Wersja polska poniżej
Българска версия по-долу 

Offener Brief an Deutsche Politiker:innen

Berlin, 12. April 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, osteuropäische Frauen*, sind mit unserer bezahlten und unbezahlten Arbeit Teil des sogenannten deutschen Wirtschaftswunders. Unsere Arbeit ist relevant und unverzichtbar für die deutsche Gesellschaft, trotzdem aber unterschätzt. Deswegen fordern wir eine radikale Änderung unserer Arbeitsbedingungen und -situation in Deutschland!

Vor diesem Hintergrund haben zum 8. März 2021 das bulgarische Frauen*kollektiv FemBunt, die polnische feministische Gruppe Dziewuchy Berlin, die polnische Initiative der Betreuer:innen und die ungarische Organisation Freie Ungarische Botschaft eine gemeinsame Kampagne mit dem Motto “Was würdest du an deinem Arbeitsalltag ändern, wenn du könntest?” organisiert. Wir haben ost-und mitteleuropäische Frauen* eingeladen, diese Frage offen und breit zu beantworten. Wir haben dabei fast 70 Antworten gesammelt (im Anhang). Außerdem haben wir am 8. März eine Online-Diskussion mit dem Titel: Ostblock 8. März veranstaltet. Über 45 osteuropäische Migrant:innen waren live dabei und manche sprachen auch über ihre Erfahrungen in Bezug auf Sexismus, Diskriminierung und Ausbeutung am Arbeitsplatz. Beratungsorganisationen wie Faire Mobilität waren auch dabei.

Im Rahmen der Kampagne und der Online-Diskussion haben wir festgestellt, dass sehr viele Migrant:innen aus der Region mit geschlechts- und nationalitätsbedingter Diskriminierung und Stereotypen auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland konfrontiert sind. Viele berichten über Veträge, die deutscher Arbeitsrecht nicht entsprechen, unbezahlte Überstunden, Unterbewertung der Arbeitsqualifikationen aufgrund der ausländischen Erfahrung, unangemessene Fragen im Bewerbungsgespräch. Der Großteil der Meldungen, die wir erhalten haben, kommen von Pflegekräfte und häusliche Betreuer:innen

Deswegen fordern wir:

 1. Höhere Löhne, Lohn Gleichberechtigung und Lohntransparenz für alle. Unternehmen sollen gesetzlich verpflichtet werden Lohntransparenz Mechanismen unabhängig von Mitarbeiteranzahl einzuführen. Flächendeckende Tarifverträge sollten Standard in allen Unternehmen werden, um sicherzustellen, dass migrantische Arbeiter:innen nicht bei ihren Löhnen benachteiligt und diskriminiert werden.   
 2. Alle die in Deutschland arbeiten und insbesondere 24/7 Betreuer:innen sollen die Arbeitsrechte haben, die im deutschen Arbeitsgesetz vorgesehen sind: einen deutschen Arbeitsvertrag, geregelte Arbeitszeiten, Sozial- und Krankenversicherung, bezahlte Bereitschaftszeit. Stärken und ausbauen von Kontrollmechanismen auf den Arbeitgeber
 3. Regulierung der Arbeit von Vermittlungsunternehmen/ Entsendeunternehmen durch Erschaffung branchenbezogener gesetzlichen Rahmen.
 4. Höhere und nicht projektbezogene Finanzierung für Organisationen und Beratungsstellen, die für die Beratung migrantischer Arbeiter:innen zuständig sind wie z.B. Faire Mobilität. 
 5. Vereinfachung von Verfahren zur Anerkennung von Berufsqualifikation. Ausbau und Vereinfachung der Quereinsteiger-Programmen.
 6. Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, und mehr als 20% migrantische Arbeiter:innen beschäftigen, sollen dazu verpflichtet werden, kostenlose Deutsch Sprachkursangebote im Rahmen der Regelarbeitszeiten zur Verfügung zu stellen.    
 7. Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen sollten in AGG unterrichtet werden. Unternehmen und Betriebe sollten dazu verpflichtet werden, interne Beschwerdestelle einzurichten oder eine zuständige externe Beschwerdestelle zu nennen. Arbeitssuchende sollten erleichtert werden, Beschwerden über diskriminierende Bewerbungsverfahren einzureichen.   

Je nach Einschätzungen wohnen offiziell ca. 2 Mio Frauen* aus Osteuropa (außerhalb der EU mitgezählt) in Deutschland [1]. Zwischen 300.000 und 600.000 Frauen* arbeiten in Deutschland in der 24/7 häusliche Betreuung — das sind fast ausschließlich Frauen* aus Osteuropa, die zu 90% in der Grauzone beschäftigt sind [2,3]. Unsere Forderungen werden die Arbeits- und Lebenssituation von all diesen Frauen* erheblich vergessen.

Deswegen wollen wir unsere Forderungen auch in einem Gespräch mit Ihnen diskutieren, um gemeinsame Lösungen zu finden.

Wir warten auf Ihre Rückmeldung per E-Mail an info@fembunt.org.

