******************** ENG *************************

Global Scream

8.3.2022 | hours 12.00 / 15.00 / 18.00

On International Women’s Day (8.3.2022) thousands of people around the world, regardless of nationality, location, gender and ideological differences will take to the streets. Women* of the world will fight for their rights.

Once again, in order to unite us symbolically on a local and global scale, we are carrying out an action to which you are all cordially invited: at the same hour, we will scream for one minute.

Global Scream is a woman’s cry of rage, anger, grief – each of us knows these emotions, even if their causes are different. And any person can scream. We don’t even have to speak the same language to become one voice. The voice of women*.

Screaming becomes a kind of catharsis that releases emotions. Physically, screaming transforms our negative emotions into positive ones, and oxygen releases power and energy.

We are women*, we are angry, we are loud and we do not give up! Together!

Imagine – all over the city, on that day, you will hear a woman’s scream. When other countries join in, the wave of our voices will circle the planet, according to the change of time zones.

You can shout in a group, but also alone. The visual symbol of Global Scream is an exclamation point (or three).

The #GlobalScream action took place for the first time in 2019 in Berlin and other German cities, in some places in Poland, Denmark, Belgium or West Africa. In Berlin alone, 25,000 people shouted.

Global Scream will take place on March 8, 2022, International Women’s Day at a designated time of 12 p.m., 3 p.m., or 6 p.m. – depending on your ability and plans for the day.

It’s just a minute for a woman, but a global scream for the women of the world! Let our diverse voices join together in one powerful scream.

We will be loud!

Join us!

Let us know about your local event in a comment or message.

Dziewuchy Berlin

Contact: info@dziewuchyberlin.org

Illustration & concept: Anna Krenz / Dziewuchy Berlin / 2019

 

Herstory, meaning and origin of the artistic and political action “Global Scream” (in Polish and English):

https://www.dziewuchyberlin.org/herstoria-wspolczesna-o-global-scream/

*When we write “women*” we mean people who identify or who read as women, which includes, but is not limited to, women, gay women, intern, non-binary, and trans* people.

******************** PL *************************

Globalny krzyk

8.3.2022 | godz. 12.00 / 15.00 / 18.00

W Międzynarodowy Dzień Kobiet (8.3.2022) tysiące ludzi na całym świecie, bez względu na narodowość, lokalizację, płeć i różnice ideologiczne wyjdzie na ulice. Kobiety* Świata będą walczyć o swoje prawa.

Po raz kolejny, aby połączyć nas symbolicznie w skali lokalnej i globalnej, przeprowadzamy akcję, do której Was wszystkie serdecznie zapraszamy: o tej samej godzinie będziemy krzyczeć przez minutę.

Global Scream jest kobiecym krzykiem wściekłości, gniewu, żalu – każda z nas zna te emocje, nawet jeśli ich przyczyny są różne. I każda osoba może krzyczeć. Nie musimy nawet mówić tym samym językiem, aby stać się jednym głosem. Głosem kobiet*.

Krzyk staje się rodzajem katharsis, który wyzwala emocje. Fizycznie krzyk zamienia nasze negatywne emocje na pozytywne, a tlen uwalnia moc i energię.

Jesteśmy kobietami*, jesteśmy wściekłe, głośne i nie poddajemy się! Wszystkie razem!

Wyobraź sobie – w całym mieście, tego dnia usłyszysz kobiecy krzyk. Kiedy inne kraje dołączą, a fala naszych głosów obiegnie planetę, zgodnie ze zmianą stref czasowych.

Możesz krzyczeć w grupie, ale także sama. Wizualnym symbolem Global Scream jest wykrzyknik (lub trzy).

Akcja #GlobalScream po raz pierwszy odbyła się w 2019 roku w Berlinie i innych niemieckich miastach, w niektórych miejscach w Polsce, Danii, Belgii czy Afryce Zachodniej. W samym Berlinie krzyczało 25.000 osób.

Global Scream odbędzie się 8 marca 2022 r., w Międzynarodowy Dzień Kobiet o wyznaczonej godzinie 12.00, 15.00 lub 18.00 – w zależności od możliwości i planów na ten dzień.

