Wahl / Wybory 2021 | Was sagen die Parteien über Abtreibung? | Co partie mówią o aborcji?

Mehr Als Du Denkst – Weniger Als Du Denkst to kampania dotycząca faktów i liczb związanych z problemem aborcji w aspekcie nadchodzących wyborów i programów partii politycznych. “Obalamy uprzedzenia i mity oraz prowadzimy kampanię na rzecz aborcji, aby nie była już tabu”.

Mehr als Du Denkst – Weniger als Du denkstwww.mehralsdudenkst.org – kampania przygotowała streszczenie (i grafiki), my przetłumaczyłyśmy je na język polski. Co partie mówią o aborcji?

Mehr Als Du Denkst – Weniger Als Du Denkst ist eine Kampagne über Zahlen und Fakten rund um das Thema Abtreibungen. “Wir räumen auf mit Vorurteilen und Mythen und setzen uns dafür ein, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht länger ein Tabu sind.”

Mehr als Du Denkst – Weniger als Du denkstwww.mehralsdudenkst.org – hat eine Zusammenfassung (und Grafiken) gestellt, wir haben es ins Polnisch übersetzt. Was sagen die Parteien über Abtreibung?

[De👇] Co CDU/CSU mówią o aborcji?
To jest proste: nic. Niestety, w całym programie wyborczym nie znajdujemy ani jednego postulatu dotyczącego aborcji.
Dla kontekstu możemy jednak skomentować trzy rzeczy:
1. Dziennikarka Teresa Bücker przyjrzała się również programom wyborczym poszczególnych partii i skomentowała je w swojej rubryce “Freie Radikale” oraz w biuletynie “Zwischenzeit_en”. Zwraca ona uwagę, że w manifeście wyborczym CDU/CSU tylko raz wspomina się o “ciąży” – i to w kontekście zakazu świadczenia usług seksualnych przez ciężarne. Brakuje nie tylko postulatów dotyczących aborcji, ale także, na przykład, postulatów w dziedzinie położnictwa. Wyraźnie widać też, gdzie leżą (nie leżą) priorytety CDU/CSU.
2. CDU/CSU uniemożliwiły zniesienie § 219a StGB w ostatnim okresie wyborczym, gdy Zieloni i Die Linke złożyli w Bundestagu takie projekty wyborcze.
3 Najbliższy powiernik Armina Lascheta jest uważany za konserwatywnego twardziela. Nathanael Liminski jest katolikiem, “lojalnym wobec papieża”, homofobem, blisko związanym ze “sceną pro-life” i “Nową Prawicą”. W kwestiach społeczno-politycznych, takich jak homoseksualizm i aborcja, zajmuje fundamentalistyczne stanowiska, jak to, że państwo powinno “promować naturalną formę małżeństwa i rodziny” lub, że aborcja jest “etycznie nie do obrony”. Od czasu wyboru Lascheta na premiera NRW Liminski prawie w ogóle nie występował publicznie, ale nie wycofał się z tych wypowiedzi. Cytując Patrycję Hecht w taz: “Jak bardzo konserwatywna jest jednak Unia, okaże się zapewne wtedy, gdy biurko Nathanaela Liminskiego rzeczywiście znajdzie się w Kancelarii.”
Źródło:
www.csu.de/common/download/Regierungsprogramm.pdf
http://www.steadyhq.com/…/c735d6d5-6c81-4512-bf1f…
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/…/berufsverbot…?
https://taz.de/Nathanael-Liminski-in-NRW/!5752330/
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nathanael_Liminski
———————————–
Was sagen CDU/CSU zum Schwangerschaftsabbruch?
Das ist einfach: nichts. Leider finden wir im gesamten Wahlprogramm keine einzige Forderung zum Schwangerschaftsabbruch.
Für den Kontext können wir jedoch auf drei Dinge eingehen:
1. Die Journalistin Teresa Bücker hat sich ebenfalls mit den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien auseinandergesetzt und diese in ihrer Kolumne “Freie Radikale” sowie in ihrem Newsletter “Zwischenzeit_en” kommentiert. Dabei weist sie darauf hin, dass im Wahlprogramm der CDU/CSU nur ein einziges Mal überhaupt von “Schwangerschaft” gesprochen wird – und das im Kontext vom Verbot von Schwangerer Sexarbeit. Nicht nur Forderungen zum Schwangerschaftsabbruch fehlen, sondern auch beispielsweise solche im Bereich der Geburtshilfe. Damit ist auch klar, wo die Prioritäten der CDU/CSU (nicht) liegen.
