(English below / Deutsch unten)
Facebook event >>> https://www.facebook.com/events/680581712840903/

Listy do Julii…
Briefe an Julia…
Letters to Julia…

Julia, masz wybór!
Julia, Du hast die Wahl!
Julia, you have a choice!

W czwartek 22 października 2020 roku – tak 2020 roku! – Trybunał Konstytucyjny będzie rozpatrywać zgodność przesłanki embriopatologicznej z Konstytucją RP. Innymi słowy – zgodność niemal pełnego zakazu aborcji. Zapraszamy do udziału w kampanii pisania listów do, prezeski Trybunału Konstytucyjnego, Julii Przyłębskiej.

Prezeską Trybunału Konstytucyjnego jest aktualnie Julia Przyłębska, prywatnie żona polskiego Ambasadora w Berlinie. Napiszmy do niej. Napiszmy co myślimy, czego potrzebujemy, na co nie ma naszej zgody!

Julia, masz wybór!
Hasło to nawiązuje nie tylko do walki o prawo wyboru i decydowania o własnym ciele. Przypomina też, że Julia ma okazję, żeby pokazać jak wygląda liderstwo inkluzywne, wrażliwe, rzeczywiście transformujące życie ludzi wokół niej. Ma możliwość podjęcia własnej, niezależnej i bardzo odważnej decyzji w sprawie wniosku złożonego przez posłów do Trybunału Konstytucyjnego. Może Julia zrozumie, że ma prawo odmówić, ma prawo wydać wyrok zgodny z własną opinią, a nie partii czy mężczyzn.

Z powodu ograniczeń jakie wywołała epidemia COVID-19 działamy zdalnie, wirtualnie, analogowo i indywidualnie. Każda osoba, która chciałaby się zaangażować i wyrazić swoje zdanie w sprawie nadchodzących prób zdelegalizowania aborcji w Polsce, może to zrobić bez lęku przed zakażeniem poprzez udział w kampanii.

CO ROBIMY?!
Piszemy! Piszemy listy, pocztówki, posty, faksy, e-maile do Julii Przyłębskiej – Prezeski Trybunału Konstytucyjnego. Również na adres Ambasady Polskiej w Berlinie, gdzie Julia spędza sporo czasu wraz z mężem. Opublikujcie Wasze listy i doświadczenia na wydarzeniu!

********************
Droga Julio,
Mam nadzieję, że podejmiesz właściwą decyzję.
Z poważaniem,
xx

********************
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Julia Przyłębska
Sekretariat prezesa
tel. 22 621 65 03, fax 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.plAdres pocztowy Trybunału Konstytucyjnego:
al. Jana Chrystiana Szucha 12A
00-918 Warszawa
—-
Julia Przyłębska ℅ Andrzej Przyłębski
Ambasada RP w Berlinie
Botschaft der Republik Polen
Lassenstraße 19-21
14193 Berlin
Tel.: (030) 22 31 3-0
Fax: (030) 22 31 3-155

Twitter:
Trybunał Konstytucyjny
@TK_GOV_PL
—————
Hashtags:
#ListyDoJulii #JulioMaszWybór 
#BriefeAnJulia #JuliaDuHastDieWahl
#LettersToJulia #JuliaYouHaveAChoice
#2210Trybunał #DrogaJulio 
#FalaSprzeciwu

— ENG —-

Letters to Julia…

Julia, you have a choice!


On Thursday 22 October 2020 – yes 2020! – The Constitutional Tribunal will consider the compatibility of the embryopathological premise with the Polish Constitution. In other words, the compatibility of an almost complete ban on abortion. We invite you to participate in the campaign of writing letters to the President of the Constitutional Tribunal, Julia Przyłębska.

The President of the Constitutional Tribunal is currently Julia Przyłębska, privately the wife of the Polish Ambassador to Berlin. Let us write letters to her. Let’s write what we think, what we need, what they don’t have our consent for!

Julia, you have a choice!
This slogan refers not only to the struggle for the right to choose and decide about your own body. It also reminds us that Julia has the opportunity to show what inclusive, sensitive, truly transforming leadership looks like for the people around her. She has the opportunity to make her own, independent and very courageous decision on the motion submitted by the Polish politicians to the Constitutional Tribunal. Maybe Julia will understand that she has the right to refuse, she has the right to pass a verdict according to her own opinion, not that of the party or men.

Due to the limitations caused by the COVID-19 epidemic, we act remotely, virtually, offline, online and individually. Anyone who would like to get involved and express their opinion on the upcoming attempts to outlaw abortion in Poland can do so without fear of infection by participating in the campaign.

