Berlin, in front of the Russian Embassy, 28 May 2022

Russian Shame – Protest Against the Rape of Women in Ukraine. 

We used this expressive image to speak for those who mostly remain in silenced by shame and stigma of war rape. Russian soldiers sexualy abuse in all possible ways women, men, children, the elderly, because rape is a war weapon, used in all military conflicts. We saw this happen in the Balkans, Rwanda, Congo, during the world wars in the XX century, which led to intergenerational traumas. Sexual violence has often been used to punish, intimidate, humiliate and demoralise entire communities in order to obtain information or a confession.

Protests against the cruel rapes of Ukrainian women and children by the Russian army were organized worldwide on May 28th on 7 continents, in almost 30 cities. Berlin could not stay silent!

Dziewuchy Berlin joined the movement Women For Ukraine – жінки для України.
Please help us spread a work on the importance of this topic and mention that survivors of war rape in Ukraine can be supported through the fundraiser: https://zrzutka.pl/support-sema-ukraine. All the collected funds go to SEMA Ukraine, survivors of conflict-related sexual violence. SEMA has members throughout Ukraine and, together, they raise awareness to the reality of sexual violence in conflict and fight for justice, recognition and reparations.
***
[De👇]
Berlin, przed Ambasadą Rosji, 28 maja 2022 r.
Rosyjski Wstyd – Protest przeciwko gwałtom na kobietach w Ukrainie.
Użyłyśmy tego ekspresyjnego obrazu, by przemówić w imieniu tych, które w większości pozostają w milczeniu z powodu wstydu i piętna gwałtu wojennego. Rosyjscy żołnierze wykorzystują seksualnie na wszelkie możliwe sposoby kobiety, mężczyzn, dzieci, osoby starsze, ponieważ gwałt jest bronią wojenną, używaną we wszystkich konfliktach zbrojnych. Widzieliśmy to na Bałkanach, w Rwandzie, Kongo, podczas wojen światowych w XX wieku, co doprowadziło do międzypokoleniowych traum. Przemoc seksualna była często wykorzystywana do karania, zastraszania, poniżania i demoralizowania całych społeczności w celu uzyskania informacji lub przyznania się do winy.
Protesty przeciwko okrutnym gwałtom armii rosyjskiej na ukraińskich kobietach i dzieciach zostały zorganizowane 28 maja na całym świecie, na 7 kontynentach, w prawie 30 miastach. Berlin nie mógł milczeć!
Dziewuchy Berlin przyłączyły się do ruchu Kobiety dla Ukrainy – жінки для України
Prosimy, pomóżcie nam rozpowszechnić pracę nad ważnością tego tematu i wspomnieć, że osoby, które przeżyły gwałt wojenny w Ukrainie, mogą otrzymać wsparcie poprzez zbiórkę pieniędzy: https://zrzutka.pl/support-sema-ukraine Wszystkie zebrane środki trafiają do organizacji SEMA Ukraine, zajmującej się ocalałymi z przemocy seksualnej związanej z konfliktami. SEMA ma członków w całej Ukrainie i razem podnoszą oni świadomość na temat przemocy seksualnej w czasie konfliktów oraz walczą o sprawiedliwość, uznanie i zadośćuczynienie.
———————
Berlin, vor der russischen Botschaft, 28. Mai 2022
Russische Schande – Protest gegen die Vergewaltigung von Frauen in der Ukraine
Wir haben dieses ausdrucksstarke Bild benutzt, um für diejenigen zu sprechen, die durch die Schande und das Stigma der Kriegsvergewaltigung zum Schweigen gebracht werden. Russische Soldaten missbrauchen Frauen, Männer, Kinder und ältere Menschen auf jede erdenkliche Weise, denn Vergewaltigung ist eine Kriegswaffe, die in allen militärischen Konflikten eingesetzt wird. Wir haben das auf dem Balkan, in Ruanda, im Kongo und während der Weltkriege im XX. Jahrhundert erlebt, was zu generationenübergreifenden Traumata führte. Sexuelle Gewalt wurde oft eingesetzt, um ganze Gemeinschaften zu bestrafen, einzuschüchtern, zu demütigen und zu demoralisieren, um Informationen oder ein Geständnis zu erlangen.
Proteste gegen die grausamen Vergewaltigungen ukrainischer Frauen und Kinder durch die russische Armee wurden am 28. Mai weltweit auf 7 Kontinenten und in fast 30 Städten organisiert. Berlin konnte nicht still bleiben!
Dziewuchy Berlin schloss sich der Bewegung Women For Ukraine – жінки для України an.
Bitte hilf uns, die Wichtigkeit dieses Themas zu verbreiten und erwähne, dass Überlebende von Kriegsvergewaltigungen in der Ukraine durch die Spendenaktion unterstützt werden können: https://zrzutka.pl/support-sema-ukraine. Alle gesammelten Gelder gehen an SEMA Ukraine, Überlebende von konfliktbedingter sexueller Gewalt. SEMA hat Mitglieder in der ganzen Ukraine und gemeinsam machen sie auf die Realität sexueller Gewalt in Konflikten aufmerksam und kämpfen für Gerechtigkeit, Anerkennung und Wiedergutmachung.
Photos by: Maciej Soja | www.facebook.com/SojaPhotography