Drogie siostry,
Chciałybyśmy razem z Wami wszystkimi zorganizować akcję przeciwko międzynarodowemu backlashowi, rozwinąć nowe formy oporu, a przede wszystkim jeszcze lepiej zorganizować się na arenie międzynarodowej.
Ten backlash rzuca swój cień na naszą przyszłość.
> Wycofując się z Konwencji Stambulskiej, Turcja oficjalnie deklaruje, że nie chce już dłużej chronić kobiet przed przemocą!
> Polska myśli o zrobieniu tego samego co Turcja i proponuje przyjęcie “Konwencji Warszawskiej” – w każdym razie w Polsce prawo do aborcji jest już praktycznie całkowicie zniesione!
> Kobietobójstwa na całym świecie rosną zamiast maleć, Puerto Rico ogłosiło w styczniu stan wyjątkowy z powodu rosnącej liczby zamordowanych kobiet!
To tylko trzy przykłady – chodzi o pozbawienie nas jeszcze większej ilości praw, o które walczyły nasze siostry i matki.

W solidarności ze wszystkimi siostrami, które walczą o nasze prawa na całym świecie, chcemy to jasno powiedzieć:

NIE BĘDZIEMY TEGO AKCEPTOWAĆ!

Ważne jest dla nas, abyśmy jako sojuszniczki dały przykład w Berlinie!
Organizujemy OTWARTE SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE w piątek, 16 kwietnia o godz. 17:30 na O-Platz!
Przynieście swoje banery, plakaty, ulotki itp., chcemy być widoczne!

Dziewuchy Berlin – Sosyalist Kadınlar Birliği SKB – Kadın Meclis Dest Dan

***************************

Dear sisters,
We would like to organize an action together with ALL of you against the international backlash, develop new forms of resistance, and above all organize ourselves even better internationally
This backlash casts its shadow ahead
> By withdrawing from the Istanbul Convention, Turkey officially declares that it no longer wants to protect women from violence!
> Poland is already thinking about doing the same as Turkey and instead proclaiming a ‘Warsaw Convention’ – in any case, in Poland the right to abortion now is completely abolished!
> Worldwide murders of women are increasing instead of decreasing, Puerto Rico declared a state of emergency in January due to the increasing number of murders of women!
These are just three examples – they are about depriving us of even more of the rights our sisters and mothers have fought for
In solidarity with all sisters who fight for our rights worldwide, we want to make it clear:
WE WON’T ACCEPT THAT!
It is important to us that we as an alliance set an example in Berlin!
We are organizing an OPEN PREPARATION MEETING on Friday, April 16. at 5:30 p.m. on the O-Platz!
Bring your banners, posters, flyers, etc., we want to be visible!
Dziewuchy Berlin – Sosyalist Kadınlar Birliği SKB – FrauenRat Dest Dan
***************************
Sevgili Dostlar,
Uluslararası tepkiye karşı sizlerle birlikte bir eylem düzenlemek, yeni direniş biçimleri geliştirmek ve her şeyden önce kendimizi enternasyonalist alanda daha da iyi organize etmek istiyoruz.
Bu geri tepme gölgesini ileri atıyor
> Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek artık kadınları şiddetten korumak istemediğini resmen ilan ediyor!
> Polonya zaten Türkiye ile aynı şeyi yapmayı düşünüyor ve bunun yerine bir ‘Varşova Sözleşmesi’ ilan ediyor – her durumda, Polonya’da kürtaj hakkı artık tamamen kaldırılımış
> Dünyada kadın cinayetleri azalmak yerine artıyor, Porto Riko, kadın cinayetlerinin artması nedeniyle Ocak ayında olağanüstü hal ilan etti!
Bunlar sadece üç örnektir – bizi kız kardeşlerimizin ve annelerimizin uğruna mücadele ettiği haklardan daha fazla mahrum bırakmakla ilgilidir.
Dünya çapında haklarımız için savaşan tüm kız kardeşlerle dayanışma içinde, bunu netleştirmek istiyoruz:
BUNLARA CEVAPSIZ KALMAYACAĞIZ!
Bir ittifak olarak Berlin’de örnek olmamız bizim için önemli!
16 Nisan Cuma günü AÇIK HAZIRLIK TOPLANTISI düzenliyoruz. O-Platz’da 17: 30’da!
Afişlerinizi, posterlerinizi, el ilanlarınızı vb. Getirin, görünür olmak istiyoruz
Dziewuchy Berlin – Sosyalist Kadınlar Birliği SKB – Kadın Meclis Dest Dan
***************************
Liebe Schwestern,
wir möchten gemeinsam mit euch ALLEN gegen den internationalen Backlash eine Aktion organisieren, neue Widerstands-Formen entwickeln, und vor allem uns noch besser internationalistisch organisieren!
Dieser Backlash wirft seine Schatten voraus.
> die Türkei erklärt mit dem Austritt aus der Istanbul-Konvention ganz offiziell, Frauen gar nicht mehr vor Gewalt schützen zu wollen!
> Polen denkt schon darüber nach es der Türkei gleich zu tun und stattdessen eine ‘Warschau-Konvention’ auszurufen – sowieso soll in Polen das Recht auf Abtreibung nun gänzlich abgeschafft werden!
> Weltweit nehmen Morde an Frauen zu anstatt ab, Puerto Rico hat im Januar wegen der steigenden Zahl von Morden an Frauen den Notstand ausgerufen!
Dies sind nur drei Beispiele – es geht ihnen darum, uns noch viel mehr der von unseren Schwestern und Müttern erkämpften Rechte zu nehmen
In Solidarität mit allen Schwestern, die weltweit für unsere Rechte kämpfen, wollen wir deutlich machen:
WIR LASSEN UNS DAS NICHT GEFALLEN!
Uns ist es wichtig, dass wir als Bündnis in Berlin ein Zeichen setzen!
Wir organisieren ein OFFENES VORBEREITUNGSTREFFEN am Freitag, den 16.4. um 17:30 h auf dem O-Platz!
Bringt eure Transparente, Poster, Flyer usw. mit, wir wollen sichtbar sein!
Dziewuchy Berlin – Sosyalist Kadınlar Birliği SKB – FrauenRat Dest Dan

***************************