(English below)

Info auf Deutsch (www.padergrün.de) >>>

Feministyczna nagroda Green Pussyhat dla Dziewuchy Berlin.

Na początku września 2018, w Lipsku odbył się kongres kobiet* niemieckiej partii Zielonych (BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) pod hasłem “To jest nasz czas – Feminizm staje się programem” („Das ist unsere Zeit- Feminismus wird Programm“).

W piątek, 7 września, po dyskusjach i koncercie raperki Sookee, odbyła się ceremonia na której po raz pierwszy przyznano zielone feministyczne nagrody Green Pussyhat.

W kategorii Demokracja nagrodę przyznano kampanii “Kto potrzebuje feminizmu?” (“Wer braucht Feminismus?), która zapoczątkowana została w USA a następnie przeprowadzona w Niemczech.

W kategorii Sprawiedliwość nagrodę otrzymało stowarzyszenie Mädchen und Frauen e.V Leipzig – Lebenszeit, za szkolenia i edukację dziewcząt i kobiet.

W kategorii Samostanowienie nagrodę przyznano grupie Dziewuchy Berlin – za transgraniczny aktywizm i walkę o seksualne samostanowienie.

Od ponad dwóch lat działamy w Berlinie organizując demonstracje, pikiety czy akcje artystyczne solidarnie na rzecz Polski – od praw reprodukcyjnych po wolne sądy. Piszemy artykuły dla prasy, piszemy listy, podpisujemy petycje, zabieramy głos na demonstracjach i bierzemy udział w dyskusjach na temat Polski oraz nieustająco informujemy mieszkańców Niemiec o walkach kobiet o swoje prawa i sytuacji w Polsce. Jednocześnie stajemy solidarnie z innymi migrantkami na ulicach Berlina, angażujemy się w niemieckie kampanie w walce o prawa kobiet* w Niemczech (Paragraf 218 i 219a).

Cieszy nas ogromnie, że oddolny obywatelski ruch Dziewuch został zauważony i niesie inspirację dla kobiet w innych krajach. Różne organizacje w Niemczech, w tym Partia Zielonych, podziwiają ruch za determinację, szeroką mobilizację i solidaryzują się organizatorkami tych protestów w calej Polsce w dalszych walkach o prawa do samostanowienia o własnym ciele. Czarne protesty z 2016 roku, nie zostały zapomniane – stały się symbolem i inspirującym przykładem współczesnego ruchu feministycznego w walce o prawa kobiet.

Konferencja partii Zielonych nawiązywała do ruchów feministycznych w różnych częściach globu – w Argentynie, w Irlandii czy w USA – feministyczne oddolne działania piszą historię, po raz kolejny. 100 lat po uzyskaniu praw wyborczych przez kobiety w Polsce i w Niemczech, stajemy solidarnie, ponad granicami, intersekcjonalnie w walce o prawa kobiet.

Bardzo cieszymy sie, że nasza praca została zauważona i doceniona – dziękujemy.

Nie jestescie same, drogie Dziewuchy!

Raise your voice! My Body, my choice!

Dziewuchy Berlin


The feminist Green Pussyhat award for Dziewuchy Berlin

At the beginning of September 2018, the women’s* Congress of the German Green Party (BÜNDNIS90 / DIE GRÜNEN) was held in Leipzig under the motto “This is our time – Feminism becomes a program” (“Das ist unsere Zeit-Feminismus wird Programm”).

On Friday evening, September 7th, after discussions and the concert of Sookee, a ceremony was held where the feminist Green Pussyhat awards were granted for the first time.

In the Democracy category, the award was given to the campaign “Who needs feminism?” (“Wer braucht Feminismus?”), campaign which was launched in the USA and then carried out in Germany.

In the Justice category, the prize was awarded to the Mädchen und Frauen e.V Leipzig – Lebenszeit association for training and education of girls and women.

In the Self-determination category, the prize was awarded to the Berlin Dziewuchy group – for cross-border activism and the fight for sexual self-determination.

For more than two years, we have been active in Berlin, organizing demonstrations, events and artistic actions in solidarity with Poland – from reproductive rights to free courts. We write articles for the press, write letters, sign petitions, speak at various demonstrations and take part in discussions about Poland, and constantly inform Berliners about Polish women’s struggles for their rights and about the situation in Poland. At the same time, we stand jointly with other migrants on the streets of Berlin, we engage in German campaigns in the fight for women’s* rights in Germany (Paragraphs 218 and 219a).

We are delighted that the Polish grass-roots civic movement Dziewuchy has been noticed and carries inspiration for women in other countries. Various organizations in Germany, including the Green Party, admire the movement for determination, broad mobilization and stand in solidarity with the organizers of these protests throughout Poland in further battles for the right to self-determination about their own body. The Black Protests of 2016 have not been forgotten – they have become a symbol and an inspiring example of the modern feminist movement in the fight for women’s rights.

The Green Party conference referred to feminist movements in various parts of the globe – in Argentina, Ireland or the USA – feminist grassroots activities write history once again. 100 years after voting rights have been obtained by women in Poland and Germany, we stand in solidarity, cross-border, intersectional in the fight for women’s rights.

We are very happy that our work has been noticed and appreciated – thank you.

Dziewuchy, you are not alone!

Raise your voice! My Body, my choice!

Dziewuchy Berlin

Dziewuchy (Anna Krenz, Alicja Flisak i Urszula Bertin) odbierają nagrodę w imieniu Dziewuchy Berlin. Foto: Jamila Schaefer
Laureatki nagrody Green Pussyhat
Sookee
Green Pussyhat for Dziewuchy Berlin
Dziewuchy Berlin otrzymują nagrodę Green Pussyhat (foto: Terry Reintke)
Annalena Baerbock

 

 

Leave a Reply