Globalny Krzyk

Globalny Krzyk (ang. Global Scream, niem. Aufschrei Global) to akcja artystyczna i performance polityczny polegający na minucie krzyku kobiet* w określonej intencji, stworzony przez przez Annę Krenz, polską artystkę i aktywistkę z kolektywu Dziewuchy Berlin w 2019 roku.

Akcja powstała jako propozycja na obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2019 roku dla niemieckiego Feministycznego Strajku Kobiet (Feministischer Frauen*Streik). Podczas zjazdu organizacyjnego 17 lutego 2019 roku w Berlinie propozycja została przedstawiona i przyjęta w głosowaniu większością głosów jako jedna z głównych akcja Feministycznego Strajku w Niemczech (obok akcji #IchStreike również zaproponowanej przez Annę Krenz / Dziewuchy Berlin). Akcja #GlobalScream po raz pierwszy odbyła się 8 marca 2019 roku w Berlinie i innych niemieckich miastach, w niektórych miejscach w Polsce (Poznań – Black Venus Protest, Kraków – Siostry Rzeki), Danii, Belgii czy Afryce Zachodniej. W samym Berlinie, krzyczało 25.000 osób.

W 2020 roku akcja ponownie przeprowadzona była w Berlinie i innych miastach podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet, na przykład w Norymberdze o godzinie 17.00 lub we Freiburgu.

Global Scream

Global Scream (Polish: Globalny Krzyk, German: Aufschrei Global, Spanish: El Grito Global) is an art action and political performance consisting of a minute of screaming by women* for a specific intention, created by Anna Krenz, a Polish artist and activist from the collective Dziewuchy Berlin in 2019.

The action was created as a proposal for the 2019 celebration of International Women’s Day for the German Women’s Strike (Feministischer Frauen*Streik). During the organisational convention on 17 February 2019 in Berlin, the proposal was presented and voted by a majority as one of the main actions of the Feminist Strike in Germany (alongside the #IchStreike action also proposed by Anna Krenz / Dziewuchy Berlin). The #GlobalScream action first took place on March 8, 2019 in Berlin and other German cities, in some places in Poland (Poznan -organised by Black Venus Protest, Krakow – Sisters of the River), Denmark, Belgium or West Africa. In Berlin alone, 25,000 people screamed.

In 2020, the action was again carried out in Berlin and other cities during International Women’s Day, for example in Nuremberg at 5 pm or in Freiburg.

https://kommon.jetzt/globalscream-womenstrike-2019-berlin-2/

https://frauenstreik.org/event/aufschreiglobal-global-scream-globalnykrzyk/

Zjazd ogólnoniemieckiego Strajku Kobiet / Convention of the Women’s Strike, 17.02.2019, Berlin. Zdjęcia / Fotos: Estefania Henríquez Cubillos und Johanna Hoffmann / Frauen*Streik

Koncepcja

Kolektyw Dziewuchy Berlin zainicjował #GlobalnyKrzyk jako symboliczną ale i realną akcję solidarności kobiet ponad granicami, w której każda osoba może wziąć udział, bez względu na różnice ideologiczne, narodowość, język, wyznanie czy płeć.

Globalny Krzyk powstał również jako próba zjednoczenia podzielonego środowiska feministycznego w Berlinie w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tego dnia odbywają się są dwa różne marsze organizowane przez dwa kolektywy Frauen*Kampftag i Alliance of Internationalist Feminists, które mają różne programy, ideologie i trasy przemarszów. W 2017 roku Dziewuchom Berlin udało się namówić oba marsze na spotkanie i kulminację w jednym miejscu (na polskim proteście na Oranienplatz). W 2019 roku do zjednoczenia nie doszło.

Dzięki symbolicznej akcji przeprowadzonej o tej samej godzinie uczestniczki obu marszów mogły zrobić coś wspólnie choć znajdowały się w różnych miejscach – krzyczały przez minutę, razem choć osobno, a każda z osobistych powodów.

Z opisu akcji: „Global Scream jest kobiecym krzykiem wściekłości, gniewu, żalu a może i radości – każda z nas zna te emocje, nawet jeśli ich przyczyny są różne. I każda może krzyczeć. Nie musimy nawet mówić tym samym językiem, aby stać się jednym głosem. Głosem kobiet.
Krzyk staje się rodzajem katharsis, który wyzwala emocje. Fizycznie krzyk zamienia nasze negatywne emocje na pozytywne, a tlen uwalnia moc i energię.
Oddajemy nasz głos! Jesteśmy kobietami, jesteśmy wściekłe i nie poddamy się! Wszystkie kobiety razem!

