Berlin, 4.6.2023, 12.00, Brandenburger Tor.
Jesienią 2023 roku w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Kampanie wyborcze już ruszyły. Rządząca partia PiS, po 8 latach rządów, stosuje agresywne środki w swojej kampanii by po raz kolejny „kupić” głosy społeczeństwa.
4 czerwca, 2023, w rocznicę pierwszych „wolnych” wyborów, w Warszawie organizowany jest ogromny marsz popracia partii opozycji.
Żeby pokazać naszą solidarność, w wielu krajach organizujemy demonstracje solidarności z Polską. Kto rządzić będzie w Polce od jesieni, ma też wpływ na polską diasporę i inne kraje. Nie możemy dopuścić do tego, by w Polsce po raz kolejny stery trzymała konserwatywna, prawicowa i archaiczna partia polityczna, ramię w ramię z kościołem katolickim, dla których kobiety, społeczność LGBT+ i Europa są wrogami numer 1.
4 czerwca 2023, w rocznicę jakże ważnej dla Polski daty, Kampania Prawdy dołącza do wielkiego Strajku w Warszawie (ze Szczecina będzie można dojechać darmowymi autobusami).
Dla tych, którzy nie mogą być w stolicy, Dziewuchy Berlin organizują poparcie w Berlinie.
Spotkamy się 4.06. o godz. 12 pod Bramą Brandenburską od strony Pariser Platz.
Polonio! Pokażmy, że potrafimy się zjednoczyć i pokazać nasze niezadowolenie z rządów PiS!!! Dość wstydu, dość arogancji władzy!!!
Już w październiku – WYBORY. Będą to najważniejsze wybory po 89r.
❓DLACZEGO❓
Możemy całkowicie stracić szansę na wolną, demokratyczną, europejską Polskę. Bo rządowa propaganda kłamstw i szczucia, na którą wydają pieniądze podatników, nie ma już żadnych granic. Bo PiS to partia, dla której władza i własny interes są ważniejsze od dobra polskiej Wspólnoty.
Oddając Polskę na trzecią kadencję w ręce PiSu, oddamy naszą wolność – jako jednostek, ale także wolność, jaką gwarantuje nam ustrój demokratycznego państwa prawa.
Stańmy ramię w ramię ponad podziałami. Solidarność i współdziałanie są naszą największą bronią. Jesteśmy #proPOLSKA, dlatego ZWYCIĘŻYMY✊, ale musimy złączyć się pod wspólnym sztandarem, którym jest #antyPiS.
Strajk Wszystkich i Kampania Prawdy to odpowiedź na nieustającą propagandę kłamstw i szczucia ze strony partii rządzącej. Pokazujemy ich kłamstwa, afery, zepsucie moralne, okrucieństwo, obnażamy nieudolność, dwulicowość i cynizm. Jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych, chcemy być widoczni w przestrzeni publicznej, w blokach, na osiedlach, przystankach, autobusach, miejscach pracy, na ulicy ✊✊✊
Prosimy, żebyście się włączyli. Wzywamy, żebyście byli aktywni.
Naszym CELEM dzisiaj jest odsunięcie PiS od władzy, a najważniejszym zadaniem – zmotywowanie ludzi do pójścia na wybory i oddania ważnego głosu na jedną z demokratycznych partii opozycyjnych.
Musimy zrobić, co w naszej mocy, więc po prostu ZRÓBMY TO!!
***
ENG
Parliamentary elections will be held in Poland in autumn 2023. The election campaigns have already started. The ruling PiS party, after 8 years of rule, uses aggressive measures in its campaign to once again “buy” the votes of the society.
On June 4, 2023, the anniversary of the first “free” elections, a huge march in support of the opposition party is organized in Warsaw.
To show our solidarity, we organize demonstrations of solidarity with Poland in many countries. Who will rule in Poland from autumn also has an impact on the Polish diaspora and other countries. We cannot allow Poland to once again be ruled by a conservative, right-wing and archaic political party, side by side with the Catholic Church, for whom women, the LGBT+ community and Europe are enemies number 1.
On June 4, 2023, on the anniversary of a very important event for Poland – the first free elections after the fall of communism, the Truth Campaign initiative from Szczecin, Poland, is joining a great strike in Warsaw (free buses will be available from Szczecin).
For those who cannot be in Warsaw, Dziewuchy Berlin organize solidarity demonstration in Berlin.
We will meet on 4.06. at. 12 at the Brandenburg Gate from Pariser Platz.
Polonia! Let’s show that we can unite and show our dissatisfaction with PiS rule!!! Enough shame, enough arrogance of power!!!
Already in October this year – ELECTIONS. This will be the most important election after ’89.We may completely lose the chance for a free, democratic, European Poland. Because the government’s propaganda of lies and trickery, on which they spend taxpayers’ money, has no boundaries. Because PiS is a party for which power and self-interest are more important than the sake for the Polish community.
By handing over Poland for the third term to PiS, we will give up our freedom – as individuals, but also the freedom guaranteed by the system of a democratic state ruled by law.
Let’s stand shoulder to shoulder beyond divisions. Solidarity and cooperation are our greatest weapons. We are #proPOLSKA, that’s why we WILL WIN, but we must unite under a common banner, which is #antyPiS.
The Everyone’s Strike and the Truth Campaign is a response to the constant propaganda of lies and trickery from the ruling party. We show their lies, scandals, moral corruption, cruelty, we expose their incompetence, duplicity and cynicism. We are active in social media, we want to be visible in public space, in blocks of flats, on housing estates, stops, buses, workplaces, on the streets.
Please join us. We urge you to be active.
Our GOAL today is to remove PiS from power, and the most important task – to motivate people to go to the elections and cast a valid vote for one of the democratic opposition parties.
We have to do what we can, so LET’S JUST DO IT!!
***
Foto: Jasper Stroux
Foto: Jasper Stroux
*** Przemówienie:

Moją ojczyzną jest człowieczeństwo, moją ojczyzną jest wolność.

