13.5.2021 PANEL: Abortion Rights Beyond Borders – Prawa Aborcyjne Ponad Granicami | France and Germany
FRANCE & GERMANY
Panel in English.
Live broadcast, in which participation is free, will start on our profile on FB: https://www.facebook.com/polonijnaradakobiet
For the second time this year, the International Council of Polish Women is inviting you to meet activists who will tell us stories how they fighted for abortion rights in their countries. The right to abortion is a determinant of the status of women’s+ rights and their position in the modern world. In Poland, we have a women’s+ uprising, but how have other countries “done” this? This meeting takes place just before the 150th anniversary of section 218 of the German criminal code, which regulates access to legal abortion.
Is abortion legal in Germany?
What are the recipes for an effective political fight for the right to abortion of female activists from France and Germany? What can we learn from them?
Speakers:
FRANCE:
Violaine Lucas – Choisir la cause des femmes www.choisirlacausedesfemmes.org
Clotilde Normand – Choisir la cause des femmes
GERMANY:
Aleksandra Ratajczak – law student, Monachium
Alina & Lena – Gynformation gynformation.de

Chaired by: Ines Roy-Lewanowicz & Anna Krenz

The first panel took place on March 10th 2021 in the framework of the March 8th Beyond Borders Conference. Watch it here: https://www.youtube.com/watch?v=33P8_gnMuKk&t=103s
***
PANEL PO ANGIELSKU
Transmisja na żywo (udział bezpłatny) rozpocznie się na naszym profilu na FB: https://www.facebook.com/polonijnaradakobiet
Już po raz drugi w tym roku Polonijna Rada Kobiet zaprasza na spotkanie z działaczkami by porozmawiać o tym jak kobiety+ w ich krajach wywalczyły lub walczą do dziś o prawa do legalnej aborcji. Prawo do aborcji jest wyznacznikiem statusu praw kobiet+ i ich pozycji we współczesnym świecie. W Polsce mamy powstanie kobiet+ na ulicach, ale w jaki sposób inne kraje “to” zrobiły? Czy wszystkim się udało? Majowe spotkanie odbywa się tuż przed 150 rocznicą powstania paragrafu 218 niemieckiego kodeksu karnego, który reguluje dostęp do legalnej aborcji. Czy aborcja jest w Niemczech legalna? Jakie są recepty na skuteczną polityczna walkę o prawo do aborcji działaczek z Francji i Niemiec? Czego możemy się od nich nauczyć?
Pierwszy panel odbył się 19 marca 2021 roku w ramach konferencji Beyond Borders 8 marca. Obejrzyj tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=33P8_gnMuKk&t=103s

Discussion here:

*******

Panelists / France:
Clotilde Normand is an attorney with the Paris Bar. She started working with Gisèle Halimi in 2005 and worked on the compared analysis of women’s rights within the European Union, which led to the publication of the Clause of the Most favoured European woman, at Editions des femmes in 2008.

Clotilde Normand jest adwokatką w Izbie Adwokackiej w Paryżu. Rozpoczęła współpracę z Gisèle Halimi w 2005 roku i pracowała nad porównawczą analizą praw kobiet w Unii Europejskiej, co doprowadziło do opublikowania Klauzuli najbardziej uprzywilejowanej Europejki w 2008 roku w Editions des femmes.

………………………………………………………………………………………………………………………
Violaine Lucas
Member of the Regional Council of Pays de la Loire since 2016, Violaine Lucas started working with Gisèle Halimi in 2003. As National Secretary of Choisir la cause des femmes from 2004 to 2009, she voluntarily initiated and coordinated the compared analysis of women’s rights within the European Union, which led to the publication of the Clause of the Most favoured European woman, at Editions des femmes in 2008. In 2021, she became the President of Choisir la cause des femmes.

Violaine Lucas – Członkini Regional Council of Pays de la Loire od 2016 roku, Violaine Lucas rozpoczęła współpracę z Gisèle Halimi w 2003 roku. Jako Sekretarz Krajowa Choisir w latach 2004-2009, dobrowolnie zainicjowała i koordynowała porównawczą analizę praw kobiet w ramach Unii Europejskiej, co doprowadziło do opublikowania Klauzuli najbardziej uprzywilejowanej kobiety w Europie w Editions des femmes w 2008 r. W 2021 r. Została prezedentką Choisir la caus des femmes.

………………………………………………………………………………………………………………………
Moderation:
Ines Roy-Lewanowicz is a half-French, half-Polish activist for women and LGBT+ rights. She joined the ADDP (French Organization of Defense of democracy in Poland) in 2015, while studying for a Political Science bachelor’s degree at Sciences Po Paris University, with a specialization in European Union and Eastern and Central Europe. In her last year of communications master she co-founded an online media about women’s soccer called L’Équipière. A year and a half later she also started to work as a project manager in a web agency. She has been part of the International Council of Polish Women since january 2021.