2. Die CDU/CSU verhinderte in der letzten Wahlperiode die Abschaffung des §219a StGB, als Grüne und Die Linke solche Wahlentwürfe in den Bundestag einbrachten.
3. Armin Laschets engster Vertrauter gilt als konservativer Hardliner. Nathanael Liminski ist Katholik, “papsttreu”, homophob und eng mit der “Lebensschutzszene” und der “Neuen Rechten” verbunden. Bei gesellschaftspolitischen Themen wie Homosexualität und Abtreibungen vertritt er fundamentalistische Positionen, wie der Staat soll die “natürliche Form der Ehe und Familie fördern” oder Abtreibungen seien “ethisch nicht vertretbar”. Seit der Wahl Laschets zum NRW-Ministerpräsident tritt Liminski kaum mehr öffentlich auf, allerdings hat er diese Aussagen auch nicht zurückgezogen. Um Patricia Hecht in der taz zu zitieren: “Wie konservativ die Union aber wirklich ist, dürfte sich dann zeigen, wenn der Schreibtisch Nathanael Liminskis tatsächlich im Kanzleramt stehen sollte.”
Quellen:
www.csu.de/common/download/Regierungsprogramm.pdf
http://www.steadyhq.com/…/c735d6d5-6c81-4512-bf1f…
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/…/berufsverbot…?
https://taz.de/Nathanael-Liminski-in-NRW/!5752330/
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nathanael_Liminski

***

[De👇] Co SPD mówi o przerywaniu ciąży?
Postulaty w tym zakresie można znaleźć w programie wyborczym w rozdziale “Realizacja równości”:
– Uchylenie § 219 StGB
– §218 nie powinien być już częścią StGB.
– zapewnienie wystarczającej opieki w pobliżu miejsca zamieszkania przez kraje związkowe i władze lokalne
– ogólne założenie kosztów środków antykoncepcyjnych i badań nad metodami antykoncepcyjnymi dla mężczyzn (niestety nie można znaleźć nic na temat założenia kosztów aborcji).
Po tym, jak SPD głosowała w Bundestagu w 2019 roku przeciwko całkowitemu wykreśleniu § 219 StGB, zaskakujące jest, że jest to teraz część programu wyborczego. Nie jest też jasne, jaką alternatywę dla kodeksu karnego przewiduje SPD i w jakim zakresie chce zachować treść § 218. W rzeczywistości jednak zarówno WHO, jak i od niedawna UE (rezolucja Matić) wyraźnie domagają się dekryminalizacji.
Wspomina się o poprawie sytuacji w zakresie dostępu, ale brakuje konkretnych pomysłów na działania. Już teraz ustawa o przerywaniu ciąży “stoi w konflikcie” i stanowi, że kraje związkowe mają zapewnić wystarczającą liczbę placówek przeprowadzających aborcje. Ale nigdzie nie jest zdefiniowane, co znaczy “wystarczający”. W programach wyborczych DIE LINKE i Bündnis 90/ Die Grünen można znaleźć kilka bardziej konkretnych pomysłów: np. traktowanie aborcji jako normalnego medycznego świadczenia zdrowotnego, włączenie do kształcenia medycznego, ochrona przed tzw. “milczeniem”.
Wreszcie, uderzające jest to, że w “przystępnej językowo” wersji programu wyborczego nie ma mowy o aborcji czy antykoncepcji. A przecież jest to równie ważna informacja dla osób niepełnosprawnych! Ale jak to często bywa, takim osobom odmawia się prawa do własnej seksualności.
Źródł0:
– www.spd.de/zukunftsprogramm/uebersicht/

—————-
Was sagt die SPD zum Schwangerschaftsabbruch?
Die Forderungen dazu lassen sich im Wahlprogramm im Kapitel “Gleichstellung verwirklichen” finden:
– Abschaffung des §219 StGB
– §218 soll nicht mehr im StGB stehen
– Gewährleistung einer ausreichenden und wohnortnahen Versorgung durch Länder und Kommunen
– generelle Kostenübernahme von Verhütungsmitteln und die Erforschung von Verhütungsmethoden für Männer (Über die Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen lässt sich aber leider nichts finden.)
