[ENG below / DE unten]
Call for action!
Z całego serca zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w akcji Rodziny bez Granic. Jest i nasz berliński wkład w akcję i grafiki.
Facebook event: https://www.facebook.com/events/934256477204995 (join and share)
#sercemzaczlowiekiem – WyślijMY pocztówkę – PodziękujMY pomagającym 🙌🏼
“Dzięki wspaniałym artystom mamy dla Was ponad dwadzieścia wzorów pocztówek, które możecie wysłać z podziękowaniem do ludzi angażujących się w POMOC na granicy polsko-białoruskiej. Wzory kartek i adresy znajdziecie tu: https://sercemzaczlowiekiem.pl/
To ONI – mieszkańcy strefy przygranicznej, aktywiści i wolontariusze – od miesięcy pomagają, niejednokrotnie ratując życie, ofiarom politycznych rozgrywek. Podaniem ciepłego posiłku i suchego ubrania, rozgrzaniem zmarzniętych rąk, walką o respektowanie praw każdej napotkanej osoby – budują świat, w którym na pierwszym miejscu są podstawowe zasady humanitaryzmu.
Teraz jest czas na to, żeby wyrazić wobec nich poparcie i wdzięczność! Jeśli bliski jest Ci cel naszej akcji – stań razem z nami sercem za CZŁOWIEKIEM!
✔️WYDRUKUJ projekt pobrany ze strony
✔️WYPISZ, ZAADRESUJ, WYŚLIJ – lista adresów
✔️UDOSTĘPNIJ INFORMACJE O AKCJI – udostępnij tego posta, opowiedz w zaprzyjaźnionym miejscu, którego właściciele mogą udostępnić pocztówki i informacje swoim gościom
Dziękujemy Marta Rydz-Domańska / ilustracje za projekt kartki, który posłużył do grafiki w tym poście”
[ENG]
Families Without Borders Action:
#sercemzaczlowiekiem – Send a postcard – Thank those helping 🙌🏼.
“Thanks to wonderful artists we have for you more than twenty designs of postcards, which you can send with gratitude to people involved in HELP on the Polish-Belarusian border. You can find templates of cards and addresses here: https://sercemzaczlowiekiem.pl/
It is THEM – border residents, activists and volunteers – who for months have been helping, often saving lives, victims of political games. By providing a warm meal and dry clothes, by warming up frozen hands, by fighting for the respect of the rights of each person they meet, they build a world in which the basic principles of humanitarianism come first.
Now is the time to express our support and gratitude to them! If the goal of our action warms your heart – stand together with us with your heart for HUMANITY!
✔️ PRINT a project downloaded from
✔️ WRITE, ADDRESS, SEND – list of addresses
✔️ SHARE information about the action – share this post, tell the story in a friendly place whose owners can share postcards and information with their guests
Thank you to Marta Rydz-Domanska / illustrations for the card design used for the graphics in this post”
[DE]

Aktion “Familien ohne Grenzen”:

#SercemZaCzlowiekiem – Sende eine Postkarte – Danke den Helfern 🙌🏼.
Dank wunderbarer Künstlerinnen und Künstler haben wir für Euch mehr als zwanzig Postkartenentwürfe, die ihr mit Dank an Menschen, die sich für Hilfe an der polnisch-weißrussischen Grenze engagieren, verschicken können. Vorlagen für Karten und Adressen finden Sie hier: https://sercemzaczlowiekiem.pl/
Es sind SIE – Grenzbewohner*innen, Aktivist*innen und Freiwillige -, die seit Monaten den Opfern politischer Spiele helfen und ihnen oft das Leben retten. Indem sie für eine warme Mahlzeit und trockene Kleidung sorgen, indem sie erfrorene Hände aufwärmen, indem sie für die Rechte aller Menschen kämpfen, denen sie begegnen, bauen sie eine Welt auf, in der die Grundprinzipien der Menschlichkeit an erster Stelle stehen.
Jetzt ist es an der Zeit, ihnen unsere Unterstützung und Dankbarkeit zu zeigen! Wenn ihr dem Ziel unserer Aktion nahe stehen – steht ihr mit Ihrem Herzen hinter der MENSCHLICHKEIT!
✔️ Drucke das Projekt von:
https://sercemzaczlowiekiem.pl/
✔️ Liste der Adressen:
https://sercemzaczlowiekiem.pl/adresaci
✔️ TEILE Informationen über die Aktion – teile diesen Beitrag, erzähle eine Geschichte an einem freundlichen Ort, dessen Besitzer Postkarten und Informationen mit ihren Gästen teilen können.

Vielen Dank an Marta Rydz-Domańska / Illustrationen für das Kartendesign, das für die Grafiken in diesem Beitrag verwendet wurde ♥️

Postkarten hier:
https://sercemzaczlowiekiem.pl/

************************************************************************