Joanna Kiliszek

Kilka tygodni temu minęła 40 rocznica zamordowania w czasie stanu wojennego Grzegorza Przemyka, mojego  kolegi, przyjaciela. Zdawaliśmy wówczas maturę. Grzesio był niezwykle dojrzałym, wrażliwym, delikatnym i buntowniczym nastolatkiem. My dzieci „Solidarności”, podobnie jak on: marzyliśmy, snuli plany na przyszłość, dużo rozmawialiśmy i na ile się dało – uczestniczyli w opozycji – drukowali i kolportowali ulotki. Po tej śmierci i śmierci jego mamy Basi Sadowskiej wielu z nas nie wróciło do siebie. Mimo upływu czasu i zmian politycznych do dziś nie zostali ukarani wszyscy bezpośredni sprawcy tej zbrodni oraz ich ewentualni mocodawcy. Wielu z nas potem z pełnym zaangażowaniem budowało nowoczesną i otwartą Polskę-

Kiedy dzisiaj widzę jak: faszysta zasiadający w polskim Sejmie zrywa wykład Prof. Jana Grabowskiego o „Polskim problemie z Holokaustem”, jak odmawia się podstawowych praw kobietom, dzieciom, niepełnosprawnym, mniejszościom seksualnym i narodowym, jak okrada się następne pokolenia z bogactwa natury, jak dewastuje się prawo i instytucję państwa oraz jak w Dniu Dziecka na granicy polsko-białoruskiej bezdusznie i brutalnie wypycha się grupę matek z dziećmi, to wiem, że trzeba działać i krzyczeć.

Wielu z Państwa, wielu z Was jest dzisiaj w Berlinie, przyjechało specjalnie by powiedzieć jak ważne jest dla nas to co dzieje się w Polsce. Mimo, że mieszkamy za granicą – mamy ją w sercu i w myślach. Każdego dnia pokazujemy jak jesteśmy dumni z naszych korzeni. Jesteśmy dzisiaj w tym symbolicznym miejscu po to by sprzeciwić się niesprawiedliwości, po to by nie oddać tego co zbudowaliśmy po 1989 roku w ręce antydemokratów, populistów, nacjonalistów, szowinistów i faszystów, ludzi bezprawia, chciwości i niesprawiedliwości oraz mrocznej nienawiści!

Wybory na jesieni są naszą ostatnią szansą na powstrzymanie niszczenia Polski. Dlatego pamiętajmy o ludziach, którzy swoim zaangażowaniem zapłacili najwyższą cenę. IDŹMY NA WYBORY. DZIAŁAJMY RAZEM, BĄDŹMY SOLIDARNI!!! ZWYCIĘŻYMY!!!

Kamille Piechaczyk, Foto: Krystyna Koziewicz
Kamille Piechaczyk, Foto: Krystyna Koziewicz
*** Speech:

PiS and war

by Kamille Piechaczyk
When I was growing up, I never thought that my generation would ever have to fight for freedom, democracy and human rights, just like our parents and grandparents had to fight against soviet colonizers. Well, what a surprise. In the past 8 years of PIS government, they have turned our public tv broadcaster into a propaganda machine. They have violated the rule of law by making unconstitutional changes to our judiciary system. They banned access to abortion even in cases of severely damaged fetus. With the greatest support and engagement of Catholic Church the government worked to make Poland the least LGBTQI-friendly country in the EU according to IGLA report.
In 2019 archbishop Jedraszwski compared LGBTQI community to nazism and communism. In 2020 president Andrzej Duda has declared LGBTQI community are not people. In the same year Polish catholic church has published an official statement promoting conversion torture on queer people. Since years the government and the church are feeding people with a dehumanizing anti-LGBTQI campaign. They pushed many of queer Polish citizens to migrate to other EU countries to seek a safer and happier life.
Today, under the mantle of a “commission investigating russian influence between years 2007 – 2022”, PIS government is attempting to violate our free election by getting rid of the opposition leader in a completely unconstitutional way. Don’t get me wrong! None of us here wants russian influence in Poland or anywhere else in the EU. We all wish for our Ukrainian friends to achieve Victory over russian fascists and join us in the European Union and in NATO. We will continue supporting them in their fight. PIS government might have a lot of good press with their pro-ukrainian positioning and military support, but please don’t ever forget, that their ideological values align way more with those of russia: queerphobia, anti-EU & anti-German sentiments, aligning religion and state, authoritarian tendencies and breaking the rule of law.
The biggest thing that PIS has destroyed in the last 8 years, is our reputation. Before 2015 we have been perceived as a freedom – loving pro-european nation, who did everything to get back their democracy after 44 years of soviet colonization. Thanks to PIS, we have often been portrayed as a nation of queerphobic religious extremists with authoritarian tendencies. I am grateful to all of us today for showing up the other side of Polish people. We will not give up on our free elections. We will not give up our membership in the European Union! We will continue fighting for the rule of law, marriage equality, free access to abortion, and better anti-discrimnation laws to protect the queer community – in Poland and everywhere else in the EU. Quoting our national anthem: Poland has not yet perished, So long as we still live. Jebać PIS, konfederację i kościół rzymskokatolicki.
****
Fotos: Jasper Stroux:
Fotos: Krystyna Koziewicz

Fotos: Piotr Goldstein:

Grafika: Anna Krenz