Nachdem die SPD 2019 gegen eine komplette Streichung des §219 StGB im Bundestag gestimmt hat, verwundert es, dass dies nun Teil des Wahlprogramms ist. Unklar ist zudem, welche Alternative die SPD zum Strafgesetzbuch vorsieht und inwiefern sie an den Inhalten des §218 festhalten möchte. Eigentlich fordern aber sowohl die WHO sowie seit kurzem die EU (Matić-Resolution) klar die Entkriminalisierung.
Die Verbesserung der Versorgungslage wird zwar genannt, allerdings fehlt es hier an konkreten Ideen für Maßnahmen. Auch jetzt steht bereits im Schwangerschaftskonfliktgesetz, dass die Bundesländer ein ausreichendes Angebot an Einrichtungen zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen sicherstellen sollen. Doch nirgendwo ist definiert, was “ausreichend” heißt. In den Wahlprogrammen von DIE LINKE und Bündnis 90/ Die Grünen kann man ein paar mehr konkrete Ideen finden: z.B. Behandlung des Schwangerschaftsabbruch als normale medizinische Gesundheitsleistung, die Integration in die medizinische Ausbildung, der Schutz vor sogenannten “Mahnwachen”.
Zuletzt ist es auffällig, dass die Version des Wahlprogramms in “leichter Sprache” weder den Schwangerschaftsabbruch noch Verhütung erwähnt. Dabei ist dies doch eine genauso wichtige Informationen für Menschen mit Be_hinderung! Doch wie so oft wird Menschen mit Be_hinderung ein Anspruch auf ihre Sexualität abgesprochen.
Quelle:
– www.spd.de/zukunftsprogramm/uebersicht/

***

[De👇] Co Bündnis 90/ Die Grünen mówi o aborcji?
W programie wyborczym znajduje się cały rozdział zatytułowany “Samostanowienie poprzez opiekę zdrowotną”, który rozpoczyna się następującym zdaniem: “Wszyscy ludzie muszą mieć możliwość samodzielnego decydowania o swoim ciele i życiu”. Dalej piszą: “Decyzja, czy kobieta przerwie ciążę, czy nie, należy tylko do niej”.
Konkretnie chodzi o następujące postulaty:
– Skreślenie §219a StGB
– Regulacja aborcji poza kodeksem karnym
– Zapewnienie wystarczającej liczby lekarzy, gabinetów i klinik wykonujących aborcje w pobliżu miejsca zamieszkania.
– Włączenie do szkolenia lekarzy zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami.
– Ochrona przed wrogością i nękaniem na chodnikach przed gabinetami i poradniami.
– Ogólne założenie kosztów aborcji i środków antykoncepcyjnych (początkowo dla osób o niskich dochodach, w przyszłości dla wszystkich w ramach ubezpieczenia zdrowotnego).
Czyniąc to, postępują zgodnie z żądaniami WHO dotyczącymi dekryminalizacji aborcji. Ostatnio domagała się tego również UE (rezolucja Matić). Nadal jednak nie jest jasne, gdzie aborcja powinna być uregulowana zamiast w kodeksie karnym i czy obecne terminy i przepisy będą przestrzegane.
Podobnie jak SPD i DIE LINKE, Zieloni wymieniają poprawę sytuacji w zakresie zaopatrzenia jako żądanie. Jako konkretne środki, w jaki sposób można to osiągnąć, wymienia się tu przede wszystkim włączenie do kształcenia medycznego oraz ochronę przed uciążliwością przeciwników.
Ochrona przed napiętnowaniem jest jednocześnie postulatem, który przyjmujemy z dużym zadowoleniem i który można znaleźć jedynie w programie wyborczym Bündnis 90/Die Grünen. Żadna kobieta w niezamierzonej ciąży nie powinna być zmuszana do usprawiedliwiania się przed przeciwnikami aborcji lub być przez nich nękana przed wejściem do gabinetu lub poradni.
Poprawa kształcenia medycznego jest również istotnym elementem poprawy sytuacji w służbie zdrowia i tego domaga się tylko DIE LINKE.
—————–
Was sagt Bündnis 90/ Die Grünen zum Schwangerschaftsabbruch?
