“Empört Euch!”
Oburzajcie się!
Time for Outrage!
Indignez-vous!
Briefe an Julia
Listy do Julii
Letters to Julia
ed. 2021
In Solidarity with Polish Women*!
(wersja polska poniżej, Deutsch unten)
October 22nd 2020, on the motion submitted by members of parties Law and Justice (PiS), PSL-Kukiz’15 and the Confederation, the Constitutional Tribunal – chaired by Julia Przyłębska – ruled the compliance of the embryopathological premise for abortion as unconstitutional. On January 27th, 2021, the sentence was published by the Tribunal and went officially into power. This is not the first attempt to limit women’s* rights to decide about their bodies and their lives. This time, however, it worked.
We are angry, very angry! This is outrageous!
The Federation for Women and Family Planning states in its report that in 2019, 1100 legal abortion procedures were performed in hospitals in Poland. As many as 1074 of these procedures, or 98%, were performed due to the discovery of serious and irreversible defects of the fetus. Now, this possibility has been ruled out.
Now, abortion if occicially illegal in Poland.
We do not agree for anyone to take away our self-determination and decision-making!
We demand respect for human rights in Poland!
We demand the legalization of abortion and sufficient perinatal care!
We call for international solidarity with Polish women and all people who can get pregnant!
We invite you to participate in the next campaign of writing letters to Julia Przyłębska.
The current President of the Constitutional Tribunal in Poland is Julia Przyłębska, privately the wife of the Polish Ambassador in Berlin. Let us write to her. Let’s write what we think, what we don’t agree with and let’s express our outrage!
Due to the limitations caused by the COVID-19 outbreak, we are acting remotely, virtually, analogously, and individually. Every person who would like to get involved and express their outrage about the abortion ban in Poland can do so without fear of contamination by participating in the campaign.
WHAT WE DO!
We write! We write letters, postcards, posts, faxes, e-mails to Julia Przyłębska – the President of the Constitutional Tribunal. Also to the Polish Embassy in Berlin, where Julia spends a lot of time with her husband. Or to the address of her Berlin residence. Publish your letters and experiences on the event!
********************
22 października 2020 roku, na wniosek posłów PiS, PSL-Kukiz’15 i Konfederacji, Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł o niezgodności z Konstytucją RP embriopatologicznej przesłanki aborcji. 27 stycznia 2021 r. wyrok został opublikowany przez Trybunał i wszedł oficjalnie w życie. Nie jest to pierwsza próba ograniczenia praw kobiet* do decydowania o swoim ciele i życiu. Tym razem jednak się udało.
Jesteśmy wściekłe, bardzo wściekłe! To jest oburzające!
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny podaje w swoim raporcie, że w 2019 roku w szpitalach w Polsce wykonano 1100 legalnych zabiegów aborcyjnych. Aż 1074 z tych zabiegów, czyli 98%, wykonano z powodu wykrycia ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Teraz ta możliwość została wykluczona.
Teraz aborcja jest w Polsce nielegalna.
Nie zgadzamy się na to, aby ktokolwiek odbierał nam prawo do decydowania o sobie!
Żądamy poszanowania praw człowieka w Polsce!
Żądamy legalizacji aborcji i wystarczającej opieki okołoporodowej!
Wzywamy do międzynarodowej solidarności z kobietami i wszystkimi osobami, które mogą zajść w ciążę w Polsce!
Zapraszamy do udziału w kolejnej kampanii pisania listów do Julii Przyłębskiej.
Prezeską Trybunału Konstytucyjnego jest aktualnie Julia Przyłębska, prywatnie żona polskiego Ambasadora w Berlinie. Napiszmy do niej. Napiszmy co myślimy, na co nie ma naszej zgody i wyraźmy nasze oburzenie!
Z powodu ograniczeń jakie wywołała epidemia COVID-19 działamy zdalnie, wirtualnie, analogowo i indywidualnie. Każda osoba, która chciałaby się zaangażować i wyrazić swoje oburzenie z powodu zakazu aborcji w Polsce, może to zrobić bez lęku przed zakażeniem poprzez udział w kampanii.
CO ROBIMY?!
Piszemy! Piszemy listy, pocztówki, posty, faksy, e-maile do Julii Przyłębskiej – Prezeski Trybunału Konstytucyjnego. Również na adres Ambasady Polskiej w Berlinie, gdzie Julia spędza sporo czasu wraz z mężem. Albo na adres jej berlińskiej rezydencji. Opublikujcie Wasze listy i doświadczenia na wydarzeniu!
