Berlin, 4.6.2023, 12.00, Brandenburger Tor.
Jesienią 2023 roku w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Kampanie wyborcze już ruszyły. Rządząca partia PiS, po 8 latach rządów, stosuje agresywne środki w swojej kampanii by po raz kolejny „kupić” głosy społeczeństwa.
4 czerwca, 2023, w rocznicę pierwszych „wolnych” wyborów, w Warszawie organizowany jest ogromny marsz popracia partii opozycji.
Żeby pokazać naszą solidarność, w wielu krajach organizujemy demonstracje solidarności z Polską. Kto rządzić będzie w Polce od jesieni, ma też wpływ na polską diasporę i inne kraje. Nie możemy dopuścić do tego, by w Polsce po raz kolejny stery trzymała konserwatywna, prawicowa i archaiczna partia polityczna, ramię w ramię z kościołem katolickim, dla których kobiety, społeczność LGBT+ i Europa są wrogami numer 1.
4 czerwca 2023, w rocznicę jakże ważnej dla Polski daty, Kampania Prawdy dołącza do wielkiego Strajku w Warszawie (ze Szczecina będzie można dojechać darmowymi autobusami).
Dla tych, którzy nie mogą być w stolicy, Dziewuchy Berlin organizują poparcie w Berlinie.
Spotkamy się 4.06. o godz. 12 pod Bramą Brandenburską od strony Pariser Platz.
Polonio! Pokażmy, że potrafimy się zjednoczyć i pokazać nasze niezadowolenie z rządów PiS!!! Dość wstydu, dość arogancji władzy!!!
Już w październiku – WYBORY. Będą to najważniejsze wybory po 89r.
❓DLACZEGO❓
Możemy całkowicie stracić szansę na wolną, demokratyczną, europejską Polskę. Bo rządowa propaganda kłamstw i szczucia, na którą wydają pieniądze podatników, nie ma już żadnych granic. Bo PiS to partia, dla której władza i własny interes są ważniejsze od dobra polskiej Wspólnoty.
Oddając Polskę na trzecią kadencję w ręce PiSu, oddamy naszą wolność – jako jednostek, ale także wolność, jaką gwarantuje nam ustrój demokratycznego państwa prawa.
Stańmy ramię w ramię ponad podziałami. Solidarność i współdziałanie są naszą największą bronią. Jesteśmy #proPOLSKA, dlatego ZWYCIĘŻYMY✊, ale musimy złączyć się pod wspólnym sztandarem, którym jest #antyPiS.
Strajk Wszystkich i Kampania Prawdy to odpowiedź na nieustającą propagandę kłamstw i szczucia ze strony partii rządzącej. Pokazujemy ich kłamstwa, afery, zepsucie moralne, okrucieństwo, obnażamy nieudolność, dwulicowość i cynizm. Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych, chcemy być widoczni w przestrzeni publicznej, w blokach, na osiedlach, przystankach, autobusach, miejscach pracy, na ulicy ✊✊✊
Prosimy, żebyście się włączyli. Wzywamy, żebyście byli aktywni.
Naszym CELEM dzisiaj jest odsunięcie PiS od władzy, a najważniejszym zadaniem – zmotywowanie ludzi do pójścia na wybory i oddania ważnego głosu na jedną z demokratycznych partii opozycyjnych.
Musimy zrobić, co w naszej mocy, więc po prostu ZRÓBMY TO!!
***
ENG
Parliamentary elections will be held in Poland in autumn 2023. The election campaigns have already started. The ruling PiS party, after 8 years of rule, uses aggressive measures in its campaign to once again “buy” the votes of the society.
On June 4, 2023, the anniversary of the first “free” elections, a huge march in support of the opposition party is organized in Warsaw.
To show our solidarity, we organize demonstrations of solidarity with Poland in many countries. Who will rule in Poland from autumn also has an impact on the Polish diaspora and other countries. We cannot allow Poland to once again be ruled by a conservative, right-wing and archaic political party, side by side with the Catholic Church, for whom women, the LGBT+ community and Europe are enemies number 1.
On June 4, 2023, on the anniversary of a very important event for Poland – the first free elections after the fall of communism, the Truth Campaign initiative from Szczecin, Poland, is joining a great strike in Warsaw (free buses will be available from Szczecin).
For those who cannot be in Warsaw, Dziewuchy Berlin organize solidarity demonstration in Berlin.
We will meet on 4.06. at. 12 at the Brandenburg Gate from Pariser Platz.
Polonia! Let’s show that we can unite and show our dissatisfaction with PiS rule!!! Enough shame, enough arrogance of power!!!
Already in October this year – ELECTIONS. This will be the most important election after ’89.We may completely lose the chance for a free, democratic, European Poland. Because the government’s propaganda of lies and trickery, on which they spend taxpayers’ money, has no boundaries. Because PiS is a party for which power and self-interest are more important than the sake for the Polish community.
By handing over Poland for the third term to PiS, we will give up our freedom – as individuals, but also the freedom guaranteed by the system of a democratic state ruled by law.
Let’s stand shoulder to shoulder beyond divisions. Solidarity and cooperation are our greatest weapons. We are #proPOLSKA, that’s why we WILL WIN, but we must unite under a common banner, which is #antyPiS.
The Everyone’s Strike and the Truth Campaign is a response to the constant propaganda of lies and trickery from the ruling party. We show their lies, scandals, moral corruption, cruelty, we expose their incompetence, duplicity and cynicism. We are active in social media, we want to be visible in public space, in blocks of flats, on housing estates, stops, buses, workplaces, on the streets.
Please join us. We urge you to be active.
Our GOAL today is to remove PiS from power, and the most important task – to motivate people to go to the elections and cast a valid vote for one of the democratic opposition parties.
We have to do what we can, so LET’S JUST DO IT!!
Fotos: Krystyna Koziewicz

Fotos: Piotr Goldstein:

Grafika: Anna Krenz