Dafür gibt es im Wahlprogramm ein gesamtes Kapitel mit dem Titel “Selbstbestimmung durch Gesundheitsversorgung”, der mit folgendem Satz eingeleitet wird: “Alle Menschen müssen selbst über ihren Körper und ihr Leben entscheiden können.” Und später schreiben sie: “Die Entscheidung, ob eine Frau eine Schwangerschaft abbricht oder nicht, ist allein ihre.”
Konkret werden folgende Forderungen genannt:
– Streichung des §219a StGB
– Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuchs
– Gewährleistung einer ausreichenden und wohnortnahen Versorgung mit Ärzt*innen, Praxen und Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen
– Integration in die Ausbildung von Ärzt*innen nach international anerkannten Standards
– Schutz vor Anfeindungen und Gehsteigbelästigungen vor Praxen und Beratungsstellen
– generelle Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen und Verhütungsmitteln (zunächst für Geringverdiener*innen, perspektivisch für alle über die Krankenkasse)
Damit folgen sie den Forderungen der WHO nach Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Seit kurzem fordert dies auch die EU (Matić-Resolution). Unklar bleibt jedoch, wo der Schwangerschaftsabbruch statt dem Strafgesetzbuch geregelt werden soll und ob an den aktuellen Fristen und Regelungen festgehalten wird.
Wie die SPD und DIE LINKE nennen die Grünen die Verbesserung der Versorgungslage als eine Forderung. Als konkrete Maßnahmen, wie dies erreicht werden kann, werden hier vor allem die Integration in die medizinische Ausbildung sowie der Schutz vor Gehsteigbelästigungen genannt.
Der Schutz vor Gehsteigbelästigung ist gleichzeitig eine Forderung, die wir sehr begrüßen und auch nur im Wahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen finden. Keine ungewollt Schwangere sollte sich vor Abtreibungsgegner*innen rechtfertigen müssen oder durch diese bedrängt werden, bevor sie eine Praxis oder Beratungsstelle betreten.
Die Verbesserung der medizinische Ausbildung stellt zudem einen essentiellen Baustein zur Verbesserung der Versorgungslage dar und wird daneben nur von der Partei DIE LINKE gefordert.
***
Co DIE LINKE mówi o aborcji?
W programie wyborczym znajduje się cały rozdział zatytułowany “Sprawiedliwość reprodukcyjna: wolny wybór dla życia z i bez dzieci dla wszystkich”, który rozpoczyna się następującymi zdaniami: “Chcemy, aby wszyscy ludzie mogli decydować, czy i jak chcą żyć z dziećmi. Tylko wtedy możemy osiągnąć reprodukcyjne, fizyczne i seksualne samostanowienie dla kobiet i osób queer.” To brzmi jak piękna wizja, którą my również podzielamy.
Konkretnie chodzi o następujące punkty:
– Zniesienie §218 i §219 StGB
– Zapewnienie wystarczającej opieki przez szpitale publiczne
– Integracja ze studiami medycznymi
– Powszechne pokrywanie przez system ubezpieczeń zdrowotnych kosztów aborcji, środków antykoncepcyjnych i metod sztucznego zapłodnienia.
– badania nad nowymi metodami antykoncepcji, także dla mężczyzn
– bezpłatne produkty higieniczne w instytucjach publicznych
W ten sposób DIE LINKE podąża za żądaniami WHO dotyczącymi dekryminalizacji aborcji. Ostatnio domagała się tego również UE (rezolucja Matić). Co więcej, jest to jedyna partia, która jasno określa, w jaki sposób aborcje powinny być regulowane w przyszłości po ich wykreśleniu z StGB: a mianowicie tak, jak każda inna usługa medyczna. Uważamy, że jest to super i słuszne.
Poza ogólnym przejęciem kosztów, DIE LINKE jest jedyną partią, która w swoim programie wyborczym wyraźnie domaga się bezpłatnych produktów higienicznych.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że osoby transseksualne, niebinarne oraz niepełnosprawne zostały również wyraźnie wymienione w tym programie wyborczym i uwzględnione w postulatach. Nie znajdujemy tego w programach wyborczych innych partii, a jest to ważne, ponieważ tym ludziom często odmawia się prawa do seksualności. Jednocześnie tematy aborcji i antykoncepcji są niedostępne w wersji programu wyborczego w “łatwym języku”. Uważamy, że to szkoda.
