Monday, 28 September 2020 from 19:00-20:00 | Brandenburger Tor

(Polska wersja poniżej)

Abortion – legal, safe, free and, above all, actually available whenever it is needed, regardless of the reason that accompanies a person deciding not to continue pregnancy. No shame and no fear!

We are organising a solidarity action with people in Poland, where the access to abortions is highly restricted and where reproductive justice and sexual self-determination are constantly threatened.

The LGBTQ and the Pro-Choice movements are inseparable: we are all working for the right to live our lives with dignity and the right to choose how we use our bodies—without government intrusion.

Many of us— cisgender women, transgender men, intersex and gender-nonconforming people, among others—can get pregnant and rely on a full range of reproductive health options, including abortion, in order to make the best decisions for ourselves.

We know that those who seek to restrict reproductive decisions are often the same people who want to control what LGBTQ people do with our bodies and our access to healthcare and the current situation in Poland is an illustrative example. It is now more important than ever that the LGBTQ* and Pro-Choice movements build strong, inclusive coalitions to win progressive change for all.
****************
We are preparing a performative action – Botschaft der Polinnen – to address our concern for reproductive justice in Poland and elsewhere.

VOICES
Botschaft der Polinnen provides its mobile artistic space for the performance of Dziewuchy Berlin entitled “VOICES”. Movement, space, music and narration make up a story about the fate of women wronged by the patriarchal system and Polish traditions. They often struggle with their fate alone, left to themselves. Will they find help and relief? Will it be art? Will it be a helping sister’s hand? Will it be the ‘global scream’? Or maybe sisterhood?

Botschaft der Polinnen* (Polish Women’s Embassy) is a temporary art installation, that hosts meetings, exhibitions and discussions related to politics, the environment and engaged art. All persons are and can be ambassadors, regardless of gender, nationality or beliefs. The embassy appears in various places in Germany and other countries, it does not have a permanent address.

We also invite international guest speakers from Ni una menos Berlin, Berlin-Ireland Pro Choice Solidarity, Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung and others. We will also read the Manifesto of the Polish Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
This is our common fight, beyond borders. Solidarity beyond borders is our strength.

Come and join us!
parasolki_plakat_long
PL***************

Aborcja – legalna, bezpieczna, bezpłatna, a przede wszystkim faktycznie dostępna zawsze, gdy jest potrzebna, niezależnie od powodu, który towarzyszy osobie decydującej się nie kontynuować ciąży. Bez wstydu i bez lęku!

Organizujemy akcję solidarności z ludźmi w Polsce, gdzie dostęp do aborcji jest bardzo ograniczony, a sprawiedliwość reprodukcyjna i samostanowienie seksualne są stale zagrożone.

Ruchy LGBTQ i Pro-Choice są nierozłączne: wszyscy pracujemy na rzecz prawa do godnego życia i prawa do wyboru sposobu korzystania z naszych ciał – bez ingerencji rządu.

Wiele z nas – m.in. kobiety cisgender, osoby transseksualne, interseksualne i osoby nieprzestrzegające zasad płci – może zajść w ciążę i polegać na pełnej gamie opcji dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, w tym aborcji, aby podejmować najlepsze dla siebie decyzje.

Wiemy, że tymi, którzy dążą do ograniczenia decyzji reprodukcyjnych, są często te same osoby, które chcą kontrolować to, co osoby LGBTQ robią z swoim ciałem i dostępem do opieki zdrowotnej, a obecna sytuacja w Polsce jest tego dobrym przykładem. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby ruchy LGBTQ* i Pro-Choice budowały silne, inkluzywne koalicje, aby wypracować stopniowe zmiany dla wszystkich.

Przygotowujemy performatywną akcję w Botschaft der Polinnen* – w odpowiedzi na naszą troskę o sprawiedliwość reprodukcyjną w Polsce i innych krajach.

VOICES
Botschaft der Polinnen* udostępnia swoją mobilną przestrzeń na performance Dziewuchy Berlin pt. “VOICES”. Ruch, przestrzeń, muzyka i narracja składają się na opowieść o losach kobiet pokrzywdzonych przez patriarchalny system i polskie tradycje. Ze swoim losem borykają się często w samotności, pozostawione same sobie. Czy znajdą ratunek i ukojenie? Czy będzie to sztuka? Czy będzie to pomocna siostrzeńska dłoń? Czy będzie to globalny krzyk? A może siostrzeńska wspólnota?
Botschaft der Polinnen* (Ambasada Polek) to mobilna instalacja artystyczna, gdzie odbywają się spotkania, wystawy i dyskusje związane z polityką, środowiskiem i sztuką zaangażowaną. Wszystkie osoby są i mogą być ambasadorkami, niezależnie od płci, narodowości czy przekonań. Ambasada pojawia się w różnych miejscach w Niemczech i innych krajach, nie ma stałego adresu.

Podczas demonstracji głos oddajemy również osobom z międzynarodowych organizacji jak Ni una menos Berlin, Berlin-Ireland Pro Choice Solidarity, Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung i innym. Przeczytamy również Manifest Polskiej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
To nasza wspólna walka poza granicami. Solidarność ponad granicami to nasza siła.

Zapraszamy! Bądźcie z nami, bądźmy razem!

#28Sept #wegmit218 #AbtreibungIstGrundversorgung
#DziewuchyBerlin #BotschaftDerPolinnen
#NiUnaMenos #NiUnaMenosBerlin #BerlinIrelandProChoice
#Berlin4Choice #SafeAbortionDay #Berlin #GlobalScream #GlobalnyKrzyk
#AborcjaLegalnaDostępnaDarmowa
#WykreślićAborcjęzKodeksuKarnego
#LekarzdoPacjentkiNieDoWięzienia
#ŚwiatowyDzieńBezpiecznejAborcji

2020_09_28 sad

Leave a Reply