Wielka Ameryka, najpotężniejsze państwo świata. Kraj, gdzie wszystko jest możliwe, nawet pucybut może zostać milionerem. Rozwój, technologie, nieograniczone możliwości. “Sky is the limit”. Wolność, demokracja, nie zadawaj pytań, bo to nie twoja sprawa…
Z drugiej strony: postępujące ubóstwo społeczeństwa, nierówne szanse, brak socialu, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego czy edukacji. Amerykański cel życiowy: praca aż do śmierci, bo systemu emerytalnego też nie ma. Pomimo tego USA są marzeniem wielu ludzi jako miejsce do życia.
To kraj pełen skrajności, gdzie alkohol można kupić mając 21 lat, ale broń – już tylko 18. Gdzie codziennie słyszymy o zabitych i rannych w jakiś kompletnie przypadkowych, szalonych strzelaninach.
To tutaj Sąd Najwyższy kilka dni temu zakazał aborcji. Ta polityczna instytucja składająca się w większości z konserwatywnych sędziów (3 wybranych przez Trumpa), obaliła wyrok z 1973 roku “Roe vs Wade”, który dekryminalizował terminację ciąży z każdego powodu do 15 tygodnia, jednak każdy stan mogł regulować dostęp do niej w 2. oraz 3. trymestrze. Tam, gdzie aborcja była regulowana prawem stanowym, przestało ono automatycznie obowiązywać. Zapadła ciemność. To aż 26 stanów, w których mieszka ponad 80 mln kobiet w wieku rozrodczym – 58% całego USA. Amerykanki jeszcze mogą pojechać do innego stanu, gdzie zabieg jest legalny. Jeszcze.

W uzasadnieniu wyroku z 1973 roku powoływano się na prawo do prywatności i decydowania o sobie. Ponadto, że konstytucja mówi o człowieku, który już się urodził (14 poprawka). Natomiast nic o prawach kobiet – wtedy ich nie potrzebowały, bo mieli je ich ojcowie, mężowie czy bracia. Konstytucja była pisana dla białych mężczyzn z domem, ziemią czy niewolnikami.

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego w czerwcu 2022 opiera się na tym, że aborcja nie jest “głęboko zakorzeniona w historii”, gdyż przed historycznym “Roe vs Wade” wiele stanów kryminalizowało terminację ciąży. Prawo do prywatności też nie występuje w amerykańskiej konstytucji. Zapomniano dodać, że gdy ją pisano, aborcja była legalna.

Cieszy się Kościół, cieszą się konserwatyści, wreszcie mają kontrolę nad kobietami. Trzymają w rękach ich rozrodczość. Przekleństwo i bogactwo kobiet.Taka ich wolność w tej Ameryce. Handel adopcyjny rozwinie się na niespotykaną dotąd skalę.

Świat obiegła wiadomość o odmowie aborcji zgwałconej 10-latce. Spóźniono się o 3 dni. Wszyscy kiwamy głowami z niedowierzaniem i współczuciem – “This is not America”. Owszem jest, a to dopiero początek.

To koniec Ameryki, którą znaliśmy dotychczas.Tam, gdzie państwo się wali, zabiera się najpierw prawa kobietom.
Sąd Najwyższy USA szykuje następne “wolnościowe pakiety”, o których mówi się od pewnego czasu: prawo do zawierania małżeństw jednopłciowych (a nawet legalności relacji homoseksualnych), dostęp do antykoncepcji, a nawet małżeństwa osób białych z niebiałymi – konserwatywna prawica będzie mogła wszystko to zakwestionować. W niektórych stanach zapewne spróbuje.

Grafika: Internet

[De]

Konservative Staaten von Amerika

Großes Amerika, das mächtigste Land der Welt. Ein Land, in dem alles möglich ist, in dem selbst ein kleiner Mann zum Millionär werden kann. Entwicklung, Technologie, unbegrenzte Möglichkeiten. “Sky is the limit”. Freiheit, Demokratie, stell keine Fragen, denn das geht dich nichts an….