Źródło:
https://www.die-linke.de/wahlen/wahlprogramm-2021/—————————
Was sagt DIE LINKE zum Schwangerschaftsabbruch?
Dafür gibt es im Wahlprogramm ein gesamtes Kapitel mit dem Titel “Reproduktive Gerechtigkeit: Freie Entscheidung für ein Leben mit und ohne Kinder für alle”, der mit folgenden Sätzen eingeleitet wird: “Wir wollen, dass alle Menschen entscheiden können, ob und wie sie mit Kindern leben möchten. Erst dann können wir reproduktive, körperliche und sexuelle Selbstbestimmung für Frauen und queere Menschen erreichen.” Das klingt nach einer schönen Vision, die auch wir teilen.
Konkret werden folgende Forderungen genannt:
– Abschaffung des §218 und des §219 StGB
– Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung durch öffentliche Krankenhäuser
– Integration in das Medizinstudium
– generelle Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen, Verhütungsmitteln und Methoden zur künstlichen Befruchtung durch die Krankenkasse
– Forschung an neuen Verhütungsmethoden, auch für Männer
– kostenfreie Hygieneprodukte in öffentlichen Einrichtungen
Damit folgt DIE LINKE den Forderungen der WHO nach Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Seit kurzem fordert dies auch die EU (Matić-Resolution). Zudem ist sie die einzige Partei, die ganz klar erklärt, wie Schwangerschaftsabbrüche nach der Streichung aus dem StGB zukünftig geregelt werden sollten: nämlich wie jede andere medizinische Leistung. Das finden wir super und richtig.
Neben einer allgemeinen Kostenübernahme ist DIE LINKE die einzige Partei, die kostenlose Hygieneprodukte explizit in ihrem Wahlprogramm fordert. Besonders hervorzuheben ist, dass in diesem Wahlprogramm konkret auch trans, nicht-binäre Menschen und Menschen mit Be_hinderung benannt und in diese Forderungen mit eingeschlossen werden. Das finden wir in den Wahlprogrammen der anderen Parteien nicht und ist wichtig, da diesen Menschen oft das Recht auf Sexualität abgesprochen wird. Gleichzeitig sind die Themen Schwangerschaftsabbruch und Verhütung dann in der Wahlprogramm-Version in “leichter Sprache” nicht mehr zu finden. Das finden wir schade.
Quelle:
https://www.die-linke.de/wahlen/wahlprogramm-2021/

***
Co FDP mówi o aborcji?
Program wyborczy zawiera rozdział “Nowoczesne prawo dla silnych rodzin”, w którym FDP postuluje poparcie dla “nowoczesnego prawa opiekuńczego, adopcyjnego, reprodukcyjnego”, reprodukcja i prawa aborcyjne”.
“Nowoczesne prawo aborcyjne” oznacza dla FDP konkretnie:
– Uchylenie § 219 StGB
– kompleksową i obiektywną sieć doradztwa oraz możliwość doradztwa online.
FDP nie chce zmieniać §218 niemieckiego kodeksu karnego (StGB), ponieważ już teraz dopuszcza on aborcję “bezkarnie”. Ale jest wyraźna różnica między “bezkarny” a “legalny”. Zalecenie organizacji międzynarodowych, takich jak WHO, a także UE dla państw członkowskich jest jasne: konieczna jest dekryminalizacja – tj. legalizacja – aborcji. Przez “nowoczesne prawo aborcyjne” rozumiemy więc takie, które przestrzega takich zaleceń.
Jeśli chodzi o sytuację w zakresie dostępu, FDP odnosi się jedynie do ośrodków doradztwa. Jednakże luki w możliwości nie leżą tam, ale w placówkach, które dokonują aborcji. Ich liczba od lat systematycznie maleje. Aby temu przeciwdziałać, potrzebne są środki polityczne. Wydaje się jednak, że FDP nie przewiduje takich działań w porównaniu z Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke i SPD.
