Oświadczenie / Erklärung / Statement
POLISH WOMEN ON STRIKE Tübingen
Dziewuchy Berlin
Polonijna Rada Kobiet
 
[Deutsch unten / English below]
 
„Schwere Prüfungen sind über die Europäer gekommen. Deutschland hat die Karten auf den Tisch gelegt und will den Aufbau eines IV. Reiches. Wir werden das nicht zulassen.“
 
“Ciężkie terminy przyszły na Europejczyków. Niemcy wyłożyły karty na stół i chcą budowy IV Rzeszy. My na to nie pozwolimy.”
Jarosław Kaczyński, 1.12.2021
 
Nie w naszym imieniu!
 
Jako Polki oraz Europejki a także mieszkanki Niemiec, wyrażamy zdecydowany sprzeciw oraz odcinamy się od słów wypowiedzianych przez prezesa obecnie rządzącej ultra-prawicowej partii PiS, Jarosława Kaczyńskiego. To nacjonalistyczna manifestacja fanatyka, ogarniętego mesjańską obsesją, który żyje w XIX wieku, w epoce Burzy i Naporu. Słowa te są tylko ułamkiem prowadzonej od lat antyniemieckiej propagandy, której celem jest przykrywanie innych ważnych tematów i wzniecanie antagonizmów między naszymi sąsiedzkimi narodami. Propaganda ta opiera się na nienawiści, obwinianiu, pogardzie i strachu (Dziel i rządź!). Z drugiej strony, rola wiecznej ofiary, jaką wybrał Kaczyński dla Polski wydaje się skuteczna i wygodna dla konserwatywnej części społeczeństwa. Ale jest też dziecinna. Czas dorosnąć.
 
Zapowiadane stanowcze podejście do przestrzegania praw człowieka, samorządności, Europejskich wartości, zdecydowanej walki ze zmianami klimatycznymi, jakie zadeklarowała nowo wybrana koalicja obejmująca rządy po ostatnich wyborach w Niemczech, Jarosław Kaczyński przyrównał do próby budowania IV Rzeszy. Cynizm oraz oderwanie od rzeczywistości (lub i jedno i drugie) zaprezentowane przez przewodniczącego partii politycznej, która obecnie rządzi Polską, budzi nasz zdecydowany sprzeciw, a jednocześnie zdziwienie skandalicznym poziomem braku odpowiedzialności.
 
​​Na poziomie politycznym polski rząd nie potrafił porozumieć się z byłym rządem Niemiec, podejrzewać można, że z nowym, koalicyjnym będzie jeszcze trudniej. Polska dyplomacja i polityka zagraniczna jest jednostronna i cyniczna, wykazuje też brak troski o solidarność europejską, prawa człowieka, środowisko naturalne i o dobro licznej Polonii, żyjącej i pracującej w gościnnych Niemczech.
 
Dlatego my, Polki, Europejki, mieszkanki Niemiec, my, demokratyczne społeczeństwo obywatelskie, wbrew retoryce prezentowanej przez coraz bardziej odizolowane ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, budujemy i będziemy budować mosty i porozumienia, oddolnie.
Mamy też nadzieję na dalszą współpracę z polityczkami i politykami nowego niemieckiego rządu w budowaniu przyjaźni, dobrych relacji i wspólnej historii.
 
[ENG]
„Hard tests came upon the Europeans. Germany put their cards on the table and wants to build IV Reich. We won’t let that happen.”
Jarosław Kaczyński, 1.12.2021
Not in our name!
As Polish and European women living in Germany, we strongly oppose and dissociate ourselves from the words spoken by Jarosław Kaczyński, the chairman of the current ruling ultra-right-wing Law-and-Justice party. This is the nationalist manifestation of a messianically obsessed fanatic who lives in the 19th century, in the age of Sturm und Drang. These words are only a fraction of the anti-German propaganda that has been going on for years, with the aim to cover up other important subjects and to stir up antagonism between our neighbouring nations. This propaganda is based on hatred, blame, contempt and fear (“Divide and conquer!”). On the other hand, the role of the eternal victim that Kaczyński has chosen for Poland seems effective and comfortable for the conservative part of the society. But it is also childish. It is time to grow up.
The declaration, to abide by human rights, self-governance, European values, the decisive fight against climate change, which was made by the newly elected coalition taking over the German government, Jarosław Kaczyński compared to an attempt to build the IV Reich. The cynicism and detachment from reality – or both – presented by the chairman of the political party that is currently governing Poland, raises our strong objection, and at the same time astonishment at the scandalous level of irresponsibility.
So far, on a political level, the Polish government has been unable to communicate with the former German government, and one suspects that it will be even more difficult with the new coalition government. Polish diplomacy and foreign policy are one-sided and cynical, and show a fundamental lack of concern for European solidarity, human rights, the natural environment and the welfare of the large Polish community living and working in hospitable Germany.
Therefore, we Poles and Europeans living in Germany, feeling very much as part of the democratic civil society, contrary to the rhetoric presented by Jarosław Kaczyński’s increasingly isolated group, are and will be building bridges and agreements, from the bottom up.
We also hope for further cooperation with the politicians of the newly elected German government in building friendship, good relations and a common history.
 
