(polski poniżej)

Life-Work-Activism?!
Political Activism in Emigration – Why campaign for a union?

The Freie Ungarische Botschaft, Dziewuchy Berlin and Diaspora Civica Berlin are inviting activists and activist groups for a conference, where they can share and discuss their experiences, acquire new tools for change and create something collectively.

Is Brussels too far away? You don’t have an idea anyway about how to motivate people to take interest in EU politics? You have a group that shares your concerns, you engage in activism but you somehow can’t seem to keep your fellows interested? Balancing your work, your life and your activism is just too much?

We’ve all been there. Active Citizenship can be hard to master and every step can be a new challenge, leaving you feeling lost and unmotivated. So what could be a solution? Why should we make an effort to do some campaigning for the EP elections? We all have our ideas, strategies, know-how and experiences – let’s get together and share them and we might just make something out of it!

This event aims to provide a platform through which attendants can learn how to build communities with the common goal of strengthening democracy and upholding its principles while fostering active civic engagement in their home countries.
The explicit goal of the conference is to bring together like-minded people in emigration who engage in political activism and have prior experience in this field.
Together, we can create an opportunity to build and share, as well as help new alliances to form and cooperate on common projects in the future.

The participation is free of charge, due to limited space, we ask for registration. Please register under this link until the 10th April: https://forms.gle/25PUX3uBgncaUm9F8

 

Life-Work-Activism?
Aktywizm polityczny na emigracji – dlaczego kampania na rzecz Unii?

Freie Ungarische Botschaft, Dziewuchy Berlin i Diaspora Civica Berlin zapraszają działaczy i grupy aktywistów na konferencję, na której mogą dzielić się i dyskutować o swoich doświadczeniach, zdobywać nowe narzędzia do zmian i wspólnie coś tworzyć.

Czy Bruksela jest zbyt daleko? Nie masz pomysłu, jak zmotywować ludzi do zainteresowania się polityką UE? Macie grupę, która podziela wasze obawy, angażujecie się w działalność, ale jakoś nie jesteście w stanie zainteresować swoich kolegów? Równowaga między pracą, życiem i aktywizmem jest po prostu zbyt duża?

Wszyscy to znamy. Aktywne obywatelstwo może być trudne do opanowania i każdy krok może być nowym wyzwaniem, pozostawiając poczucie zagubienia i braku motywacji. Co więc może być rozwiązaniem? Dlaczego powinniśmy podjąć wysiłek, aby przeprowadzić kampanię przed wyborami do PE? Wszyscy mamy swoje pomysły, strategie, know-how i doświadczenia – zbierzmy się razem i podzielmy się nimi, a my możemy po prostu coś z tego zrobić!

Wydarzenie to ma na celu stworzenie platformy, dzięki której uczestnicy będą mogli nauczyć się jak budować społeczności w celu wzmocnienia demokracji i przestrzegania jej zasad, jednocześnie wspierając aktywne zaangażowanie obywatelskie w swoich krajach pochodzenia. Kolejnym celem konferencji jest zgromadzenie podobnie myślących osób na emigracji, które angażują się w działalność polityczną i mają wcześniejsze doświadczenia w tej dziedzinie. Wspólnie możemy stworzyć możliwość budowania i dzielenia się, a także pomagać nowym sojuszom w tworzeniu i współpracy przy wspólnych projektach w przyszłości.

Udział jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną powierzchnię, prosimy o rejestrację pod tym linkiem do 10 kwietnia: https://forms.gle/25PUX3uBgncaUm9F8

 

#LifeWorkActivism #Activism #MigrantActivists #CivicSociety #PoliticalAngagement #CivicEngagement #togetherwearestronger

#freieungarischebotschaft #dziewuchyberlin #diasporacivica

Fotos: Krisztina Turna

fotos KT_ok4fotos KT_ok5fotos KT_ok7

 

Leave a Reply