Link to iws-petition-signature-form >>>

25/11 – MOBILISATION/ MOVILIZACION!

25 listopada, w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, Międzynarodowy Strajk Kobiet podejmuje pierwszą wspólną akcję pod nazwą MOBILIZACJA. W tym dniu MSK zacznie zbierać podpisy pod petycją do Sekretarza Generalnego ONZ i do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i wyda odezwę do członków rządów swoich krajów. Kolejnym krokiem będzie wsparcie kobiet w USA podczas Marszu Kobiet na Waszyngton 21 stycznia 2017 r. oraz globalny strajk kobiet 8 marca 2017.

Petycja będzie dostępna do podpisu w serwisie change.org od 25 listopada. Już teraz można ją przeczytać pod tym adresem: http://parodemujeres.com/…/International-Womens-Strike-PETI….

Do sieci Międzynarodowego Strajku Kobiet, powstałej po wydarzeniach październikowych w Polsce, Korei Płd. i Ameryce Łacińskiej, należą kobiety z Argentyny, Chile, Ekwadoru, Hondurasu, Izraela, Irlandii, Irlandii Północnej, Korei Południowej, Meksyku, Niemiec, Peru, Polski, Rosji, Salwadoru, Szkocji, Szwecji i Turcji. W grupie roboczej są również kobiety z USA , Brazylii, Nikaragui, Urugwaju i Islandii.

Strona www MSK: www.parodemujeres.com

Mapa wydarzeń dziejących się w związku z 25/11 w krajach należących do MSK: http://bit.ly/womens-strike-map

Ogólnopolski Strajk Kobiet


(English version below)

Międzynarodowy Strajk Kobiet – PETYCJA

 

Ban Ki-moon – Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

Zeid Ra’ad Al Hussein – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka

 

Petycja Międzynarodowego Strajku Kobiet

Uznając Organizację Narodów Zjednoczonych za wiodącą organizację międzynarodową zajmującą się kwestiami, z jakimi ludzkość musi mierzyć się w XXI wieku i doceniając jej rolę w promowaniu i ochronie praw kobiet,

Przyjmując, że Karta Narodów Zjednoczonych, traktaty, konwencje, rezolucje i deklaracje przyjmowane przez ONZ, w tym Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) stanowią podstawę formalną dla wszelkich koniecznych działań,

Po przedyskutowaniu i przeanalizowaniu możliwości działania w naszych społecznościach i krajach, konkludując, że podjęcie wspólnych działań przy pomocy nadzwyczajnych środków jest jedynym sposobem powstrzymania rosnącej fali ograniczania praw kobiet,

Skupiwszy się w międzynarodowej grupie kobiet, które ostatnio są zmuszane przez rządy własnych krajów do protestowania na ulicach w obronie swoich podstawowych praw, ze względu na wzrost wpływów radykalnej prawicy i polityków – populistów, poddających w wątpliwość elementarne prawa człowieka.

My, kobiety z różnych stron świata, zmuszone do walki o nasze podstawowe prawa, wzywamy do:

– podjęcia natychmiastowych działań przeciw przemocy motywowanej płcią, w tym przemocy ekonomicznej, oraz przeciw wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, w tym zadbania, aby we wszystkich państwach członkowskich wprowadzono regulacje dotyczące równouprawnienia w sferze zarobków;

– zdecydowanej reakcji wobec państw członkowskich ONZ unikających podejmowania faktycznych działań mających na celu rozwiązanie problemów wynikających z faktu, że systemy prawne i sądownicze w naszych krajach nie gwarantują, że przestępstwa seksualne i przemoc domowa są nieuchronnie i ostro karane;

– spowodowania, by ograniczanie praw kobiet, w tym praw reprodukcyjnych, ze względu na systemy religijne, nie było tolerowane i akceptowane ani chwili dłużej.

Na poparcie naszych żądań oznajmiamy, że 8 marca 2017 r. będziemy protestować i strajkować m. in. w Argentynie, Brazylii, Chile, Ekwadorze, Irlandii, Izraelu, Włoszech, Korei Południowej, Meksyku, Peru, Polsce, Rosji, USA i Turcji – oraz wielu innych krajach świata.

Jesteśmy bezpartyjnym, oddolnym ruchem, wspieranym przez organizacje kobiece oraz same kobiety, działającym wspólnie jako grupa Międzynarodowego Strajku Kobiet.

Zdajemy sobie sprawę ze wszystkich działań i strategii realizowanych na rzecz kobiet przez ostatnie lata, ale w sytuacji globalnego regresu w zakresie praw kobiet odmawiamy uznania, że są to działania wystarczające i dostatecznie szybkie.

Mówimy dość i mówimy to teraz.


 International Women’s Strike | PETITION – STRIKE CLAIM 


Ban Ki-moon
– Secretary–General of The United Nations

Zeid Ra’ad Al Hussein – United Nations High Commissioner for Human Rights

 

Recognizing the United Nations as the leading international organization addressing issues confronting humanity in 21st century and acknowledging its role in promoting and protecting women’s rights;

Assuming that the UN Charter, the Treaties, Conventions, Resolutions and Declarations, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, provide formal grounds for all the necessary actions;

Having debated and analysed the measures possible within our communities and countries and concluding, that joint action and extraordinary measures are the only way to assure that the growing backlash against women’s rights stops;

Having established an international group of women forced recently by our own governments to protest for our basic rights in the streets, due to the rise of radical right-wing politics throughout the world and populist politicians undermining the very core of human rights system;

We, the women of the world forced to struggle for our basic rights, call for:

– immediate action against gender-based violence in all its aspects, including economical, and against any form of gender-based discrimination, including enforcing equal pay regulation implementation in all member states,

– acute reaction to UN member states avoiding taking real and practical measures to solve numerous problems relating to the fact that the law and judiciary systems in our countries fail to assure that sexual crimes and domestic violence are severely and inevitably prosecuted, – ensuring that suppressing women’s rights, including our reproductive rights, on the basis of the religious systems is no longer tolerated and accepted.

To support our demands, we claim joint strike and protest action on March 8th, 2017, in Argentina, Chile, Ecuador, Germany, Northern Ireland and Republic of Ireland, Israel, Italy, Mexico, Peru, Poland, Russia, Salvador, Scotland, South Korea and Sweden, Turkey – and more to come. We are non-partisan, grassroots movement, supported by women’s rights’ organizations and women themselves, operating jointly as International Women’s Strike group. We are well aware of all the strategies being implemented, for years, in the women’s rights field, but with the recent global regression on women’s issues, we refuse to consider them sufficient and fast enough.

We say enough and we say it now. 

15123313_1619520714740587_302152634710371034_o

Leave a Reply