15 maja 2021 – akcja solidarności z kobietami* w Niemczech!
Precz z paragrafem 218! Żadnych kompromisów! [De, Eng?]

Niemieckie prawo aborcyjne wygląda na liberalne, jednak jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Aborcja regulowana jest paragrafem 218 w kodeksie karnym, który powstał 150 lat temu. I tyle samo trwa walka o jego zniesienie. 

Paragraf 218 kodeksu karnego zabrania aborcji, pod karą więzienia, jednak paragraf 218a opisuje wyjątki, kiedy można dokonać aborcji bez kary – są to wskazania medyczne (kiedy ciąża zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu osoby w ciąży), kryminologiczne (kiedy ciąża jest wynikiem przestępstwa) lub kiedy odbędą się konsultacje w jednej z oficjalnych poradni, która wyda zaświadczenie / skierowanie na zabieg i  musi to nastąpić trzy dni przed zabiegiem. W tym przypadku ciąża nie może przekraczać 12 tygodni i musi być przeprowadzona przez lekarkę / lekarza. 

Historia legislacji dotyczącej aborcji w Polsce i Niemczech jest częściowo wspólna (czas zaborów, okupacji) częściowo podobna (“kompromisy”) i dotyczy również Polek współcześnie, które przyjeżdżają do Niemiec usunąć ciążę. W Polsce przeprowadzenie aborcji farmakologicznej przez osoby w ciąży w domu nie jest karalne, w Niemczech tak. 

Po 150 latach należy już zmienić prawo i wykreślić ten paragraf z kodeksu karnego. Aborcja nie jest konfliktem, nie jest przestępstwem, aborcja jest zabiegiem, jest decyzją osoby będącej w niechcianej ciąży.

Żądamy:
> Zmiany prawa i usunięcia paragrafów 218 i 219a z kodeksu karnego!
> Legalnej, darmowej i bezpiecznej aborcji w Niemczech!
> Dostępu do pełnej i uczciwej informacji na temat zabiegów aborcji w Niemczech!
> Wsparcia edukacji medycznej w dziedzinie przerywania ciąży!
> Prawa do samostanowienia!
Zapraszamy do akcji solidarności z kobietami* w Niemczech!
Akcja online:
  • Zróbcie zdjęcie z pogniecioną kartką papieru z napisem “§218” i wyślijcie do nas z hashtagami: #wegmit218 #wegmit219a
  • Nagrajcie krótki film jak zgniatacie (lub niszczycie w inny sposób) kartkę z napisem “§218” – ten paragraf ma zniknąć!
  • Informujcie o walce kobiet* w Niemczech w swoich krajach. Solidarność ponad granicami!
*Pisząc kobiety mamy na myśli KLINT: kobiety; lesbijki, osoby inter; osoby niebinarne; osoby trans. 
Akcja w Berlinie:
15.5.2021 | godz. 11.00 | Platz der Republik, 10557 Berlin, Deutschland | Berliner Aktion zum bundesweiten Aktionstag zu 150 Jahre Paragraf 218 StGB
Akcja organizowana przez Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Mai 2021 – Solidaritätsaktion mit Frauen* in Deutschland!
Nieder mit Artikel 218! Keine Kompromisse!

Das deutsche Abtreibungsrecht sieht liberal aus, ist aber eines der restriktivsten in Europa. Der Schwangerschaftsabbruch ist im § 218 des Strafgesetzbuches geregelt, der vor 150 Jahren geschaffen wurde. Genauso wie der Kampf um seine Abschaffung.

Paragraph 218 des Strafgesetzbuches verbietet den Schwangerschaftsabbruch unter Androhung einer Freiheitsstrafe, aber Paragraph 218a beschreibt die Ausnahmen, in denen ein Schwangerschaftsabbruch straffrei durchgeführt werden kann – dies sind medizinische Indikationen (wenn die Schwangerschaft, die geistige und körperliche Gesundheit der schwangeren Person bedroht), kriminologische (wenn die Schwangerschaft das Ergebnis eines Verbrechens ist) oder wenn eine Konsultation in einer der offiziellen Kliniken stattfindet, die eine Bescheinigung/Überweisung für den Eingriff ausstellt und dies muss drei Tage vor dem Eingriff geschehen. In diesem Fall darf die Schwangerschaft 12 Wochen nicht überschreiten und muss von einem Arzt / einer Ärztin durchgeführt werden.