Ines Roy-Lewanowicz jest francusko-polską aktywistką walczącą o prawa kobiet i osób LGBT+. Dołączyła do ADDP (francuskie stowarzyszenie obrony demokracji w Polsce) w 2015r., na pierwszym roku licencjatu z Nauk Politycznych na Uniwersytecie Sciences Po Paris, ze specjalizacją w Unii Europejskiej i Europie wschodniej i środkowej. Na ostatnim roku magisterki z komunikacji współzałożyła internetowy portal informacyjny o piłce nożnej kobiet – L’Équipière. Półtora roku później, zaczęła też pracę jako project managerka w agencji web. Należy do Polonijnej Rady Kobiet od stycznia 2021r.

………………………………………………………………………………………………………………………
Panel GERMANY:
Grafika: Fiona Tretau @thepopcorner
GYNFORMATION – Group of of queer feminist activists, who advocate for the autonomy and informational self-determination of patients seeking gynocological treatment. We fight for the right to information about pregnancy termination, a major reason for starting this initiative.
No matter which treatment, Gynformation aims to offer a country-wide directory of gynecologists, midwives and general practitioners offering gynecological treatments, who communicate in a trustful, unbiased and professional manner. We expect that they present information about treatments in a transparent way.
***
Gynformation – Grupa queerowych aktywistek feministycznych, które opowiadają się za autonomią i informacyjnym samostanowieniem pacjentek+ poszukujących leczenia ginekologicznego. Walczymy o prawo do informacji na temat przerywania ciąży, co jest głównym powodem rozpoczęcia naszej inicjatywy.
Bez względu na rodzaj leczenia, Gynformation ma na celu zaoferowanie ogólnokrajowego katalogu ginekolożek i ginekologów, położnych oraz lekarek i lekarzy oferujących zabiegi ginekologiczne, którzy komunikują się w sposób godny zaufania, bezstronny i profesjonalny. Oczekujemy, że przedstawią informacje o zabiegach w sposób przejrzysty i uczciwy.
………………………………………………………………………………………………………………………
Aleksandra Ratajczak is a law student specializing in European and international law. As German-Polish, she moved to Germany at the age of 9. Currently she lives in Munich. As soon as she closes the law books, Aleksandra is an activist for things she deeply cares about and fights for issues for which she became a law student in the first place. Abortion rights are one of them.
Aleksandra Ratajczak jest studentką prawa specjalizującą się w prawie europejskim i międzynarodowym. Wyjechała do Niemiec w wieku 9 lat. Obecnie mieszka w Monachium. Zaraz po zamknięciu ksiąg prawniczych Aleksandra jest aktywistką w sprawach, na których bardzo jej zależy i walczy o sprawy, dla których została studentką prawa. Prawa do aborcji są jednym z nich.

………………………………………………………………………………………………………………………

Moderation:
Anna Krenz is an artist, architect, editor and activist. Founder of Dziewuchy Berlin and initiator of the International Council of Polish Women. She graduated from the Faculty of Architecture at the Poznan University of Technology and completed her Master’s degree in Energy, Environment & Sustainable Design at the Architectural Association in London. Anna Krenz exhibits her works at individual and group exhibitions, in Germany, Poland and worldwide. Since 2001 she has been working with the Nordic Folkecenter for Renewable Energy (Denmark) on sustainability projects.From 2003 to 2012, she had been co-owner of the ZERO Gallery in Berlin, which hosted over 100 exhibitions, concerts and happenings, presenting artists from Poland, Germany and the world. She is actively involved in projects concerning women’s rights in Berlin and Poland, local ecological activities in Puszczykowo and Poznań. She has lived in Berlin since 2003 and has a 10 year old son.
Anna Krenz, artystka, architektka, redaktorka i aktywistka. Założycielka grupy Dziewuchy Berlin, inicjatorka Polonijnej Rady Kobiet. Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Poznańskiej oraz ukończyła studium magisterskie Energy, Environment & Sustainable Design w Architectural Association w Londynie. Anna Krenz wystawia swoje prace na indywidualnych i grupowych wystawach, w Niemczech, Polsce i na świecie. Od 2001 roku współpracuje z duńskim centrum energii odnawialnych Folkecenter for Renewable Energy przy projektach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Od 2003 do 2012 roku współprowadziła Galerię ZERO w Berlinie, w której odbyło się ponad 100 wystaw, koncertów i happeningów, prezentujących artystów zarówno z Polski, Niemiec jak i ze świata.  Aktywnie angażuje się w projekty dotyczące praw kobiet w Berlinie i w Polsce, lokalne działania ekologiczne w Puszczykowie oraz w Poznaniu. Od 2003 roku mieszka z synkiem w Berlinie.