(wersja polska poniżej, English below)

 

13.6.2023 | 22.00 | Vor dem Gebäude (Baustelle) der polnischen Botschaft / Przed gmachem (placem budowy) Ambasady Polskiej | Unter den Linden 70, Berlin

33 Minuten Mahnwache. So alt war Dorota, als sie durch die Inkompetenz der Ärzte, grobe Fahrlässigkeit und die drakonischen Gesetze der Fanatiker ihr Leben verlor.
Wir kleiden uns in Schwarz und bringen Kerzen mit. (Nach der Mahnwache nehmen wir die Kerzen mit, sie dürfen nicht auf öffentlichen Plätzen abgestellt werden).

33 minuty czuwania. Tyle lat miała Dorota, kiedy straciła życie przez nieudolność lekarzy, rażące zaniedbanie i drakońskie prawo fanatyków.
Ubieramy się na czarno, przynosimy ze sobą świece lub znicze. (Po czuwaniu zabieramy ze sobą znicze, nie mogą zostać w przestrzeni publicznej).

Keine mehr / Mahnwache

Dorota ist am 24. Mai 2023 verstorben. Sie war 33 Jahre alt und im fünften Monat schwanger. Sie wurde in der Nacht vom 20. auf den 21. Mai auf die Station des John Paul II Podhale Specialist Hospital in Nowy Targ gebracht, als die Fruchtblase zu platzen begann. Anstatt Dorota zu behandeln und zu retten, “sagten die Krankenschwestern ihr, sie solle sich mit den Beinen über den Kopf legen, weil sie behaupteten, so könne das Wasser einfließen”. – sagt Marcin, der Ehemann der Frau. “Der Fötus war am Leben, also ließ uns das Krankenhauspersonal weiter hoffen, dass alles gut gehen würde, dass das Baby gesund zur Welt kommen würde. Niemand sagte uns, dass der Tod des Fötus nur eine Frage der Zeit war, dass wir keine Chance hatten, ein gesundes Baby zu bekommen und dass der Austritt der Fruchtblase für Dorota gefährlich war.”

Dorota klagte über Kopfschmerzen und die Anzeichen einer Entzündung in ihrem Körper nahmen zu. Die Ärzte wussten das, trotzdem warteten sie ab. Es ist nicht klar, worauf sie warteten. Dorota verbrachte die letzten Tage ihres kurzen Lebens mit gesenktem Kopf und unter den Beinen liegend. Der Tod des Fötus wurde am 24. Mai 2023 um 5.20 Uhr festgestellt. Dorota starb einige Stunden später, um 9.39 Uhr.

“In den medizinischen Unterlagen zu Frau Dorotas Einlieferung wurde eine vollständige Amenorrhoe festgestellt. […] Die Überlebenschancen des Fötus waren minimal, wenn nicht gleich Null. Mit fortschreitender Zeit stieg das Risiko eines septischen Schocks. Die Ärzte hatten drei Tage Zeit, um den Zustand der Patientin zu überwachen und angemessene Entscheidungen zu treffen. Außerdem wurde Frau Dorota nicht über ihren tatsächlichen Gesundheitszustand aufgeklärt und auch nicht darüber, welche Lösungen nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft möglich waren und was sie mit sich brachten. Sie wurde ihres Rechts auf eine Entscheidung beraubt” – sagte die Anwältin Jolanta Budzowska, die die Familie der Verstorbenen vertritt.

Das Johannes-Paul-II-Krankenhaus in Nowy Targ lehnt Abtreibungen konsequent ab, selbst in Fällen, in denen das Leben der Schwangeren in Gefahr ist, bei tödlichen fötalen Defekten, und verweigert sogar Kaiserschnitte in begründeten Fällen. Denn der Schutzpatron des Krankenhauses, Johannes Paul II., “verpflichtet sie, sich an das göttliche Gesetz und die Lehren des Papstes zu halten, die Abtreibungen ablehnen.” – so der damalige Direktor des Krankenhauses, Adam Chrapinski, im Jahr 2005. Im Jahr 2019 erhielt das Krankenhaus in Nowy Targ die Reliquien des Heiligen Johannes Paul II. aus den Händen von Kardinal Dziwisz.

