Since the end of October, all shipments containing abortion pills and emergency contraceptive pills sent by organizations helping women in our country have not been delivered to those who need them. These people are without information where their consignments are located. Polish Post (WER Warsaw) for no reason does not register these shipments in the country. Consequently, no administrative proceeding has been initiated with regard to the rejection of the shipment or its further dispatch to the addressee. Shipments are therefore kept in a sorting facility against applicable procedures.

This is illegal. Bringing abortion at home with the use of abortifacient pills is legal. The World Health Organization (WHO) in its publications (website) makes it very clear that doses of these drugs are available at home and safe for the life and health of women. Owning abortifacient pills from abroad for domestic use is also legal.

Mifepristone and Misoprostol are not listed as prohibited drugs in the import procedures. Misoprostol is also a registered medicine in Poland and it is commonly used in hospitals for the termination of dead pregnancies and for the treatment of incomplete miscarriages. Blocking the Mifepristone and Misoprostol shipments to those who need them is an unauthorized interference in personal life decisions.

The unlawful cessation of registration of consignments coincided with information about the guidelines for prosecutors suggested by the Ordo Iuris organization and concerning the legal consequences for those who inform and help to carry out abortion outside Poland. These proposals are contrary to human rights. In our opinion, the issue of detention of consignments and another attempt to politicize abortion are closely linked.

We address all those who want and can help us to raise the issue. We cannot allow officials, clerks, customs officers, and people from organizations such as Ordo Iuris to act outside the law and condemn people living in Poland for expensive and risky ‘back-street’ abortion procedures. The person who decides to induce abortion will terminate pregnancy regardless of the lawfulness or the availability of legal procedures. Unlawful retention of the shipment is a danger to those persons. It is an attack on the freedom of all of us.

Activists, journalists, journalists, politicians, and you – all the people who are for right to choose – do not let us limit our personal freedom! At this moment several hundred people are waiting for the shipment of abortifacients and do not know if they will get it at all. Solidarity with these people is our strength! Let us share this statement to jointly stop the clerical unlawfulness against individuals in unwanted pregnancies. Help us to force the Polish Post to take a stand on this issue.

Kobiety w Sieci
Aborcyjny Dream Team
Porozumienie Kobiet 8 Marca

OŚWIADCZENIE

Od końca października wszystkie przesyłki zawierające zestawy leków służących do wykonania aborcji farmakologicznej, jak i tabletki antykoncepcji awaryjnej, wysyłane przez organizacje pomagające kobietom w naszym kraju, nie zostały dostarczone osobom, które ich potrzebują. Osoby te zostają bez informacji, gdzie znajdują się ich przesyłki. Poczta Polska (WER Warszawa) z niewiadomego powodu nie rejestruje ich na terenie kraju. Tym samym nie jest rozpoczynane postępowanie administracyjne związane z odrzuceniem przesyłki lub jej przesłaniem dalej do adresata. Przesyłki są zatem przetrzymywane w sortowni wbrew obowiązującym procedurom.

Takie działanie jest niezgodne z prawem. Przeprowadzenie aborcji w domu za pomocą tabletek poronnych jest legalne. Światowa Organizacja Zdrowia w swoich publikacjach (na stronie internetowej) bardzo jasno określa dawkowanie tych leków, aby przebieg aborcji farmakologicznej był możliwy w domu i bezpieczny dla życia i zdrowia kobiety.
Posiadanie na własny użytek sprowadzonych z zagranicy środków służących aborcji farmakologicznej również jest legalne. Leki Mifepriston i Misoprostol nie są wymienione na liście leków zabronionych w procedurze importu. Misoprostol jest dodatkowo lekiem zarejestrowanym w Polsce a jego zastosowanie jest powszechnie w szpitalach do terminacji ciąż martwych i leczenia niecałkowitych poronień.

Działania blokujące przekazywanie przesyłek zawierających Mifepriston i Misoprostol osobom, które ich potrzebują, jest nieuprawnionym ingerowaniem w osobiste decyzje życiowe.

Bezprawne zaprzestanie rejestracji przesyłek zbiegło się z informacją o wytycznych dla prokuratorów sugerowanych przez organizację Ordo Iuris i dotyczących wyciągania konsekwencji prawnych w stosunku do osób informujących oraz pomagających w wykonaniu aborcji poza Polską. Propozycje te są sprzeczne z prawami człowieka. W naszej opinii sprawy zatrzymania przesyłek oraz kolejna próba upolitycznienia aborcji są ściśle ze sobą powiązane.

Zwracamy się do wszystkich osób, które chcą i mogą nam pomóc w nagłośnieniu tej sprawy. Nie możemy pozwolić na to, aby urzędnicy i urzędniczki, celnicy i celniczki, oraz osoby z takich organizacji, jak Ordo Iuris działały poza obowiązującym prawem i skazywały osoby mieszkające w Polsce na drogie i ryzykowne podziemie aborcyjne. Osoba zdecydowana na aborcję przerwie ciążę, niezależnie od funkcjonującego prawa, czy dostępności przesyłek z lekami poronnymi. Bezprawne zatrzymywanie przesyłek jest narażeniem tych osób na niebezpieczeństwo. Jest zamachem na wolność nas wszystkich.

Aktywistki, aktywiści, dziennikarki, dziennikarze, polityczki, politycy, oraz wy, wszystkie osoby, które jesteście za prawem do wyboru – nie pozwólmy na ograniczanie nam swobody osobistej! W tym momencie kilkaset osób oczekuje na zestawy leków poronnych i nie wie czy w ogóle je otrzyma. Solidarność z tymi osobami to nasza siła!

Udostępniajmy to oświadczenie, by wspólnie zatrzymać samowolkę urzędniczą wymierzoną przeciwko osobom w niechcianych ciążach. Pomóżcie nam zmusić Pocztę Polską do wydania stanowiska w tej sprawie.

Kobiety w Sieci
Aborcyjny Dream Team
Porozumienie Kobiet 8 Marca

Leave a Reply