq-in-poland/

Lipiec / July 2019: Podpisujemy STANOWISKO WS. AUTOPOPRAWEK RESORTU MINISTRA ZIOBRY DO NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO | FEDERA
https://federa.org.pl/stanowisko-kk/

Lipiec / July 2019: Podpisujemy STANOWISKO WIELKIEJ KOALICJI ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM W SPRAWIE KAMPANII OUTDOOROWEJ CITIZENGO „OD POCZĄTKU”
https://federa.org.pl/stanowisko_citizengo/

Lipiec / July 2019: Wspieramy akcję / We support action #ZIOBRONIEMOLESTUJ
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/07/21/akcja-wiralowa-ziobroniemolestuj/

Sierpień / August 2019: Zrzutka / Wspieramy aktywistki ukarane grzywną (paragraf 219a!) / We support fined activists (219a)
27 czerwca 2018 roku dziesięć aktywistek* z Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung (Związek na rzecz Samostanowienia Seksualnego) – w tym jedna z Dziewuchy Berlin – wzięło udział w akcji protestacyjnej w Bundestagu na temat skreślenia paragrafu 219a z kodeksu karnego. Aktywistki ukarane zostały grzywną.
On 27 June 2018, ten female activists from the Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung (Association for Sexual Self-Determination) – including one of the Dziewuchy Berlin – took part in a protest action to delete paragraph 219a from the criminal code at the Bundestag. The activists were fined. 
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/08/22/zrzutka-dla-aktywistek/

Październik / October 2019: Wspieramy akcję “Tęczowy Piątek” | We support “Rainbow Friday” in Poland
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/10/23/solidarity-with-polish-lgbtq-youth-teczowy-piatek-action/

Październik / October 2019: Wspieramy akcję #RozbratZostaje i podpisujemy list solidarności | We support #RozbratStays and sign letter of solidarity
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/10/23/in-solidarity-with-rozbrat-poznan-letter/

Listopad / November 2019: Wspieramy akcję Mai Staśko: MOLESTOWANIE I MOBBING TO NIE BAGATELA | We support Maja Staśko’s action Molesting and Mobbing are not a bagatelle
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/11/09/harassment-and-mobbing-are-not-a-bagatelle-solidarity-action/

Listopad / November 2019: Wspieramy akcję #MuremZaKasią | We support #SolidarityWithKasia
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/11/08/in-solidarity-with-katarzyna-petition/

Grudzień / December 2019: CIVIC PRIDE
Podpisałyśmy wezwanie MEGA Campaign “Dzień Dumy Obywatelskiej“ i wzięłyśmy udział w akcjach viralowych podczas Tygodnia Dumy Obywatelskiej.
We signed the MEGA Campaign call “Citizen’s Pride Day” and took part in viral actions during Citizen’s Pride Week.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/12/05/call-to-action-civic-pride/

Grudzień / December 2019: Akcja solidarnościowa / Solidarity action – Support Bishkek Feminnale!
Zrobiłyśmy akcję viralową wsparcia i solidarności z artystkami pierwszego Feminnale w Bishkek, w Kirgistanie, prześladowanymi przez prawicę.
We made a viral action of support and solidarity with the artists of the first Feminnale in Bishkek, Kyrgyzstan, harassed by the right-wing nationalists.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/12/06/support-feminnale-bishkek-soli-action/

Grudzień / December 2019: Solidarnie z polskimi sędziami | In solidarity with Polish judges
Przygotowałyśmy serię grafik dla Stowarzyszenia Iustitia Polska.
We made a series of graphic works for Iustitia Poland. 
https://www.dziewuchyberlin.org/media-pack/

Grudzień / December 2019: Solidarnie z Kristiną Hänel! | In solidarity with Kristina Hänel
Napisałyśmy list wsparcia dla Kristiny Hänel, skazanej na grzywnę z paragrafu 219a.
We wrote a solidarity letter for Kristina Hänel, who was fined by the paragraph 219a.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/12/13/solidarnie-z-lekarka-kristina-hanel-in-solidarity-with-doctor-kristina-hanel-weg-mit-219a/

Grudzień / December 2019: Wspieramy akcję: SOLIDARNIE Z POSZKODOWANYMI PO CZARNYM PROTEŚCIE | We support people fined after the Black Protest in Poznań
Wspieramy akcję / We support #WNaszejSprawie / Manifa Poznań / Black Venus Protest
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/12/19/zrzutka-solidaritat-mit-den-schikanierten-nach-dem-schwarzen-protest-solidarnie-z-poszkodowanymi-po-czarnym-protescie/

WYBORY PARLAMENTARNE / PARLIAMENTARY ELECTIONS 2019:

22.9.2019 | PRZEDWYBORCZE SPOTKANIE LEWICY W BERLINIE | PRE-ELECTION MEETING OF THE LEFT IN BERLIN
Zorganizowałyśmy przedwyborcze spotkanie z Joanną Bronowicką, kandydatką Lewicy do sejmu. We organised a pre-election meeting with Joanna Bronowicka, the Left’s candidate to the Polish Parliament.  https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/22/przedwyborcze-spotkanie-lewicy-w-berlinie/

23.09.2019 | DYSKUSJA PRZEDWYBORCZA / PRE-ELECTION DISCUSSION: REPRODUCTIVE RIGHTS AND THE COMING POLISH ELECTION
Rozmowę z kandydatką do Sejmu, Joanną Bronowicką (RAZEM Berlin) na temat praw reprodukcyjnych w Polsce prowadziła Hanna Grześkiewicz (LINKE Berlin Internationals i Dziewuchy Berlin).
The talk with the candidate to the Sejm, Joanna Bronowicka (RAZEM Berlin) on reproductive rights in Poland was conducted by Hanna Grześkiewicz (LINKE Berlin Internationals and Dziewuchy Berlin).
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/22/reproductive-rights-and-the-coming-polish-election-discussion-23-9-2019/

3.10.-13.10.2019 | Polki otwierają parasolki! / Polish women open their umbrellas!
Akcja profrekwencyjna na wybory parlamentarne w Polsce w przestrzeni wirtualnej i w realu. A voter turnout for parliamentary elections in Poland in virtual space and in real life.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/09/26/polki-otwieraja-parasolki-akcja/
https://natemat.pl/286071,spot-pis-z-rewinskim-mobilizuje-polki-do-glosowania-na-opozycje

13.10.2019 | Jesteśmy w komisji wyborczej / We are on election commission
Urszula Bertin (Dziewuchy Berlin) pracowała w komisji wyborczej w Polskim Instytucie w Berlinie, by dopilnować uczciwości przeprowadzenia wyborów i liczenia głosów.
Urszula Bertin (Dziewuchy Berlin) worked at the election commission at the Polish Institute in Berlin to ensure the fairness of the conduct of elections and the counting of votes.
https://www.dziewuchyberlin.org/2019/10/15/dziewuchy-berlin-w-komisji/

Strona internetowa / Website: www.dziewuchyberlin.org
Facebook grupa: https://www.facebook.com/groups/1541418586160861/
Facebook fanpage: https://www.facebook.com/DziewuchyBerlin/,
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC54xIjOIN6whsmLmvEhk_og
Twitter: @DziewuchyBLN
Kontakt: info@dziewuchyberlin.org

Leave a Reply