Am 13. Juni 2001 wurde die Partei Recht und Gerechtigkeit registriert. In diesen 22 Jahren hat die Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) versucht, Polen in eine autokratische Travestie zu verwandeln. In den letzten acht Jahren ist ihr das gelungen. Die Dreiteilung der Macht existiert nicht, unabhängige Gerichte sind zu einer Hülle geworden, Bildungsreformen erziehen die Jugend durch Propaganda, und nationalistische Organisationen und die Kirche erhalten Millionen von Dollar an Unterstützung aus dem Staatshaushalt.

Das Verfassungsgericht unter der Leitung von Julia Przyłebska, der Ehefrau des ehemaligen polnischen Botschafters in Berlin, hat sich zu einem Zirkus entwickelt, dem es dennoch gelungen ist, das Selbstbestimmungsrecht der Frauen wirksam zu beschneiden: Im Jahr 2020 wurde durch ein Gerichtsurteil der Abbruch von Schwangerschaften aufgrund tödlicher fötaler Defekte illegal und strafbar. Mehrere schwangere Frauen haben ihr Leben verloren, weil sie trotz der Risiken ein Kind zur Welt bringen wollten und die Ärzte sich hinter der Gewissensklausel und dem Gesetz versteckten. Wir kennen nur die Namen einiger der jungen Frauen, die dem drakonischen Gesetz zum Opfer fielen: Dorota, Iza, Agnieszka, Marta, Justyna, Ania.

Wahrscheinlich gab es noch mehr.

Ihr Andenken ehren wir!

Diese Woche finden in Polen und im Ausland Solidaritätsmärsche und Demonstrationen zum Gedenken an Dorota und andere Frauen statt, die ihr Leben verloren haben. In den vergangenen Jahren haben wir stille Proteste zum Gedenken an frühere Opfer des drakonischen Gesetzes organisiert, allerdings vor der Residenz der Vorsitzenden des Verfassungsgerichts und ihres Mannes, des ehemaligen polnischen Botschafters in Berlin. Seit einem Jahr leben sie jedoch nicht mehr hier.

***

Ani jednej więcej / Czuwanie

24 maja 2023 zmarła Dorota. Miała 33 lata i była w piątym miesiącu ciąży. Na oddział w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu trafiła w nocy z 20 na 21 maja, kiedy zaczęły odchodzić jej wody płodowe. Zamiast leczyć i ratować Dorotę, „pielęgniarki kazały jej leżeć z nogami powyżej głowy, bo twierdziły, że dzięki temu wody mogą napłynąć” – mówi Marcin, mąż kobiety. „Płód żył, więc znowu personel szpitala podtrzymywał w nas nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że dziecko urodzi się zdrowe. Nikt nam nie powiedział, że obumarcie płodu to kwestia czasu, że nie mamy szans właściwie na zdrowe dziecko i że odejście wód płodowych jest dla Doroty niebezpieczne.”

Dorota skarżyła się na ból głowy, a wskaźniki świadczące o stanie zapalnym w organizmie rosły. Lekarze o tym wiedzieli, mimo to, czekali. Nie wiadomo na co. Leżąc z głową opuszczoną poniżej poziomu nóg Dorota spędziła ostatnie doby swojego krótkiego życia. Zgon płodu stwierdzono o 5.20 rano 24 maja 2023. Dorota umarła kilka godzin później, o 9.39. 

„W dokumentacji medycznej przy przyjęciu pani Doroty odnotowano całkowite bezwodzie. […] Szanse na przeżycie płodu były minimalne, jeśli nie zerowe. W miarę upływu czasu rosło ryzyko wstrząsu septycznego. Lekarze mieli trzy dni na monitorowanie stanu zdrowia pacjentki i odpowiednie decyzje. Dodatkowo pani Dorocie nie został przedstawiony jej rzeczywisty stan zdrowia i to, jakie są możliwe zgodne z nauką medyczną rozwiązania i co się z nimi wiąże. Pozbawiono ją prawa do decyzji” – powiedziała mecenas Jolanta Budzowska, która reprezentuje rodzinę zmarłej . 