Mit freundlichen Grüßen

FemBunt

Dziewuchy Berlin

Initiative der Betreuer:innen

Freie Ungarische Botschaft

[1] https://mediendienst-integration.de/migration/bevoelkerung.html

[2] https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/coronavirus/24-Stunden-Betreuung-Pflege-in-der-Grauzone,pflegekraefte160.html

[3] https://www.dw.com/de/h%C3%A4usliche-betreuung-aus-der-grauzone-dank-corona/a-57119402 

Grafik: Anna Krenz

*********************************

List otwarty do polityczek i polityków w Niemczech

 

Berlin, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

My, kobiety z Europy Wschodniej*, dzięki naszej płatnej i bezpłatnej pracy jesteśmy częścią tak zwanego niemieckiego cudu gospodarczego. Nasza praca jest istotna i niezbędna dla niemieckiego społeczeństwa, ale wciąż niedoceniana. Dlatego domagamy się radykalnej zmiany naszych warunków pracy i sytuacji w Niemczech!

W tym kontekście 8 marca 2021 roku bułgarski kobiecy* kolektyw FemBunt, polska grupa feministyczna Dziewuchy Berlin, polska Inicjatywa Opiekunek i Opiekunów oraz węgierska organizacja Freie Ungarische Botschaft zorganizowały wspólną kampanię pod hasłem “Co zmieniłabyś w swoim codziennym życiu zawodowym, gdybyś mogła?” Zaprosiliśmy kobiety* z Europy Wschodniej i Środkowej, aby otwarcie i szczerze odpowiedziały na to pytanie. Zebrałyśmy prawie 70 odpowiedzi. Dnia 8 marca odbyła się również dyskusja online zatytułowana: Blok Wschodni 8 marca. Ponad 45 migrantek z Europy Wschodniej wzięło udział na żywo, a niektóre z nich opowiedziały również o swoich doświadczeniach związanych z seksizmem, dyskryminacją i wykorzystywaniem w miejscu pracy. Obecne były również organizacje doradcze, takie jak Faire Mobilität.

Podczas kampanii i dyskusji online dowiedziałyśmy się, że wiele migrantek z tego regionu spotyka się z dyskryminacją ze względu na płeć i narodowość oraz stereotypami na rynku pracy w Niemczech. Wiele osób informuje o umowach niezgodnych z niemieckim prawem pracy, niepłatnych nadgodzinach, zaniżaniu kwalifikacji zawodowych ze względu na zagraniczne doświadczenie, niewłaściwych pytaniach podczas rozmów kwalifikacyjnych. Większość zgłoszeń, które otrzymałyśmy, pochodzi od pracownic opieki i opiekunek.

Dlatego też żądamy:

 1. Wyższych płac, równości wynagrodzeń i przejrzystości płac dla wszystkich. Firmy powinny być prawnie zobowiązane do wprowadzenia mechanizmów przejrzystości płacowej niezależnie od liczby zatrudnionych. Kompleksowe układy zbiorowe powinny stać się standardem we wszystkich przedsiębiorstwach, aby zapewnić, że pracownice migrujące nie są poszkodowane i dyskryminowane pod względem płacowym.
 2. Wszystkie osoby pracujące w Niemczech, a zwłaszcza całodobowe opiekunki, powinny mieć prawa pracownicze przewidziane w niemieckim kodeksie pracy: niemiecką umowę o pracę, uregulowany czas pracy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, płatny dyżur. Wzmocnienie i rozszerzenie mechanizmów kontroli pracodawcy.
 3. Uregulowania pracy firm pośredniczących/wysyłających poprzez stworzenie sektorowych ram prawnych.
 4. Zwiększonego i niezwiązanego z projektem finansowania organizacji i służb doradczych odpowiedzialnych za doradztwo dla pracownic migrujących, takich jak Faire Mobilität.
 5. Uproszczenia procedur uznawania kwalifikacji zawodowych. Rozszerzenia i uproszczenia programów lateralnego wjazdu.
 6. Firmy, które prowadzą działalność w Niemczech i zatrudniają ponad 20% pracownic/ków migrujących, powinny być zobowiązane do oferowania bezpłatnych kursów języka niemieckiego w stałych godzinach pracy.
 7. Pracownice i pracodawcy powinni zostać przeszkoleni w zakresie AGG. Spółki i przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do utworzenia wewnętrznych biur ds. reklamacji lub do wskazania właściwego zewnętrznego biura ds. reklamacji. Osoby poszukujące pracy powinny mieć ułatwioną możliwość składania skarg na dyskryminujące procedury.

Według szacunków, w Niemczech mieszka oficjalnie około 2 milionów kobiet* z Europy Wschodniej (także spoza UE) [1]. Od 300.000 do 600.000 kobiet* pracuje w Niemczech w całodobowej opiece domowej – są to prawie wyłącznie kobiety* z Europy Wschodniej, z których 90% zatrudnionych jest w szarej strefie [2,3]. MAmy nadzieję, że nasze żądania znacząco zmienią sytuację zawodową i życiową tych wszystkich kobiet*.

