[EDIT]
Due to the crisis and war in Ukraine, we prolong the call until 12.6.2022. Award ceremony will take place at a later date.

Ze względu na kryzys i wojnę w Ukrainie przedłużamy nabór do 12.6.2022 r. Wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie.
Aufgrund der Krise und des Krieges in der Ukraine verlängern wir die Ausschreibung bis zum 12.6.2022. Die Preisverleihung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.
SIOSTRY* PREIS
Odkąd powstała inicjatywa Dziewuchy Berlin 1 kwietnia 2016 roku, zorganizowałyśmy wiele demonstracji, akcji i wystaw. Jesteśmy częścią wielu koalicji i współpracujemy z wieloma inicjatywami w Niemczech, Polsce i na świecie. Solidarność ponadnarodowa jest dla nas bardzo ważna. Przez wiele lat ta solidarność była jednokierunkowa, a my jako Polki mieszkające i działające w Berlinie byłyśmy jej łączniczkami. Od kilku lat jednak pracujemy nad budową obustronnych relacji, zmianą paradygmatu i umocnieniem pozycji polskich migrantek w Berlinie.
W 2018 roku wyróżnione zostałyśmy nagrodą Green Pussyhat Preis a w 2021 roku nagrodą Clara Zetkin-Preis. Czas nadszedł, żebyśmy to my uhonorowały nasze siostry*.
W 2022 roku przyznajemy po raz pierwszy nagrody Dziewuchy Berlin za polsko-niemieckie dobre siostrzeństwo i feministyczną współpracę.
A teraz liczy się Wasza opinia. Która siostra* powinna otrzymać naszą pierwszą Siostry*Preis za jej szczególne zaangażowanie w feministyczne polsko-niemieckie siostrzeństwo?

Regulamin konkursu “Siostry*Preis”

1. Organizatorem konkursu “Siostry*Preis” jest feministyczny kolektyw “Dziewuchy Berlin” – www.dziewuchyberlin.org
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie nominacji z krótką notatką uzasadniającą wybór i kontaktem do opisywanej osoby, na adres mailowy: siostry@dziewuchyberlin.org
3. Nominowana osoba może być dowolnej płci, pomimo tytułu nagrody.
4. Konkurs ma za zadanie wyłonić osobę, która swoją działalnością szczególnie przyczyniła się do budowania pozytywnych relacji pomiędzy Polską a Niemcami, głównie na feministycznym gruncie, ale nie tylko.
5. Nominacje można zgłaszać do 12.06.2022, wysyłając na adres mailowy: siostry@dziewuchyberlin.org
6. Lista osób nominowanych będzie upubliczniona wraz z uzasadnieniem poprzez kanały social media Dziewuch Berlin,
po uprzednim wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska / pseudonimu.
7. Jury składające się z osób działających
w Dziewuchy Berlin, wybierze osoby zwycięskie do 30.06.2022.
8. Przyznanie nagród odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Dziewuchy Berlin.
9. Nie przewiduje się nagród finansowych.
10. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania “antynagrody”, jeśli takie propozycje pojawią się w nominacjach.
*** DE ***
Seit der Gründung der Initiative Dziewuchy Berlin am 1. April 2016 haben wir viele Demonstrationen, Aktionen und Ausstellungen organisiert. Wir sind Teil vieler Bündnisse und arbeiten mit vielen Initiativen in Deutschland, Polen und international zusammen. Transnationale Solidarität ist für uns sehr wichtig. Viele Jahre lang war diese Solidarität einseitig, und wir als polnische Frauen*, die in Berlin lebten und arbeiteten, waren das Bindeglied zu ihr. Seit einigen Jahren arbeiten wir jedoch daran, eine wechselseitige Beziehung aufzubauen, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen und die Position der polnischen Migrantinnen in Berlin zu stärken.
Wir wurden 2018 mit dem Green Pussyhat Preis und 2021 mit dem Clara Zetkin-Preis ausgezeichnet. Die Zeit ist gekommen, dass wir unsere Schwestern* ehren.
Im Jahr 2022 werden wir zum ersten Mal die Dziewuchy-Berlin-Preise für gute deutsch-polnische Schwesternschaft und feministische Zusammenarbeit vergeben.
Und jetzt zählt eure Meinung. Welche Schwester* soll unseren ersten Siostry*Preis für ihr besonderes Engagement für die feministische polnisch-deutsche Schwesternschaft erhalten?
***
Bedingungen des Wettbewerbs “Siostry*Preis:
1. Veranstalter des Wettbewerbs “Siostry*Preis” ist das feministische Kollektiv “Dziewuchy Berlin”. – www.dziewuchyberlin.org
2. Die Teilnahme am Wettbewerb besteht darin, eine Nominierung mit einer kurzen Begründung der Wahl und dem Kontakt zu der beschriebenen Person an die E-Mail-Adresse siostry@dziewuchyberlin.org zu senden.
3. Die nominierte Person kann trotz des Titels der Auszeichnung jedem Geschlecht angehören.
4. Ziel des Wettbewerbs ist es, eine Person auszuwählen, deren Aktivitäten in besonderer Weise zum Aufbau positiver Beziehungen zwischen Polen und Deutschland beigetragen haben, vor allem, aber nicht nur, aus feministischen Gründen.
5. Nominierungen können bis zum 12.06.2022 per E-Mail eingereicht werden an: siostry@dziewuchyberlin.org
6. Die Liste der Nominierten wird zusammen mit der Begründung der Nominierung über die Social-Media-Kanäle von Dziewuchy Berlin veröffentlicht, bei vorheriger Zustimmung zur Veröffentlichung des Namens / Pseudonyms.
7. Eine Jury, bestehend aus in Dziewuchy Berlin tätigen Personen, wählt bis zum 30.06.2022 die Gewinner aus.
8. Die Preisverleihung findet zu dem von Dziewuchy Berlin festgelegten Termin statt.
9. Es sind keine Geldpreise vorgesehen.
10. Die Jury behält sich das Recht vor, einen “Antipreis” zu vergeben, wenn solche Vorschläge in den Nominierungen erscheinen.
Botschaft der Polinnen*
Podstawą merytoryczną do rozpisania nagród jest “Traktat o Dobrym Siostrzeństwie i Feministycznej Współpracy”. 
“Der Vertrag über Gute Schwesternschaft und Feministische Zusammenarbeit” ist die sachliche Grundlage für die Auszeichnungen.