Szpital imienia Jana Pawła II w Nowym Targu konsekwentnie odmawia zabiegów usuwania ciąży, nawet w przypadku zagrożenia życia osoby ciężarnej, letalnych wad płodu, odmawia nawet cesarskiego cięcia w uzasadnionych przypadkach. Bo patron szpitala, czyli Jan Paweł II, „zobowiązuje ich do przestrzegania boskiego prawa i nauk papieża, które stoją w sprzeczności z zabiegami usuwania ciąży.” – jak mówił w 2005 roku ówczesny dyrektor tego szpitala, Adam Chrapsiński. W 2019 roku nowotarski szpital z rąk kard. Dziwisza otrzymał relikwie św. Jana Pawła II.

13 czerwca 2001 roku zarejestrowano partię Prawo i Sprawiedliwość. Przez te 22 lata, partia PiS próbowała zamienić Polskę w autokratyczną parodię. Przez ostatnie 8 lat im się to udało. Nie istnieje trójpodział władzy, niezależne sądy stały się wydmuszką, reformy edukacyjne wychowują młodzież w propagandzie, a organizacje nacjonalistyczne i kościół otrzymują milionowe wsparcie z budżetu państwa. 

Trybunał Konstytucyjny pod kierownictwem Julii Przyłebskiej, żony byłego ambasadora Polski w Berlinie, stał się cyrkiem, któremu jednak udało się skutecznie ograniczyć prawa kobiet do samostanowienia: w 2020 roku wyrokiem Trybunału usunięcie ciąży ze względu na letalne wady płodu stało się niezgodne z prawem i karalne. Kilka kobiet w ciąży straciło życie, bo pomimo zagrożenia miały rodzić a lekarze zasłaniali się klauzulą sumienia i prawem. Znamy imiona tylko niektórych młodych kobiet, które padły ofiarą drakońskiego prawa:

Dorota, Iza, Agnieszka, Marta, Justyna, Ania.

Było ich zapewne więcej. 

Cześć ich pamięci!

W Polsce i za granicą odbywają się w tym tygodniu marsze solidarności i demonstracje upamiętniające Dorotę i inne kobiety, które straciły życie. W minionych latach organizowałyśmy ciche protesty upamiętniające poprzednie ofiary drakońskiego prawa ale pod rezydencją przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego i jej męża, byłego ambasadora Polski w Berlinie. Od roku już tu jednak nie mieszkają.

***

NOT ONE NESS | Vigil

June 13, 2023 | 10:00 PM | In front of the building (construction site) of the Polish Embassy | Unter den Linden 70, Berlin

33 minutes of vigil. That’s how old Dorota was when she lost her life due to the incompetence of doctors, gross negligence, and the draconian laws of fanatics.

We will dress in black and bring candles. (After the vigil, we will take the candles with us; they cannot be left in public places).

Dorota passed away on May 24, 2023. She was 33 years old and five months pregnant. She was brought to the John Paul II Podhale Specialist Hospital in Nowy Targ on the night of May 20th-21st when her amniotic sac began to rupture. Instead of treating and saving Dorota, “the nurses told her to position her legs above her head, claiming that it would allow the amniotic fluid to flow in,” says Marcin, her husband. “The fetus was alive, so the hospital staff kept us hopeful that everything would be fine, that the baby would be born healthy. Nobody told us that the death of the fetus was just a matter of time, that we had no chance of having a healthy baby, and that the rupture of the amniotic sac was dangerous for Dorota.”

Dorota complained of headaches, and the signs of inflammation in her body worsened. The doctors were aware of this, yet they waited. It is unclear what they were waiting for. Dorota spent the last days of her short life with her head lowered and her legs raised. The death of the fetus was confirmed on May 24, 2023, at 5:20 AM. Dorota passed away a few hours later, at 9:39 AM.

“In the medical records of Mrs. Dorota’s admission, a complete loss of amniotic fluid was noted. […] The chances of survival for the fetus were minimal, if not close to zero. As time progressed, the risk of septic shock increased. The doctors had three days to monitor the patient’s condition and make appropriate decisions. Furthermore, Mrs. Dorota was not informed about her actual health condition or the solutions possible according to medical science and their consequences. She was deprived of her right to make a decision,” said Jolanta Budzowska, the lawyer representing the deceased’s family.