FDP obiecuje “nowoczesną ustawę aborcyjną”. Nie znajdziemy jednak wiele “nowoczesnego” w tych wymaganiach. Na przykład, nowoczesnym rozwiązaniem byłoby zalegalizowanie aborcji. Nowoczesne byłoby zaproponowanie jasnych pakietów środków (takich jak klucz możliwości), które mogłyby poprawić sytuację w zakresie dostępności. Nowoczesne byłoby podjęcie działań przeciwko licznym dezinformacjom przeciwników aborcji w Internecie, jak ma to już miejsce we Francji. Nowoczesna byłaby ochrona kobiet w niechcianej ciąży przed antyaborcyjnymi protestami (“milczenie”) w drodze do ośrodków i poradni. Możemy więc wyobrazić sobie o wiele więcej w ramach “nowoczesnej ustawy aborcyjnej” niż to, co proponuje FDP.
Źródł0:
www.fdp.de/bundestagswahlprogramm—————-
Was sagt die FDP zum Schwangerschaftsabbruch?
Im Wahlprogramm findet sich dazu das Kapitel “Modernes Recht für starke Familien”, indem die FDP postuliert, sich für “ein modernes Sorge-, Adoptions-, Reproduktions- und Abtreibungsrecht” einzusetzen.
“Modernes Abtreibungsrecht” heißt für die FDP konkret:
– Abschaffung des §219 StGB
– flächendeckendes und objektives Beratungsnetzwerk und die Möglichkeit für Online-Konfliktberatungen.
An dem §218 StGB möchte die FDP nicht rütteln, da hierunter ja bereits ein Schwangerschaftsabbruch “straffrei” möglich wäre. Es gibt aber einen deutlichen Unterschied zwischen “straffrei” und “legal”. Und die Empfehlung von internationalen Organisationen wie der WHO sowie der EU an ihre Mitgliedsstaaten ist klar: es muss eine Entkriminalisierung – also eine Legalisierung – des Schwangerschaftsabbruchs her. Unter einem “modernen Abtreibungsrecht” verstehen wir also eines, welches sich an solche Empfehlungen hält.
Bei der Versorgungslage geht die FDP nur auf die Beratungsstellen ein. Die Versorgungslücken liegen aber nicht dort, sondern bei den Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Seit Jahren verringert sich die Anzahl der Einrichtungen stetig. Hier braucht es politische Maßnahmen, die gegensteuern. Solche Maßnahmen scheint die FDP jedoch im Vergleich zu Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD nicht vorzusehen.
Die FDP verspricht ein “modernes Abtreibungsrecht”. “Modern” finden wir an den Forderungen aber nicht viel. Modern wäre beispielsweise, den Schwangerschaftsabbruch zu legalisieren. Modern wäre, klare Maßnahmenpakete (wie z.B. einen Versorgungsschlüssel) vorzuschlagen, die die Versorgungslage verbessern können. Modern wäre, gegen die zahlreichen Fehlinformationen von Abtreibungsgegner*innen im Internet vorzugehen, wie das in Frankreich schon der Fall ist. Modern wäre, ungewollt Schwangere auf dem Weg zu Einrichtungen und Beratungsstellen vor Protesten von Abtreibungsgegner*innen (“Mahnwachen”) zu schützen. Unter einem “modernen Abtreibungsrecht” können wir uns also so viel mehr vorstellen, als das, was die FDP vorschlägt.
Quelle:
www.fdp.de/bundestagswahlprogramm

***
[De👇] Ostrzeżenie: AfD nie jest dla nas partią wyborczą z powodu swojej nieludzkiej postawy, także w odniesieniu do aborcji. Jest to jednak partia, która ma obecnie swoją reprezentację w Bundestagu, a więc (niestety) wpływa na decyzje polityczne i częściowo o nich współdecyduje. Dlatego też jest tutaj wymieniona i sklasyfikowana.
Co więc AfD mówi o aborcji?
Jest to omówione w rozdziale “Kultura przyjazna dzieciom”. Jeśli tytuł nie jest jeszcze jasny, stosunek partii do aborcji staje się taki najpóźniej w zdaniu wstępnym: “Dzieci nienarodzone mają prawo do życia”. Wynika z tego również jasno: prawo do integralności fizycznej i swobodnego rozwoju osobowości kobiet w ciąży są drugorzędne.
Konkretne żądania AfD dotyczą przede wszystkim doradztwa w zakresie ciąży, które obecnie wspierałoby “trywializację aborcji” (to nieprawda). Konkretnie AfD domaga się:
– regularny przegląd skuteczności przepisów dotyczących doradztwa
– w razie potrzeby zaostrzenie prawa
– włączenie ojców w proces doradztwa
– Wyjaśnienie tak zwanych “późnych skutków”.