Die Geschichte der Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch in Polen und Deutschland ist teilweise gemeinsam (Zeit der Teilungen, Besatzung) und teilweise ähnlich (“Kompromisse”) und betrifft auch heute polnische Frauen, die nach Deutschland kommen, um eine Schwangerschaft zu beenden. In Polen ist die Durchführung eines medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs durch Schwangere zu Hause nicht strafbar, in Deutschland schon.

Nach 150 Jahren sollte das Gesetz geändert werden und dieser Paragraph aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Abtreibung ist kein Konflikt, es ist kein Verbrechen, Abtreibung ist ein Verfahren, es ist eine Entscheidung einer Person, die eine ungewollte Schwangerschaft hat.

Wir fordern
– Eine Gesetzesänderung und die Streichung der §§ 218 und 219a aus dem Strafgesetzbuch!
– Einen legalen, kostenlosen und sicheren Schwangerschaftsabbruch in Deutschland!
– Zugang zu vollständiger und fairer Information über Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland!
– Unterstützung für die medizinische Aufklärung über Abtreibung!
– Das Recht auf Selbstbestimmung!
Wir laden Sie ein, in Solidarität mit Frauen* in Deutschland zu handeln!
Online-Kampagne:
  • Machen Sie ein Foto mit einem zerknüllten Stück Papier mit dem Wort “§218”. und senden Sie es mit den Hashtags an uns: #wegmit218 #wegmit219a
  • Nehmen Sie ein kurzes Video auf, in dem Sie ein Stück Papier zerknüllen (oder anderweitig zerstören), auf dem “§218” steht. – dieser Absatz soll gleich verschwinden!
  • Informieren Sie in Ihren Ländern über den Kampf der Frauen* in Deutschland. Solidarität über Grenzen hinweg!

*Wenn wir Frauen schreiben, meinen wir: Frauen; Lesben; Inter-Menschen; nicht-binäre Menschen; Trans-Menschen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
May 15, 2021 – Solidarity Action with women* in Germany!
Down with Article 218! No compromises!
German abortion law looks liberal, but it is one of the most restrictive in Europe. Abortion is regulated by Section 218 of the Criminal Code, which was created 150 years ago. So is the struggle to abolish it.
Section 218 of the Penal Code prohibits abortion under threat of imprisonment, but Section 218a describes the exceptions in which abortion can be performed without punishment – these are medical indications (when the pregnancy, threatens the mental and physical health of the pregnant person), criminological (when the pregnancy is the result of a crime) or when a consultation takes place in one of the official clinics,
which issues a certificate/referral for the procedure and this must be done three days before the procedure. In this case, the pregnancy must not exceed 12 weeks and must be performed by a physician / a doctor.
The history of abortion legislation in Poland and Germany is partly common (time of partitions, occupation) and partly similar (“compromises”) and also affects Polish women coming to Germany today to terminate a pregnancy. In Poland, performing a medication abortion by pregnant women at home is not punishable, in Germany it is.
After 150 years, the law should be changed and this paragraph should be removed from the Penal Code. Abortion is not a conflict, it is not a crime, abortion is a procedure, it is a decision of a person who has an unwanted pregnancy.
We demand
> A change in the law and the removal of sections 218 and 219a from the Penal Code!
> Free, safe and legal abortion in Germany!
> Access to full and fair information about abortions in Germany!
> Support for medical education on abortion!
> The right to self-determination!
We invite you to take action in solidarity with women* in Germany!
Online campaign:
  • Take a picture with a crumpled piece of paper that says “§218” and send it to us with the hashtags: #wegmit218 #wegmit219a
  • Record a short video of you crumpling (or otherwise destroying) a piece of paper that says “§218” – this paragraph is about to disappear!
  • Inform about the struggle of women* in Germany in your countries. Solidarity across borders!

*When we write women we mean: women; lesbians; inter people; non-binary people; trans people.