WHAT DO WE DO?!
We write! We write letters, postcards, posts, faxes, e-mails to Julia Przyłębska – the President of the Constitutional Tribunal. Send your letters to the Polish Embassy in Berlin, where Julia spends a lot of time with her husband. Publish your letters and show your support by joining the movement!

********************
Dear Julia,
I hope you will make the right decision.
Yours sincerely,
xx

********************

President of the Constitutional Tribunal
Julia Przyłębska
President’s Secretariat
tel. 22 621 65 03, fax 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl
Postal address of the Constitutional Tribunal:
al. Jana Chrystiana Szucha 12A
00-918 Warsaw
—-
Julia Przyłębska ℅ Andrzej Przyłębski
Polish Embassy in Berlin
Botschaft der Republik Polen
Lassenstraße 19-21
14193 Berlin
Tel: (030) 22 31 3-0
Fax: (030) 22 31 3-155

Twitter:
Trybunał Konstytucyjny
@TK_GOV_PL

Hashtags:
#ListyDoJulii #JulioMaszWybór 
#BriefeAnJulia #JuliaDuHastDieWahl
#LettersToJulia #JuliaYouHaveAChoice
#2210Trybunał #DrogaJulio 
#FalaSprzeciwu— DE —-

Briefe an Julia…

Julia, du hast die Wahl!

Am Donnerstag, 22. Oktober 2020 – ja im Jahr 2020! – Der Verfassungsgerichtshof wird die Vereinbarkeit der embryopathologischen Prämisse mit der polnischen Verfassung prüfen. Mit anderen Worten: die Vereinbarkeit eines fast vollständigen Abtreibungsverbots. Wir rufen Euch auf, sich an der Kampagne zum Schreiben von Briefen an die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Julia Przyłębska, zu beteiligen.

Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes ist derzeit Julia Przyłębska, die mit dem polnischen Botschafter in Berlin privat verheiratet ist. Lasst uns an sie schreiben. Lasst uns schreiben, was wir denken, was wir brauchen, wofür wir keine Zustimmung haben!

Julia, Sie haben die Wahl!

Dieser Slogan bezieht sich nicht nur auf den Kampf um das Recht, über den eigenen Körper zu wählen und zu entscheiden. Sie erinnert uns auch daran, dass Julia die Gelegenheit hat, zu zeigen, wie integrativ, einfühlsam und wirklich transformierende Führung für die Menschen um sie herum aussieht. Sie hat die Möglichkeit, eine eigene, unabhängige und sehr mutige Entscheidung über den Antrag der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes zu treffen.

Vielleicht versteht Julia, dass sie das Recht hat, sich zu weigern, sie hat das Recht, ein Urteil nach ihrer eigenen Meinung zu erlassen, nicht nach der der Partei oder der Männer.

Aufgrund der durch die COVID-19-Epidemie verursachten Einschränkungen handeln wir virtuell, analog und individuell. Jeder, der sich engagieren und seine Meinung zu den bevorstehenden Versuchen, Abtreibung in Polen zu verbieten, äußern möchte, kann dies ohne Angst vor Ansteckung tun, indem er sich an der Kampagne beteiligt.

WAS SOLLEN WIR TUN? ! 

Schreiben! Wir schreiben Briefe, Postkarten, Postsendungen, Faxe, E-Mails an Julia Przyłębska – Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes. Auch an die polnische Botschaft in Berlin, wo Julia viel Zeit mit ihrem Mann verbringt. Veröffentlicht ihre Briefe und Erfahrungen.

********************

Liebe Julia,
Ich hoffe, Sie treffen die richtige Entscheidung.
Mit freundlichen Grüßen,
xx

********************
Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes
Julia Przyłębska
Sekretariat der Präsidentin
tel. 22 621 65 03, fax 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl
Postanschrift des Verfassungsgerichtshofes::
al. Jana Chrystiana Szucha 12A
00-918 Warsaw
—-
Julia Przyłębska ℅ Andrzej Przyłębski
Botschaft der Republik Polen
Lassenstraße 19-21
14193 Berlin
Tel: (030) 22 31 3-0
Fax: (030) 22 31 3-155

Twitter:
Trybunał Konstytucyjny
@TK_GOV_PL

Hashtags:
#ListyDoJulii #JulioMaszWybór 
#BriefeAnJulia #JuliaDuHastDieWahl
#LettersToJulia #JuliaYouHaveAChoice
#2210Trybunał #DrogaJulio 
#FalaSprzeciwu

Leave a Reply