Auf der anderen Seite: die zunehmende Verarmung der Gesellschaft, ungleiche Chancen, keine soziale, allgemeine Krankenversicherung oder Bildung. Das amerikanische Lebensziel: arbeiten, bis man stirbt, denn es gibt auch kein Rentensystem. Trotzdem sind die USA der Traum vieler Menschen als Lebensort.

Dies ist ein Land voller Extreme, in dem Alkohol erst ab 21, Waffen aber ab 18 gekauft werden können und in dem jeden Tag Menschen bei völlig willkürlichen, verrückten Schießereien getötet und verwundet werden.

Hier hat der Oberste Gerichtshof vor einigen Tagen die Abtreibung verboten. Diese politische Institution, die sich überwiegend aus konservativen Richtern zusammensetzt (drei davon wurden von Trump gewählt), hob das Urteil “Roe vs. Wade” von 1973 auf, das den Schwangerschaftsabbruch aus jeglichem Grund bis zu 15 Wochen straffrei stellte, wobei jedoch jeder Bundesstaat den Zugang im zweiten und dritten Trimester regeln konnte. Dort, wo der Schwangerschaftsabbruch durch staatliches Recht geregelt war, wurde dieses automatisch außer Kraft gesetzt. Es ist dunkel geworden. Das sind immerhin 26 Bundesstaaten mit mehr als 80 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter – 58 % der gesamten USA. Amerikanische Frauen können immer noch in einen anderen Staat gehen, in dem das Verfahren (noch) legal ist. Dennoch.

In der Begründung des Urteils von 1973 wurde das Recht auf Privatsphäre und Selbstbestimmung angeführt. Außerdem spricht die Verfassung von einem Menschen, der bereits geboren wurde (14. Zusatzartikel). Im Gegensatz dazu nichts über die Rechte der Frauen – sie brauchten sie damals nicht, weil ihre Väter, Ehemänner oder Brüder sie hatten. Die Verfassung wurde für weiße Männer mit einem Haus, Land oder Sklaven geschrieben.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom Juni 2022 wird damit begründet, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht “tief in der Geschichte verwurzelt” sei, da viele Staaten den Schwangerschaftsabbruch bereits vor dem historischen Urteil “Roe vs. Wade” kriminalisiert hätten. Auch das Recht auf Privatsphäre ist nicht in der US-Verfassung verankert. Ich vergaß hinzuzufügen, dass zum Zeitpunkt der Abfassung des Textes Abtreibung legal war.

Die Kirche jubelt, die Konservativen jubeln, sie haben endlich die Kontrolle über die Frauen. Sie halten ihre Reproduktion in den Händen. Der Fluch und der Reichtum der Frauen, das ist ihre Freiheit in diesem Amerika. Der Adoptionshandel wird sich in einem noch nie dagewesenen Ausmaß entwickeln.

Die Nachricht, dass einer vergewaltigten 10-Jährigen eine Abtreibung verweigert wurde, ging um die Welt. Sie war 3 Tage zu spät. Wir alle nicken ungläubig und mitfühlend mit dem Kopf – “This is not America”. Ja, und das ist erst der Anfang.

Das ist das Ende des Amerikas, wie wir es bisher kannten: Wo der Staat untergeht, werden die Rechte der Frauen zuerst abgeschafft.

Der Oberste Gerichtshof der USA bereitet die nächsten “Freiheitspakete” vor, von denen schon seit einiger Zeit die Rede ist: das Recht auf die gleichgeschlechtliche Ehe (und sogar die Rechtmäßigkeit homosexueller Beziehungen), den Zugang zu Verhütungsmitteln und sogar die Ehe zwischen weißen und nicht-weißen Menschen – die konservative Rechte wird in der Lage sein, all dies anzufechten. In einigen Staaten wird sie es wahrscheinlich versuchen.