[DE]
 
„Schwere Prüfungen sind über die Europäer gekommen. Deutschland hat die Karten auf den Tisch gelegt und will den Aufbau eines IV. Reiches. Wir werden das nicht zulassen.“ Jarosław Kaczyński, 1.12.2021
 
Nicht in unserem Namen!
 

Als Pol:innen und Europäer:innen, die in Deutschland leben, stehen wir gegen diese Aussagen von Jarosław Kaczyński und distanzieren uns von diesen. Jarosław Kaczyński ist der Vorsitzende der derzeit in Polen regierenden ultrarechten Partei PIS (Recht und Gerechtigkeit). Das sind nationalistische Manifestationen eines messianischen Fanatikers, welcher noch im 19.Jahrhundert in der Epoche des Sturm und Drang lebt. Diese Worte sind nur ein kleiner Anteil der anti-deutschen Propaganda, die schon seit Jahren anhält, mit dem Ziel, wichtige Themen verblassen zu lassen und Polen als Antagonist zu unseren Nachbarländern darzustellen. Diese Propaganda basiert auf Hass, Beschuldigungen, Verachtung und Angst (“Spalten und Erobern!”). Auf der anderen Seite scheint die, von Kaczyński für Polen festgelegte ewige Opferrolle, effektiv und bequem für den konservativen Teil der Gesellschaft zu sein. Das ist kindisch; es wird Zeit erwachsen zu werden.

Die Ankündigungen der neuen Ampelkoalition in Deutschland, welche Menschenrechte, Selbstverwaltung, Europäische Werte achten und im verstärkten Kampf gegen die Klimakrise voranschreiten möchte gab Jarosław Kaczyński den Anlass dazu dieses Vorgehen mit einem vierten Reich zu vergleichen. Dieser Zynismus und die Abgehobenheit von der Realität (oder beides) des Vorsitzenden der derzeit in Polen regierenden Partei, bestärkt unseren Einwand. Das Maß an Verantwortungslosigkeit erstaunt uns.

Bisher war die polnische Regierung politisch nicht in der Lage mit der bisherigen Regierung Deutschlands zu kommunizieren und vermutlich wird sich dies mit der neuen Regierung nochmals schlechter funktionieren. Polnische Diplomat:innen und Außenpolitiker:innen sind parteiisch und zynisch, sie zeigen einen grundlegenden Mangel an Sorge für europäische Solidarität, Menschenrechten, der Umwelt und dem Wohlergehen der großen Gemeinschaft polnischer Bürger:innen, die im gastfreundlichen Deutschland leben und arbeiten.

Wir, in Deutschland lebende Pol:innen und Europäer:innen, fühlen uns als Teil der demokratischen Zivilgesellschaft Deutschlands. Im Gegensatz zur von Jarosław Kaczyński rhetorisch dargestellten, verstärkt isolierten Gruppe, wollen wir Brücken und Beziehungen von unten unten nach oben bauen. Wir hoffen auf weitere Kooperationen mit Politiker:innen der neu gewählten deutschen Regierung, um Freundschaften, gute Beziehungen und um die weitere Geschichte gemeinsam zu bauen.

 
#NiewNaszymImieniu #NotInOurName #NichtinUnseremNamen
 
Polish Women on Strike Tubingen
FB com/polishwomenonstrike.tuebingen
Instagram polishwomenonstrike.tuebingen
polishwomenonstrike.tuebingen@gmail.com
 
Dziewuchy Berlin
www.dziewuchyberlin.org
info@dziewuchyBerlin.org
 
Polonijna Rada Kobiet+
International Council of Polish Women+
www.polonijnaradakobiet.org
polonijnaradakobiet@gmail.com