W Polsce średnio wykonywano 1000 legalnych zabiegów przerywania ciąży, z czego około 98% z powodów embriopatologicznych. Od roku jest to karalne (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, żony Ambasadora RP w Berlinie). Temat zakazu aborcji jest jednak nadal obecny w polskiej polityce. 22 września 2021, dokładnie 5 lat po pierwszych Czarnych Protestach, po raz kolejny do Sejmu złożony został projekt ustawy “Stop aborcji”, przygotowany przez Fundację Pro-Prawo do Życia. Pod projektem zebrano ponad 100 tysięcy podpisów (wymaganych do złożenia projektu w Sejmie). Projekt zakłada karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci, od 5 lat do 25 lat lub dożywocie za umyślne spowodowanie śmierci człowieka urodzonego lub “poczętego” przy czym projekt proponuje zmianę definicji pojęcia “człowiek”, która ma zostać wprowadzona w kodeksie karnym – „Dzieckiem jest człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności; dzieckiem poczętym jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu”. Według Fundacji kobieta dokonująca przerwania ciąży powinna być traktowana jako przestępca. Projektem Sejm zajmie się na posiedzeniu 1-2.12.2021.
[EDIT 2.12.2021]

Co się wydarzyło 2 grudnia 2021?

W środę 2.12.2021 wieczorem w Sejmie odbyła się debata nad obywatelskim projektem “Stop Aborcji” autorstwa fundacji anti-choice “Pro – Prawo do życia”.

W projekcie znalazły się zmiany Kodeksu karnego jak zrównanie przerwania ciąży z zabójstwem, za co byłyby kary więzienia od 5 do 25 lat. Projekt zakłada karanie za aborcję nie tylko lekarzy i organizacje pomagające w przerywaniu ciąży, ale i same kobiety. Kolejny paragraph sugeruje, że poronienie również miało by być karalne jeśli wymiar sprawiedliwości oceni, że osoba w ciąży “nie dochowała ostrożności, jakiej wymaga się od osoby w jej stanie”.

Na szczęście te średniowieczne przepisy zostały wyrzucone do kosza. Podczas posiedzenia Sejm w głosowaniu odrzucił projekt. Za odrzuceniem projektu było aż 361 posłanek i posłów. Tylko 48 osób (w większości z PiS i Konfederacja) chciało dalej procedować nad projektem. Dwanaście osób wstrzymało się od głosu. Nawet Jarosław Kaczyński był przeciwny ustawie.

Ewidentnie na decyzję PiS wpływ miały protesty.

Nie można jednak zapominać, że za organizacjami antichoice (i w Polsce i na świecie) stoi ogromne fanatyczne lobby, którego wpływy i fundusze widać wyraźnie w wielu krajach. Dlatego nasza walka musi równiez być ponadnarodowa a solidarność obustronna, tylko tak jesteśmy w stanie się obronić i pokonać fanatycznych mizoginów.

Cieszymy się, że udało się tę bitwę wygrać, ale wiemy również, że wojna przeciwko kobietom nadal trwa.

Nie odpuszczamy!

 

In Poland, an average of 1000 legal abortions were performed, of which about 98% for embryopathological reasons. This has been punishable for a year (Judgment of the Constitutional Tribunal of Julia Przyłębska, wife of the Polish Ambassador in Berlin). However, the topic of the abortion ban is still present in Polish politics. On September 22, 2021, exactly 5 years after the first Black Protests, a bill “Stop abortion” prepared by the Pro-Life Foundation was once again submitted to the Parliament. Over 100 thousand signatures were collected under the bill (required to submit the bill to the Parliament). The bill proposes imprisonment from 3 months to 5 years for manslaughter, 5 years to 25 years or life imprisonment for intentional causing death of a human being born or “conceived”, and the bill proposes to change the definition of the term “human being” to be introduced in the Penal Code – “A child is a human being in the period from conception to adulthood; a conceived child is a child in the period until the beginning of birth”. According to the Foundation, a woman who aborts a pregnancy should be treated as a criminal. The Sejm will take up the bill at its session on 1-2.12.2021.

[EDIT on 2.12.2021]

What happened on December 2, 2021?
On Wednesday 2.12.2021 in the evening in the Polish Sejm there was a debate on the civic project “Stop Abortion” by the anti-choice foundation “Pro – Right to Life”.
The project includes amendments to the Criminal Code such as equating abortion with murder, for which there would be prison sentences from 5 to 25 years. The draft suggests punishing for abortion not only doctors and organizations that help in abortion, but also pregnant people themselves. Another paragraph suggests that miscarriage would also be punishable if the justice system decides that the pregnant person “failed to exercise the care required of a person in her condition.”
Fortunately, these medieval provisions were thrown into the trash. During the session, the Sejm rejected the bill in a vote. As many as 361 deputies were in favor of rejecting the draft. Only 48 people (mostly from PiS and Konfederacja) wanted to continue the procedure on the project. Twelve people abstained from voting. Even Jaroslaw Kaczynski was against the bill.
Evidently, the PiS decision was influenced by the protests.
However, we cannot forget that behind anti-choice organizations (both in Poland and in the world) there is a huge fanatic lobby whose influence and funds can be clearly seen in many countries. That’s why our fight must also be transnational and solidarity must be mutual. Only in this way are we able to defend ourselves and defeat the fanatical misogynists.
We are happy that we have won this battle, but we also know that the war against women is far from over.
We are not letting go! We are not giving up! We will persevere!

 

Foto: Liam Hayes

***

More on the topic:
Die verlorenen Töchter der Revolution

Polish women protest attempts to further restrict abortion
https://www.euronews.com/2021/11/30/polish-women-protest-attempts-to-further-restrict-abortion 

Polish parliament to debate bill introducing harsh jail terms for abortion
https://www.trtworld.com/magazine/polish-parliament-to-debate-bill-introducing-harsh-jail-terms-for-abortion-52178