#GlobalScream
8.3.2020 | 4 PM
Es every year, on the International Women’s Day (8.3.2020) there will be thousands of people on the streets worldwide, all protesting for the same, against the same, regardless of nationalities, location, gender, and ideological differences. Womxn of the World will fight for their rights.
To symbolically connect us all, on a local and global scale, we will carry out an action: at 4 pm we will call for everyone to scream for 1 minute.
Global Scream will be a female scream of rage, anger, grief or joy – each of us has and knows these emotions, even if our reasons are different. Everyone can scream. We do not even need to speak the same language, to become one voice. The voice of womxn.
Screaming becomes a kind of catharsis, which releases emotions. Physically screaming turns our negative emotions into positive ones, oxygene releases power and energy.
We give our voice! We are womxn, we are angry, we will not give up! All womxn together!
Imagine – all over your town, on that day you will hear women scream. When other countries join in, a wave of our voices will form around the planet, (postponed due to time zones).
The action #GlobalScream took place in 2019 in Berlin and other German cities, in some places in Poland, Denmark, Belgium or West Africa. In Berlin alone, 25,000 people screamed along.
We invite everyone to scream!
You can scream in a group, but also alone. Visual symbol for the Global Scream is exclamation mark (or three).
Global Scream will be on March 8th, 2020, International Womens’ Day at 16.00.
It is only a minute for a woman, but a global scream for womxnkind! We will be loud!
Join us! Have a voice, have it loud!
Let us know about your local event in a comment or message.

#GlobalnyKrzyk
8.3.2020 | godz. 16.00-16.01
Jak co roku, w Międzynarodowy Dzień Kobiet (8.3.2020) tysiące osób na całym świecie, bez względu na narodowość, lokalizację, płeć i różnice ideologiczne wyjdzie na ulice. Kobiety Świata będą walczyć o swoje prawa.
Aby połączyć nas symbolicznie w skali lokalnej i globalnej, przeprowadzimy akcję: wzywamy wszystkie osoby, by o 16:00 krzyczały przez 1 minutę.
Global Scream będzie kobiecym krzykiem wściekłości, gniewu, żalu a może i radości – każda z nas zna te emocje, nawet jeśli ich przyczyny są różne. I każda może krzyczeć. Nie musimy nawet mówić tym samym językiem, aby stać się jednym głosem. Głosem kobiet.
Krzyk staje się rodzajem katharsis, który wyzwala emocje. Fizycznie krzyk zamienia nasze negatywne emocje na pozytywne, a tlen uwalnia moc i energię.
Oddajemy nasz głos! Jesteśmy kobietami, jesteśmy wściekłe i nie poddamy się! Wszystkie kobiety razem!
Wyobraź sobie – w całym mieście, tego dnia usłyszysz kobiecy krzyk. Kiedy inne kraje dołączą, a fala naszych głosów obiegnie planetę (zgodnie ze zmianą stref czasowych).
Akcja #GlobalScream odbyła się w 2019 roku w Berlinie i innych niemieckich miastach, w niektórych miejscach w Polsce, Danii, Belgii czy Afryce Zachodniej. W samym Berlinie, krzyczało 25.000 osób.
Zapraszamy wszystkich do krzyczenia!
Możesz krzyczeć w grupie, ale także sama. Wizualnym symbolem Global Scream jest wykrzyknik (lub trzy).
Global Scream odbędzie się 8 marca 2020 r., w Międzynarodowy Dzień Kobiet o godzinie 16.00.
To tylko minuta dla kobiety, ale globalny krzyk dla kobiet świata!
Będziemy głośno!
Dołącz do nas! Podnieś głos!
Daj nam znać o swoim lokalnym wydarzeniu w komentarzu lub wiadomości.

#AufschreiGlobal
8.3.2020 | 16.00-16.01
Wie jedes Jahr, am Internationalen Frauentag (8.3.2020) werden weltweit Tausende von Frauen* auf den Straßen sein, die alle gegen dasselbe protestieren, unabhängig von Nationalität, Ort, Gender und ideologischen Unterschieden. Frauen* der Welt werden für ihre Rechte kämpfen.
Um uns alle auf lokaler und globaler Ebene symbolisch zu verbinden, führen wir eine Aktion durch: Um 16 Uhr rufen wir alle dazu auf, 1 Minute lang zu schreien.
AufschreiGlobal wird ein weiblicher Schrei der Wut, des Zorns, der Trauer, oder auch der Freude sein – jeder von uns kennt diese Emotionen, auch wenn unsere Gründe anders sind. Jeder kann schreien. Wir müssen nicht einmal dieselbe Sprache sprechen, um eine Stimme zu werden. Die stimme der Frauen*.
Das Schreien wird zu einer Art Katharsis, die Emotionen auslöst. Körperliches Schreien verwandelt unsere negativen Emotionen in positive, Sauerstoff setzt Kraft und Energie frei.
Wir geben unsere Stimme! Wir sind Frauen*, wir sind wütend, wir werden nicht aufgeben! Alle Frauen* zusammen!
Stellen Sie sich vor – überall in Ihrer Stadt werden Sie an diesem Tag Frauen schreien hören. Wenn andere Länder mitmachen, wird sich eine Welle unserer Stimmen um den Planeten bilden (die aufgrund von Zeitzonen verschoben wird).
Die Aktion #GlobalScream fand 2019 in Berlin und anderen deutschen Städten, in einige Orte in Polen, Danemark, Belgien oder Westafrika statt. Allein in Berlin schrien 25.000 Menschen mit.
Wir laden Alle zum schreien ein!
Sie können in einer Gruppe schreien, aber auch alleine. Das visuelle Symbol für den AufschreiGlobal ist ein Ausrufezeichen (oder drei).
AufschreiGlobal findet am 8. März 2020, Internationaler Frauentag, um 16.00 Uhr statt.
Es ist nur eine Minute für eine Frau*, aber ein globaler Schrei für die Menschheit! Wir werden laut sein!
Macht mit! Habe deine Stimme, laut!
Teilen Sie uns in einem Kommentar oder in einer Nachricht Ihre lokale Veranstaltung mit.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/183119246233498/

Mehr: https://www.dziewuchyberlin.org/global-scream-8-3-2020/

Bilder und Grafik: https://www.dziewuchyberlin.org/media-pack/

Wie es 2019 war: https://www.dziewuchyberlin.org/2019/02/19/aufschreiglobal-globalnykrzyk-8-3-2019/

Call / Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=SU_oWWFiTOI


Herstory: GlobalScream 2019:

We were thousands and we were loud!

https://www.dziewuchyberlin.org/2019/02/19/aufschreiglobal-globalnykrzyk-8-3-2019/

aufschrei krenz plakat 2020_v2 workingaufschrei krenz plakat 2020 sing

Leave a Reply