********************
In Solidarität mit den polnischen Frauen*!
Am 22. Oktober 2020 hat das Verfassungsgericht – unter dem Vorsitz von Julia Przyłębska – auf Antrag von Abgeordneten der Parteien Recht und Gerechtigkeit (PiS), PSL-Kukiz’15 und der Konföderation die Einhaltung der embryopathologischen Voraussetzung für einen Schwangerschaftsabbruch als verfassungswidrig eingestuft. Am 27. Januar 2021 wurde das Urteil vom Tribunal veröffentlicht und trat offiziell in Kraft. Dies ist nicht der erste Versuch, die Rechte von Frauen* einzuschränken, über ihren Körper und ihr Leben zu entscheiden. Doch dieses Mal hat es geklappt.
Wir sind wütend, sehr wütend! Wir sind empört! Das ist ungeheuerlich!
Die Föderation für Frauen und Familienplanung stellt in ihrem Bericht fest, dass im Jahr 2019 1100 legale Abtreibungen in Krankenhäusern in Polen durchgeführt wurden. Ganze 1074 dieser Eingriffe, also 98%, wurden aufgrund der Entdeckung von schweren und irreversiblen Defekten des Fötus durchgeführt. Jetzt ist diese Möglichkeit ausgeschlossen.
Jetzt ist die Abtreibung in Polen offiziell illegal.
Wir sind nicht damit einverstanden, dass uns jemand unsere Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit wegnimmt!
Wir fordern die Achtung der Menschenrechte in Polen!
Wir fordern die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und eine ausreichende perinatale Betreuung!
Wir rufen zur internationalen Solidarität mit polnischen Frauen und allen Menschen, die schwanger werden können, auf!
Wir laden Euch ein, sich an der nächsten Aktion zu beteiligen und Briefe an Julia Przyłębska zu schreiben.
Die derzeitige Präsidentin des Verfassungsgerichtes in Polen ist Julia Przyłębska, privat die Frau des polnischen Botschafters in Berlin. Lasst uns ihr schreiben. Schreiben wir, was wir denken, womit wir nicht einverstanden sind und bringen wir unsere Empörung zum Ausdruck!
Aufgrund der Einschränkungen durch den COVID-19-Ausbruch handeln wir aus der Ferne, virtuell, analog und individuell. Jede Person, die sich engagieren und ihre Empörung über das Abtreibungsverbot in Polen ausdrücken möchte, kann dies ohne Angst vor Ansteckung tun, indem sie an der Kampagne teilnimmt.
WAS WIR TUN!
Wir schreiben! Wir schreiben Briefe, Postkarten, Faxe, E-Mails an Julia Przyłębska – die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Auch an die polnische Botschaft in Berlin, wo Julia mit ihrem Mann viel Zeit verbringt. Oder an die Adresse ihres Berliner Wohnsitzes. Veröffentlichen Sie Ihre Briefe und Erfahrungen auf der Veranstaltung!
********************************************
Prezes Trybunału Konstytucyjnego / President of the Constitutional Tribunal
Julia Przyłębska
tel. 22 621 65 03, fax 22 657 45 87, e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl
Post address:
al. Jana Chrystiana Szucha 12A
00-918 Warszawa Poland
—-
Julia Przyłębska ℅ Andrzej Przyłębski
Ambasada RP w Berlinie
Botschaft der Republik Polen
Lassenstraße 19-21
14193 Berlin
Tel.: (030) 22 31 3-0
Fax: (030) 22 31 3-155

Twitter:
Trybunał Konstytucyjny
@TK_GOV_PL
—————
Hashtags:
#ListyDoJulii #BriefeAnJulia #LettersToJulia
#2210Trybunał
#FalaSprzeciwu
#InSolidarityWithPolishWomen
#SameShitAgain
#LegalAbortion
#LegalnaAborcja
#FreeSafeLegalAbortion
#DarmowaBezpiecznaLegalnaAborcja
#WomensRightsAreHumanRights
#PrawaKobietPrawamiCzłowieka
#Berlin4Poland
#BerlinSolidarnie #FalaSprzeciwu #WyrokNaKobiety
#DziewuchyBerlin