W programie wyborczym jest wiele do skrytykowania.
Z jednej strony powiela mity i sformułowania aktywistów antyaborcyjnych: Aborcja to morderstwo, są późne skutki, takie jak “syndrom poaborcyjny”. Jest to jednak naukowo i medycznie błędne.
Z drugiej strony, za tymi żądaniami stoi mizoginiczna i zagrażająca zdrowiu ideologia. Fakt, że AfD chce zaostrzenia przepisów oznacza, że chce utrudnić kobietom w niechcianej ciąży dokonanie aborcji w Niemczech. Badania naukowe pokazują, że nie zmniejsza to liczby aborcji, ale czyni je bardziej niebezpiecznymi. Wzrośnie liczba aborcji wykonywanych nielegalnie. Na przykład, nie będą one wykonywane z medycznie prawidłowego materiału i przeszkolonych specjalistów. Powikłania będą coraz częstsze. Inne kobiety, które nieumyślnie zaszły w ciążę, będą na przykład podróżować za granicę, aby dokonać aborcji, co jest czasochłonne i obciążające finansowo.
Zatem każdy, kto tak jak AfD wzywa do zaostrzenia przepisów aborcyjnych, celowo naraża zdrowie kobiet w niezamierzonej ciąży – zupełnie wbrew temu, do czego wzywają WHO i UE.
————————–
Disclaimer: Die AfD ist durch ihre menschenverachtende Haltung, auch im Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch, für uns keine wählbare Partei. Trotzdem ist sie eine Partei, die aktuell im Bundestag vertreten ist, und damit (leider) politische Entscheidungen beeinflusst und teilweise mitbestimmt. Deshalb wird sie hier erwähnt und eingeordnet.
Was sagt die AfD also zum Schwangerschaftsabbruch?
Forderungen dazu werden im Kapitel “Willkommenskultur für Kinder” behandelt. Wenn der Titel nicht schon eindeutig ist, wird die Einstellung der Partei zum Schwangerschaftsabbruch spätestens im einleitenden Satz klar: “Ungeborene Kinder haben ein Recht auf Leben.” Damit ist auch klar: Das Recht auf körperliche Unversehrtheit und freie Entfaltung der Persönlichkeit der Schwangeren sind zweitrangig.
Die konkreten Forderungen der AfD richten sich primär an die Schwangerschaftskonfliktberatung, die aktuell “eine Bagatellisierung von Abtreibungen” befördern würde (das stimmt nicht.). Konkret fordert die AfD:
– regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der Beratungsregelung
– ggf. Verschärfungen der Gesetzeslage
– Einbezug der Väter in die Beratungen
– Aufklärung über sog. “Spätfolgen”
An diesem Wahlprogramm gibt es viel zu kritisieren.
Zum einen werden Mythen und Wortwahl von Abtreibungsgegner*innen reproduziert: Abtreibung sei Mord, es gäbe Spätfolgen wie das “Post-Abortion-Syndrom”. Dies ist aber wissenschaftlich und medizinisch nicht korrekt.
Zum anderen die frauenfeindliche und gesundheitsgefährdende Ideologie, die hinter den Forderungen steckt. Dass die AfD Verschärfungen an der Gesetzgebung vornehmen will, bedeutet, dass sie es schwieriger für ungewollt Schwangere machen will, einen Schwangerschaftsabbruch in Deutschland zu durchführen zu lassen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass dies nicht die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche verringert, sondern diese unsicherer macht. Die Anzahl von illegal durchgeführten Abbrüchen wird steigen. Diese werden dann beispielsweise nicht mit dem medizinisch korrekten Material und ausgebildeten Fachkräften durchgeführt. Komplikationen werden häufiger werden. Andere ungewollt Schwangere werden beispielsweise ins Ausland fahren, um einen Abbruch durchführen zu lassen, was zeitlich und finanziell belastend ist.
Wer also wie die AfD eine Verschärfung der Abtreibungsgesetzte fordert, gefährdet bewusst die Gesundheit von ungewollt Schwangeren – ganz im Gegensatz zu dem, was die WHO und die EU fordern.