Podpisałyśmy apel, wspieramy i idziemy w sobotę! Polskiego głosu nie może zabraknąć!
We signed the call, we support it and we are going on Saturday! The Polish voice cannot be missed!
3.2.2024 | 13.00 | Bundestagswiese
APEL

Ramię w ramię: Działajmy solidarnie, teraz!

Kryzysy, wojny, katastrofy – świat wokół nas staje się coraz bardziej chwiejny. Wiele z tego, na czym dawniej polegaliśmy, jest teraz niepewne. W szybko zmieniającym się świecie obserwujemy niebezpieczną zmianę klimatu politycznego w Europie. Obawy przed zmianą, utratą i biedą są celowo podsycane i ludzi stawia się przeciwko sobie. Podziały w społeczeństwie się pogłębiają.
W Niemczech krajobraz polityczny rozwija się w sposób alarmujący: poglądy prawicowe i ekstremistyczne zyskują poparcie społeczne. Rasizm, antysemityzm i inne formy wrogości grupowej nasilają się. Jednostki są poniżane ze względu na ubóstwo, bezrobocie lub bezdomność i są wykluczane społecznie. Jednocześnie kluczowe zadania, takie jak ochrona klimatu i sprawiedliwość społeczna, są dewaluowane jako uciążliwe narzucenia.
Brak szacunku, wrogość i zaprzeczanie faktom dominują w nastrojach części społeczeństwa. Maleje dystans od przeciwników demokracji, takich jak AfD. Stawanie w obronie praw człowieka jest kwestionowane. Uchodźcy są masowo pozbawiani praw, a osoby ich wspierające są coraz bardziej kryminalizowane. Nasze współistnienie społeczne, różnorodność i uczciwość – nasza demokracja – są zagrożone.
Ale jesteśmy zdeterminowane/ni, aby głośno i aktywnie działać: za otwarte, demokratyczne, pluralistyczne i solidarne społeczeństwo, wspólnie przeciwko prawicowym zmianom w Niemczech i Europie! Milczenie nie wchodzi w grę! Musimy stać się widoczne/i i słyszalne.i. Czas działać teraz, ponieważ lokalne, regionalne i europejskie wybory w 2024 roku są decydujące!
Teraz wszyscy jesteśmy wezwane/i do powstania i walki o:
  • Solidarność i szacunek, przeciw nienawiści i podżeganiu
  • Sprawiedliwość i tolerancję, przeciw podziałom
  • Społeczeństwo, które nie pozostawia nikogo w tyle, o godność ludzką, przeciw wykluczeniu
  • Samostanowienie i człowieczeństwo, prawa człowieka dla wszystkich, przeciwko rasizmowi, antysemityzmowi i innym formom wrogości grupowej
ENG:

Hand in Hand: Let’s Act in Solidarity Now

Crises, wars, disasters – the world around us is increasingly shaky. Much of what we long relied upon is uncertain. In a rapidly changing world, we see the political climate in Europe changing dangerously. Fears of change, loss, and poverty are deliberately fueled, and people are pitted against each other. Divides in society deepen.

In Germany, the political landscape is developing alarmingly: right-wing and extremist views are gaining public support. Racism, antisemitism, and other forms of group-related hostility are on the rise. Individuals are demeaned due to poverty, unemployment, or homelessness, and are socially excluded. At the same time, crucial tasks such as climate protection and social justice are devalued as burdensome impositions.

Disrespect, hostilities, and the denial of facts dominate parts of the societal mood. The separation from detractors of democracy like the AfD is diminishing. Standing up for human rights is questioned. Refugees are massively deprived of rights, and those who support them are increasingly criminalized. Our societal coexistence, diversity, and fairness  – our democracy – is in danger.

But we are determined to be loud and active: for an open, democratic, pluralistic, and solidarity society, collectively against the right-wing shift in Germany and Europe! Silence is not an option! We must become visible and audible. The time to act is now because the municipal, regional, and European elections in 2024 are crucial!

Now, we ALL are called to stand up:

  • For solidarity and respect, against hate and incitement
  • For justice and tolerance, against division
  • For a society that leaves no one behind, for human dignity, against exclusion
  • For self-determination and humanity, human rights for all, against racism, antisemitism, and other forms of group-related hostility