Dlatego też chcemy przedyskutować z Państwem nasze żądania, aby znaleźć wspólne rozwiązania.

Z poważaniem,

FemBunt

Dziewuchy Berlin

Initiative der Betreuer:innen

Freie Ungarische Botschaft

[1] https://mediendienst-integration.de/migration/bevoelkerung.html

[2] https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/coronavirus/24-Stunden-Betreuung-Pflege-in-der-Grauzone,pflegekraefte160.html

[3] https://www.dw.com/de/h%C3%A4usliche-betreuung-aus-der-grauzone-dank-corona/a-57119402 

********************** BG **********************

Тема: Източноевропейските жени* също са част от германското икономическо чудо!

Уважаеми дами и господа,

Ние, източноевропейските жени*, сме с нашата платена и неплатена работа, част от така нареченото германско икономическо чудо. Нашата работа е подходяща и незаменима за германското общество, но въпреки това е подценена. Ето защо призоваваме за радикална промяна в нашите условия на работа и положението ни в Германия!

На този фон българският женски колектив Fembunt, полската феминистка група Dziewuchy Berlin, унгарската организация Freie Ungarische Botschaft  и Initiative der Betereuer:innen стартираха съвместна кампания с мотото „Какво бихте променили във вашето работно ежедневие, ако можехте?”. Поканихме жените* от Източна и Централна Европа да отговорят открито и широко на този въпрос. Събрахме над 80 отговора. Проведохме и онлайн дискусия на 8 март, озаглавена: “Източен блок 8 март”. Над 45 източноевропейски мигрантки бяха там на живо, а някои също споделиха за своя опит със сексизма, дискриминацията и експлоатацията на работното място. Консултантската организация Faire Mobilität се присъедини към дискусията.

По време на кампанията и онлайн дискусията установихме, че голям брой мигрантки от региона се сблъскват с дискриминация и стереотипи, свързани с пола и националността, на трудовия пазар в Германия. Мнозина съобщават за договори, които не отговарят на германското трудово законодателство, неизплатени извънредни часове, подценяване на работната квалификация поради наличност на опит от чужбина, неудобни въпроси на интервю за работа. Повечето доклади, които получихме, идват от домашни болногледачки.

Ето защо ние изискваме:

 1. По-високи заплати, равенство в нивото на заплащането и прозрачност на заплатите за всички. Фирмите следва да бъдат задължени по закон да въведат механизми за прозрачност на заплатите, независимо от броя на служителите. Тарифните колективни трудови договори трябва да станат стандартни за всички компании, за да се гарантира, че работниците мигранти не са в неравностойно положение или дискриминирани по отношение на техните заплати.
 2. Всеки, който работи в Германия и особено денонощните болногледачки, трябва да пазполага с трудовите права, предвидени в германското трудово законодателство: трудов договор в Германия, редовно работно време, социално и здравно осигуряване, платено време в което те са в режим на готовност. Укрепване и разширяване на механизмите за контрол върху работодателите.
 3. Регулиране на работата на посредническите компаниите за настаняване / командироване на временни работнички, чрез създаване на правна рамка, свързана с бранша.
 4. По-високо финансиране и свързано с проекти финансиране на организации и консултативни центрове, които отговарят за консултирането на работници мигранти, напр. Справедлива мобилност.
 5. Опростяване на процедурите за признаване на професионални квалификации. Разширяване и опростяване на програмите за навлизане на работния пазар.
 6. Компаниите, които работят в Германия и наемат над 20% работници мигранти, трябва да бъдат задължени да осигуряват безплатни курсове по немски език в рамките на редовното работно време.
 7. Служителите и работодателите трябва да бъдат инструктирани в AGG (Общия анти-дискриминативен закон). Компаниите и фирмите трябва да бъдат задължени да създадат вътрешно отговорно лице за жалби с дискриминативна насока или да назоват компетентен външен офис за жалби. За търсещите работа трябва да е улесенено подаването на жалби относно дискриминационни процедури по време на кандидатстване.

Според последни данни в Германия официално живеят около 2 милиона жени* от Източна Европа (включително страни извън ЕС) [1]. Между 300 000 и 600 000 жени* работят в Германия в грижовния сектор – това са почти изключително жени * от Източна Европа, 90% от които са заети в сивата зона [2,3]. Нашите искания представляват значителна промяна за работата и житейската ситуация на всички тези жени *. Ето защо искаме да обсъдим нашите изисквания с вас, за да намерим общи решения.

С уважение

 

FemBunt, Берлин

Dziewuchy Берлин

Initiative der Betreuer:inenn

Freie Ungarische Botschaft 

[1] https://mediendienst-integration.de/migration/bevoelkerung.html

[2] https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/coronavirus/24-Stunden-Betreuung-Pflege-in-der-Grauzone,pflegekraefte160.html

[3] https://www.dw.com/de/h%C3%A4usliche-betreuung-aus-der-grauzone-dank-corona/a-57119402 

Grafik: Anna Krenz