The John Paul II Hospital in Nowy Targ consistently refuses abortions, even in cases where the life of the pregnant person is at risk or in the presence of lethal fetal defects. They even reject justified cesarean sections. This is because the hospital’s patron, John Paul II, “obliges them to abide by divine law and the teachings of the Pope, which reject abortions,” as stated by the former director of the hospital, Adam Chrapinski, in 2005. In 2019, the hospital in Nowy Targ received relics of Saint John Paul II from Cardinal Dziwisz.

On June 13, 2001, the Law and Justice Party (PiS) was registered. In these 22 years, the PiS party has attempted to transform Poland into an autocratic travesty. In the last eight years, they have succeeded. The division of powers no longer exists, independent courts have become a farce, educational reforms indoctrinate the youth with propaganda, and nationalist organizations and the Church receive millions in support from the state budget.

The Constitutional Tribunal, under the leadership of Julia Przyłebska, the wife of the former Polish ambassador to Berlin, has become a circus. Nevertheless, they have effectively curtailed the right to self-determination of women: In 2020, a court ruling declared the termination of pregnancies due to lethal fetal defects illegal and punishable. Several pregnant women have lost their lives because they chose to give birth despite the risks, and doctors have invoked the conscience clause and the law. We only know the names of some of the young women who fell victim to this draconian law: Dorota, Iza, Agnieszka, Marta, Justyna, Ania. There were probably more.

We honor their memory!

Fotos: Rosemarie Nünning

Links:

Poland launches investigation into abortion-related death of pregnant woman
https://www.euronews.com/2023/06/08/poland-launches-investigation-into-abortion-related-death-of-pregnant-woman

Lawyer unfazed by Poland abortion rights case defeat at ECHR
https://www.dw.com/en/lawyer-unfazed-by-poland-abortion-rights-case-defeat-at-echr/a-65862834


Śmierć ciężarnej Doroty w Nowym Targu. Przerażające szczegóły
Więcej: https://wiadomosci.radiozet.pl/polska/smierc-ciezarnej-doroty-w-nowym-targu-przerazajace-szczegoly

 

European rights court rejects first case by Polish women claiming to be victims of abortion law

 

Lista demonstracji:
⚫️Bielsko-Biała 14 czerwca godz.18:00
⚫️Bolesławiec 14 czerwca godz.18:00
⚫️Bydgoszcz 14 czerwca godz.17:00
⚫️Gliwice 14 czerwca godz.19:00
⚫️Gorzów Wielkopolski, 14 czerwca godz. 18:00
⚫️Grodzisk Mazowiecki ,14 czerwca, godz. 18:00
⚫️Góra, 14 czerwca godz. 18:00
⚫️Katowice 10 czerwca godz. 19:00
⚫️Kielce 14 czerwca godz. 18:00
⚫️Kluczbork 18 czerwca godz. 16:00
⚫️Kraków 7 czerwca godz. 20:00
⚫️Londyn 14 czerwca godz. 20:00
⚫️Lublin 9 czerwca godz. 18:00
⚫️Łódź 14 czerwca godz. 18:00
⚫️Olsztyn 14 czerwca godz. 18:00
⚫️Ostrowiec Świętokrzyski, 13 czerwca, godz.18:00
⚫️Piotrków Trybunalski 14 czerwca godz. 18:00
⚫️Poznań 14 czerwca godz.18:00
⚫️Tomaszów Mazowiecki 14 czerwca godz. 18:00
⚫️Toruń, 14 czerwca godz. 18:00
⚫️Warszawa 14 czerwca godz. 18:00
⚫️Wiedeń 14 czerwca godz. 19:00
⚫️Włocławek 14 czerwca godz. 18:00

#ToMogłaByćKażdazNas #OiluJeszczeNieWiemy #IleNasJeszczeMaZginąć #AniJednejWięcej #ZakazAborcjiZabija #PrawaKobiet #PrawaCzłowieka #Polska #Kobietobójstwo #NiUnaMenos #KeineMehr #NotOneLess