Serdecznie zapraszamy na Linke Kinonacht 2019 – szczególnie na towarzyszącą wystawę “Bewegende Zeiten – bewegende Bilder” (Poruszające czasy – poruszające obrazy), gdzie będzie kilka naszych Dziewuchowych artefaktów – transparenty i zdjecia  Oliver Feldhaus z naszego protestu.

Wir laden Euch Alle herzlich ein zur Linke Kinonacht 2019 aber auch zur dort stattfindende Ausstellung “Bewegende Zeiten – bewegende Bilder”, wo ihr einige unserer Dziewuchy-Artefakte – Banner findet und Bilder von Oliver Feldhaus von unserem Protest.

Sztuka, polityka i aktywizm!
Kunst, Politik & Aktivismus!


Wersja polska poniżej 

Bewegende Zeiten – bewegende Bilder

Im Grunde ist unser Leben immer in Bewegung. Manchmal sind die Zeiten konstant, manchmal jedoch geprägt von Veränderungen und Unsicherheiten.

Ja, bewegende Zeiten hat es immer gegeben und wird es immer geben. Bewegende und bewegte! Ihr Potential entfaltetet sich stets mit dem Streben nach Freiheit und nach freien Räumen, als würde sich ein kleiner Bach durch ein Dickicht an allen möglichen Hindernissen durchkämpfen, um gegen diejenigen gewaltigen Wogen der weltweiten Interessenskonflikte anzugehen, die uns immer wieder durch Krisen erschüttern, die unseren Alltag berühren, die in ganz Europa und der globalen Welt Spuren hinterlassen.

Soziale Probleme sind die Anknüpfungspunkte der Bewegungen – der Abbau von sozialen Ungleichheiten und die Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit, die Minderung von Ausgrenzung und Diskriminierung, die Verwirklichung alternativer Lebensmuster und Lebensorientierungen sind ihr Ziel. Die Dynamik ergreift Städte, Länder, sie fegt die Vorurteile hinweg, sie bringt zusammen und solidarisiert. Eine Bewegung ist wie ein Monument gesellschaftlicher Kraft, die den Missständen mit Eigenverantwortung begegnet und neue Möglichkeitsräume für politische Veränderungen innerhalb der Zwänge des bestehenden Systems schafft.

Fotografien sind Abdruck einer realen Situation und somit eine der wirkmächtigsten Formen der Kommunikation. Sie verdichten die Dynamik auf wenige Pixel und erwecken den „Eindruck einer Unbestechlichkeit“ (Aida Bosch). Sie speichern eine Unmenge an Information in sich, mit dem Angebot an uns, den Pfad der Belichtung zu betreten und zu fragen, was sie signalisieren. Bewegend sind die Forderungen nach Freiheit, nach Gleichberechtigung, nach Akzeptanz und bewegend sind die Beobachtungen derjenigen, die diese Forderungen festhalten, um den Betrachtenden ihre Botschaft auf mannigfaltige Weisen zu übermitteln: Zeigt gemeinsam Stärke in diesen bewegenden Zeiten!

Und so findet sich Zivilgesellschaft in weiten Teilen der Welt die zusammen, um der Zukunft eine Chance zu geben. Ist sie jetzt ein kleiner Bach, so fließt sie morgen in einen Bewegungsablauf der Veränderungen ein und stellt sich gemeinsam den Kräften der Unterdrückung entgegen.

Anna Gleser, Co-Koordinatorin der Ausstellung „Bewegende Zeiten“

 

Poruszające czasy – poruszające obrazy 

Zasadniczo, nasze życie jest w ciągłym ruchu. Czasami czasy są stałe, czasami jednak naznaczone zmianami i niepewnością.

Tak, poruszające czasy zawsze były i zawsze będą się pojawiać. Poruszające i poruszane! Ich potencjał zawsze rozwija się wraz z dążeniem do wolności i wolnych przestrzeni, tak jakby mały strumyk walczył ze wszystkimi możliwymi przeszkodami, aby stawić czoła ogromnym falom światowych konfliktów interesów, które nieustannie potrząsają nami poprzez kryzysy dotykające naszego codziennego życia, które pozostawiają swój ślad w całej Europie i na świecie.

Problemy społeczne są punktem wyjścia dla ruchów i poruszeń – zmniejszenie nierówności społecznych i realizacja sprawiedliwości społecznej, zmniejszenie wykluczenia i dyskryminacji, realizacja alternatywnych wzorców życia i orientacji życiowych są ich celem. Dynamika przejmuje miasta, kraje, usuwa uprzedzenia, łączy i solidaryzuje. Poruszenie jest jak pomnik władzy społecznej, który spotyka się ze skargami z osobistą odpowiedzialnością i tworzy nowe przestrzenie dla zmian politycznych w ramach ograniczeń istniejącego systemu.

Fotografie są odbiciem realnej sytuacji i tym samym jedną z najpotężniejszych form komunikacji. Skracają one dynamikę do kilku pikseli i stwarzają wrażenie “nieprzekupności” (Aida Bosch). Przechowują one w sobie ogromną ilość informacji, oferując nam możliwość wejścia na ścieżkę ekspozycji i zapytać, co sygnalizują. Poruszające są żądania wolności, równości, akceptacji i poruszające są obserwacje tych, którzy trzymają się tych żądań, aby na różne sposoby przekazać widzowi swoje przesłanie: Pokażcie razem siłę w tych poruszających się czasach!

Społeczeństwo obywatelskie w różnych najodleglejszych częściach świata zbliża się do siebie, aby dać szansę przyszłości. Jeśli teraz jest to mały strumień, to jutro stać się może poruszającą falą zmian, przeciwko siłom ucisku.

Anna Gleser, koordynatorka wystawy “Bewegende Zeiten”.

 


 

LINKE KINONACHT im Zentrum für Kunst und Urbanistik

Facebook event >>>  
www.linkekinonacht.de/

Fotos: Anna Gleser

mde

mde

cof

cof

mde

mde

mde

mde

mde

mde

mde

mde

mde


57441697_2238504713064803_7973144960075563008_o

Leave a Reply