To tylko minuta dla kobiety, ale globalny krzyk dla kobiet świata! Niech nasze różnorodne głosy złączą się w jeden silny krzyk.

Będziemy głośno!

Dołączcie do nas!

Daj nam znać o swoim lokalnym wydarzeniu w komentarzu lub wiadomości.

 

Dzieuwchy Berlin

Kontakt: info@dziewuchyberlin.org

Ilustracja & koncepcja: Anna Krenz / Dziewuchy Berlin / 2019

 

Herstoria, znaczenie i powstanie akcji artystyczno-politycznej „Globalny Krzyk“ (po polsku i angielsku):

https://www.dziewuchyberlin.org/herstoria-wspolczesna-o-global-scream/

 

* Kiedy piszemy “kobiety*” mamy na myśli osoby utożsamiające się, lub które czytane są jako kobiety, czyli m.in. kobiety, kobiety homoseksualne, osoby intern, nie-binarne i trans*.

 

 

***************************** DE ****************************

 

Aufschrei Global

8.3.2022 | 12.00 / 15.00 / 18.00

Am Internationalen Frauen*tag (8.3.2022) werden Tausende von Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße gehen, unabhängig von Nationalität, Wohnort, Geschlecht und ideologischen Unterschieden. Die Frauen* der Welt werden für ihre Rechte kämpfen.

Um uns auf lokaler und globaler Ebene symbolisch zu verbinden, führen wir erneut eine Aktion durch, zu der Sie alle herzlich eingeladen sind: Zur gleichen Stunde werden wir uns für eine Minute schreien.

Aufschrei Global (Global Scream) ist der Schrei der Frau* vor Wut, Zorn, Trauer – jeder von uns kennt diese Gefühle, auch wenn sie unterschiedliche Ursachen haben. Und jeder Mensch kann schreien. Wir müssen nicht einmal die gleiche Sprache sprechen, um eine Stimme zu sein. Die Stimme der Frauen*.

Schreien wird zu einer Art Katharsis, die Emotionen freisetzt. Körperlich gesehen verwandelt das Schreien unsere negativen Emotionen in positive, und der Sauerstoff setzt Kraft und Energie frei.

Wir sind Frauen*, wir sind wütend, wir sind laut und wir geben nicht auf! Alle zusammen!

Stellt euch vor, ihr werdet an diesem Tag in der ganzen Stadt Frauen* schreien hören. Wenn sich andere Länder anschließen, wird die Welle unserer Stimmen den Planeten umkreisen, je nach dem Wechsel der Zeitzonen.

Man kann in einer Gruppe schreien, aber auch alleine. Das visuelle Symbol von Global Scream ist ein Ausrufezeichen (oder drei).

Die #GlobalScream-Aktion fand 2019 zum ersten Mal in Berlin und anderen deutschen Städten statt, an einigen Orten in Polen, Dänemark, Belgien oder Westafrika. Allein in Berlin schrien 25.000 Menschen.

Global Scream wird am 8. März 2022, dem Internationalen Frauen*tag, um 12.00, 15.00 oder 18.00 Uhr stattfinden – je nach den Möglichkeiten und eure Plänen für diesen Tag.

Es ist nur eine Minute für eine Frau*, aber ein globaler Schrei für die Frauen* der Welt! Lasst uns unsere verschiedenen Stimmen in einem kräftigen Schrei vereinen.

Wir werden laut sein!

Macht mit!

Teilt uns eure lokale Veranstaltung in einem Kommentar oder einer Nachricht mit.

 

Dziewuchy Berlin

Kontakt: info@dziewuchyberlin.org

Illustration & Konzept: Anna Krenz / Dziewuchy Berlin / 2019

 

Geschichte, Bedeutung und Entstehung der künstlerischen und politischen Aktion “Aufschrei Global” (auf Polnisch und Englisch):

https://www.dziewuchyberlin.org/herstoria-wspolczesna-o-global-scream/

 

* Wenn wir “Frauen*” schreiben, meinen wir FLINTA