Wspólna reakcja i oświadczenie Koalicji WKRW, której jesteśmy częścią na temat listy Ordo Iuris (na której też się znalazłyśmy).

(English below)

Pełna wersja / full version (Polish):

https://www.wielkakoalicja.pl/wp-content/uploads/2022/01/Oswiadczenie-WKRW-ws.-dzialania-malopolskiej-kuratorki-oswiaty-B.Nowak_.pdf

Oświadczenie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem (WKRW) w sprawie działania małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak!

Z ogromnym zaskoczeniem i oburzeniem przyjęłyśmy informację, że zrzeszone w ramach WKRW organizacje znalazły się na „czarnych listach” Ordo Iuris i stowarzyszenia “Rodzice chronią dzieci”, na które powołuje się małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak w swoich wystąpieniach publicznych.

Jest to próba zniesławienia i zaszczucia organizacji, które na co dzień budują społeczeństwo obywatelskie.

Wskazanie naszych organizacji, które wg raportów znajdujących się w posiadaniu kuratorki Nowak cyt.: „pod pozorem prowadzenia działań edukacyjnych realizują strategię destrukcji społecznych norm, na których opiera się małżeństwo i rodzina” jest w naszym odczuciu zarzutem bezpodstawnym, godzącym w dobra osobiste wskazanych organizacji, jego członków i członkinie.

Określanie nas jako “wysoce szkodliwe” ma na celu wywołać lęk przed nami, a przecież to dzięki naszym działaniom tysiące osób dziennie dostaje wsparcie.

Jesteśmy fundamentem naszego społeczeństwa. To przecież u nas kobiety doświadczające przemocy otrzymują pomoc, to dzięki naszym działaniom osoby LGBTAI czują się bezpieczniej w Polsce. To my wspieramy nastolatki w ich drodze dojrzewania. To przecież my wspieramy rodziny, także te starające się o dzieci. I to my działamy na rzecz grup społecznych dyskryminowanych z motywacji religijnej.

I wreszcie to my wprowadzamy demokratyczne wzorce do naszego społeczeństwa.
Wiemy, że podejmujemy fantastyczne działania. Często też pracujemy wolontarystycznie. I to mimo przeciwności i kłód rzucanych nam pod nogi przez przeciwników praw człowieka.
Jesteśmy wytrwałe i wytrwali, naszą misją jest niesienie wsparcia. Bazujemy na edukacji antydyskryminacyjnej, bo jest ona podstawą przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Włączamy w nasze działania perspektywę z zakresu edukacji seksualnej i praw reprodukcyjnych. Uważamy, że rzetelna wiedza na temat seksualności jest prawem każdego człowieka.
Ramię w ramię tworzymy kraj, w którym wszyscy będą czuli się bezpiecznie i mogli żyć w kraju wolnym od dyskryminacji. Kraj, w którym prawa człowieka są respektowane.
Zawsze będziemy reagować na nienawiść, przemoc, seksizm, homofobię czy inną formę marginalizowania drugiego człowieka.
Przypominamy, że nasze działania określają przepisy prawa, a państwo polskie zobowiązało się do współpracy z nami również w zakresie edukacji przyjmując Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej tzw. Stambulską zgodnie z art. 14. pkt 1 i 2 oraz art. 9.

Oczekujemy przeprosin za szkalowanie naszego dobrego imienia.
Domagamy się również pociągnięcia kuratorki Barbary Nowak do odpowiedzialności, a od Kuratorów Oświaty oczekujemy, że opowiedzą się po stronie uczniów i uczennic dając im szansę dorastać w demokratycznym państwie.

***

We, among many others, were listed on the (anti-choice conservative ultra catholic organisation) #OrdoIuris list of “highly damaging” organisations.
As part of the WKRW Coalition we have signed the statement as well.
“Statement of the Grand Coalition for Equality and Choice (WKRW) on the action of the Malopolska school superintendent Barbara Nowak!
With great surprise and indignation we have received the information that organizations associated within the WKRW are on the “black lists” of Ordo Iuris and the association “Parents Protect Children” cited by the education authority of Malopolska Barbara Nowak in her public speeches.
It is an attempt to defame and slander the organizations that build civil society on a daily basis.
Pointing out our organizations, which according to the reports in possession of the school superintendent Nowak quote: “under the guise of conducting educational activities, they are pursuing a strategy of destroying social norms on which marriage and family are based” is, in our opinion, an unfounded accusation, harming the personal rights of the indicated organizations, its members and members.
Referring to us as “highly damaging” is intended to create fear of us, yet it is thanks to our actions that thousands of people a day get support.
We are the foundation of our society. We are the foundation of our society, we are the place where women experiencing violence get help, we are the place where LGBTAI people feel safer in Poland. It is we who support teenagers on their way to adolescence. We support families, including those trying to have children. And it is we who act on behalf of social groups discriminated against for religious reasons.
And finally, it is we who introduce democratic patterns into our society.
We are known to take fantastic action. We also often do volunteer work. And this in spite of adversity and obstacles thrown at us by opponents of human rights.
We are tenacious and persistent, our mission is to bring support. We rely on anti-discrimination education, because it is the basis for preventing violence motivated by prejudice.
We include in our actions the perspective of sexual education and reproductive rights. We believe that reliable knowledge about sexuality is the right of every human being.
Hand in hand we create a country where everyone will feel safe and be able to live in a country free from discrimination. A country where human rights are respected.
We will always respond to hatred, violence, sexism, homophobia or any other form of marginalization of another human being.
We remind you that our actions are defined by law, and the Polish state has committed to cooperate with us also in the field of education by adopting the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, the so-called Istanbul Convention in accordance with Article 14. points 1 and 2 and Article 9.
We expect an apology for defaming our good name.
We also demand that the school superintendent Barbara Nowak be held responsible and that the school superintendents take the side of the students by giving them a chance to grow up in a democratic country.”