To tylko minuta dla kobiety, ale globalny krzyk dla kobiet świata!
Będziemy głośno!
Dołącz do nas! Podnieś głos!” (Anna Krenz / Dziewuchy Berlin)

***

Concept

The collective Dziewuchy Berlin initiated #GlobalScream as a symbolic yet real action of women’s solidarity beyond borders, in which every person can participate, regardless of ideological differences, nationality, language, religion or gender.

Global Scream was also created as an attempt to unite the divided feminist community in Berlin on International Women’s Day. On this day, there are two different marches organised by the two collectives Frauen*Kampftag and Alliance of Internationalist Feminists, which have different agendas, ideologies and march routes. In 2017, Girls Berlin managed to persuade both marches to meet and culminate in one place (at the Polish protest at Oranienplatz). In 2019, the unification did not happen.

Thanks to a symbolic action held at the same hour, the participants of both marches were able to do something together although they were in different places – they screamed for a minute, together although separately, and each for personal reasons.

From the description of the action: “Global Scream is a woman’s scream of rage, anger, grief and maybe even joy – each of us knows these emotions, even if the reasons are different. And each of us can scream. We don’t even have to speak the same language to become one voice. The voice of women.
Screaming becomes a kind of catharsis that releases emotions. Physically, screaming turns our negative emotions into positive ones, and oxygen releases power and energy.
We are giving our voice away! We are women, we are angry and we will not give up! All women together!

It’s only a minute for a woman, but a global shout for the women of the world!
We will be loud!
Join us! Raise your voice!” (Anna Krenz / Dziewuchy Berlin)

Hashtag

Globalny Krzyk posługuje się hashtagami: #GlobalScream, #AufschreiGlobal, #GlobalnyKrzyk, #ElGritoGlobal. Niemiecka wersja nazwy jest nawiązaniem i ukłonem w kierunku hasła #Aufschrei, spopularyzowanego przez niemiecką feministkę Anne Wizorek 23 stycznia 2013 roku na Twitterze (https://de.wikipedia.org/wiki/Aufschrei#). Była to reakcja na seksistowskie wypowiedzi polityków w niemieckich mediach i zapoczątkowała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych dotycząych doświadczeń seksizmu w życiu codziennym. Hashtag #Aufschrei był niemieckim odpowiednikiem hashtagu #MeToo, który powstał kilka lat później – w 2017 roku.

Hashtag

Global Scream uses the hashtags: #GlobalScream, #AufschreiGlobal, #GlobalCry, #ElGritoGlobal. The German version of the name is a reference to and a nod to the #Aufschrei hashtag popularised by German feminist Anne Wizorek on January 23, 2013 on Twitter (https://de.wikipedia.org/wiki/Aufschrei#). It was a reaction to sexist statements by politicians in the German media and set off a flurry of social media comments about the experience of sexism in everyday life. The hashtag #Aufschrei was the German equivalent of the hashtag #MeToo, which was created a few years later – in 2017.

Kolejne performance Globalny Krzyk / Other Global Scream performances:

Kolektyw Dziewuchy Berlin organizuje swoją flagową akcję – Globalny Krzyk – w Berlinie od 2019 roku i współorganizuje akcje w innych krajach, najczęściej w akcie solidarności z Polską. Wybrane przykłady:

The collective Dziewuchy Berlin organises its flagship action, Global Scream, in Berlin from 2019 and co-organises actions in other countries, usually as an act of solidarity with Poland. Selected examples:

“Wir leben Widerstand! Für ein Ende der Gewalt gegen Frauen*” / Dość! Stawiamy opór! / Enough! We resist!

Dziewuchy Berlin wzięły udział w proteście na rzecz zaprzestania przemocy wobec kobiet* 16.11.2019 na Hermannplatz w Berlinie i przeprowadziły akcję #GlobalScream.

Dziewuchy Berlin took part in the protest for an end to violence against women* on 16.11.2019 at Hermannplatz in Berlin and held the #GlobalScream performance.

(https://www.youtube.com/watch?v=05PxlO_CR6I)

8.3.2020 – Mój Krzyk – przemówienie Grażyny Kani (po niemiecku) / My Scream – Grażyna Kania’s speech (in German)

8.3.2020 |”Mein Schrei” Rede von Grażyna Kania | Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung | Frauenkampftag

fair share! 8. März 2020 Demo: Sichtbarkeit für Künstlerinnen  
https://www.kunstleben-berlin.de/fair-share-8-maerz-demo-sichtbarkeit-fuer-kuenstlerinnen/

 

Krzyk w Szwajcarii / Cry in Switzerland

Pomysł realizowany był też w innych krajach, jak w Genewie w Szwajcarii 14 czerwca 2020 roku.
The idea was also implemented in other countries, like in Geneva, Switzerland on June 14, 2020.

Dzień BezpiecznejAborcji 2020 / Safe Abortion Day 2020

W Międzynarodowy Dzień Bezpiecznej Aborcji 28 września 2020 pod Bramą Brandenburską Dziewuchy Berlin zorganizowały protest i performance „Voices“, którego częścią była mobilna instalacja Ambasada Polek (Botschaft der Polinnen*) i Globalny Krzyk. Na proteście głos zabrały członkinie organizacji jak Ni una menos Berlin, Berlin-Ireland Pro Choice Solidarity czy Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.

On the International Day for Safe Abortion on September 28, 2020 at the Brandenburg Gate, Dziewuchy Berlin organised the protest and performance “Voices”, which included the mobile installation Embassy of Polish Women (Botschaft der Polinnen*) and the Global Scream. Members of organisations like Ni una menos Berlin, Berlin-Ireland Pro Choice Solidarity and Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung spoke at the protest.

(https://www.dziewuchyberlin.org/28-9-2020-voices-botschaft-der-polinnen-performance/)

(https://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/15893/pressemitteilung-berlin-feiert-den-internationalen-safe-abortion-day/)

Photo: Oliver Feldhaus

CZARNY SPACER, czyli nigdy nie będziesz szła sama / BLACK WALK, you will never walk alone

Marsz solidarności z kobietami w Polsce, zorganizowany przez kolektyw Dzieuwchy Berlin w ramach Krwawych Tygodni, który odbył się 5 listopada 2020, prowadził z Bebelplatz do Bramy Brandenburskiej, gdzie zakończył się Globalnym Krzykiem.

The march in solidarity with women* in Poland, organised by the Dzieuwchy Berlin collective as part of Bloody Weeks, which took place on November 5, 2020, led from Bebelplatz to the Brandenburg Gate, where it ended with the Global Scream.

(https://www.dziewuchyberlin.org/2-bloody-week-5-11-2020-czarny-spacer-black-walk-you-will-never-walk-alone/)

Fotos: Soja Photography

GlobalScream w Brukseli / in Brussels

Kongres Kobiet w Brukseli i Black Brussels Balloons zorganizowały protest 25 listopada 2020 “Protest #SolidarityWithPolishWomen – Manif de soutien“, którego częścią był Globalny Krzyk.

Brussels Women’s Congress and Black Brussels Balloons organised a protest on November 25, 2020 “Protest #SolidarityWithPolishWomen – Manif de soutien,” part of which was the Global Scream

(https://www.facebook.com/events/400180964501763/)

Protest “Hańba! Schande! Disgrace! Soli demo with Polish women”

Po opublikowaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku dotyczącego zakazu aborcji z powodu wad letalnych płodu, Dziewuchy Berlin zorganizowały protest solidarności z Polkami na Placu Paryskim, którego częścią był Globalny Krzyk.

After the Constitutional Court published its verdict on the ban on abortion due to lethal fetal defects, Dziewuchy Berlin organised a protest in solidarity with Polish women in Paris Square, part of which was the Global Scream.

(https://www.dziewuchyberlin.org/31-1-2021-hanba-schande-disgrace-soli-demo-with-polish-womxn/);

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021 / International Women’s Day 2021

Na demonstracji zorganizowanej wspólnie z Omas Gegen Rechts Berlin na Nettelbeckplatz w Berlinie, Dziewuchy Berlin zorganizowały performance z manifestem „Jesteśmy Istotne“ (#WirSindRelevant) oraz poezją poznańskiej antyfaszystki zamordowanej podczas 2 Wojny Światowej w więzieniu w Ploetzensee w Berlinie – Ireny Bobowskiej. Częścią performance był Globalny Krzyk.

At a demonstration organised together with Omas Gegen Rechts Berlin at Nettelbeckplatz in Berlin, Dziewuchy Berlin held a performance with the manifesto “We are Relevant” (#WirSindRelevant) and read poetry by Irena Bobowska, a Poznan-based anti-fascist murdered during World War 2 in the Ploetzensee prison in Berlin. Part of the performance was a Global Scream.

 

 

Linki:

https://www.dw.com/en/my-body-my-choice-anna-krenz/av-56776102

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1134009.frauentag-ein-schrei-aus-tausenden-kehlen.html

https://www.altersdiskriminierung.de/themen/artikel.php?id=10972&search=Streik&searchin=all

https://femstreiknbg.home.blog/2020/03/11/8-marz-20-feministischer-sitzstreik-demonstration/

https://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/um-17-uhr-aufschrei–167469460.html

https://berlinlovesyou.com/anna-krenz/

https://www.augsburger-allgemeine.de/themenwelten/leben-freizeit/Chauvinimus-Debatte-MeToo-wir-alle-der-neue-Aufschrei-id43026451.html

https://www.exberliner.com/features/zeitgeist/poland-abortion-protests/