DELEGALIZACJA ORDO IURIS

My kobiety, Polki, obywatelki Europy kategorycznie wzywamy Parlament Europejski do natychmiastowego zaprzestania jakiejkolwiek współpracy z Ordo Iuris oraz platformą petycyjną CitizenGo, wzywamy do natychmiastowego i rzetelnego Europejskiego śledztwa w sprawie politycznych powiązań tych organizacji oraz presji na polski rząd w sprawie delegalizacji Ordo Iuris.

Liczne publikacje prasowe portali cieszących się zaufaniem międzynarodowym, wskazują na sieć połączeń ideologiczno-finansowych między Ordo Iuris, a zaufanymi ludźmi z najbliższego kręgu Putina.   

Nie godzimy się aby na nasze zdrowie, życie oraz bezpieczeństwo miała wpływ organizacja, finansowo i personalnie związana ze środowiskami sprzyjającymi w jakikolwiek sposób rosyjskiej bezprawnej aneksji Krymu i Donbasu, a teraz ludobójczej wojnie w Ukrainie.     

Uważamy za absolutnie skandaliczne, iż organizacja Ordo Iuris dalej funkcjonuje legalnie w debacie publicznej, i co gorsza, w instytucjach państwowych w Polsce i Europie, mając tragiczny w skutkach wpływ na procesy legislacyjne, które godzą w prawa kobiet czy osób LGBT+. 

Apelujemy o natychmiastowe śledztwo, a co za tym idzie likwidację organizacji Ordo Iuris oraz Platformy CitizenGo, organizacji w jakikolwiek sposób związanych ze sponsorami rosyjskiej kampanii wojennej przeciwko Ukrainie i ze śmiercią dzieci, kobiet i mężczyzn – obywatelek i obywateli Ukrainy. 

POLISH WOMEN ON STRIKE Tübingen

Dziewuchy Berlin

FARSA Feminists Artywists Society in Action.

***

Fragment artykułu z Gazety Wyborczej:

​​”(…) Przede wszystkim jednak Małofiejew wspiera europejskie ruchy religijnych fundamentalistów, także tych związanych z polskim Ordo Iuris. Chodzi głównie o założoną w Hiszpanii konserwatywną platformę petycyjną CitizenGo, obecną również w Polsce, która jest bezpośrednio sponsorowana przez Małofiejewa. Oligarcha wsparł ją sumą 100 tys. euro, co pomogło mu umieścić w jej zarządzie swego przedstawiciela Aleksieja Komowa.

W czerwcu 2016 r. CitizenGo – co odkryła Klementyna Suchanow i opisał tygodnik „Polityka” – wsparła finansowo zorganizowane w Warszawie przez polskie Ordo Iuris spotkanie lobbystów ultra konserwatywnych organizacji, planujących radykalne zmiany w prawodawstwie europejskim. Wśród wykradzionych przez hakerów dokumentów CitizenGO są m.in. dwa przelewy dla Ordo Iuris po 11 tys. zł każdy. (…)”

 

ENG

BANNING THE ORDO IURIS 

We women, Poles, citizens of Europe, categorically call upon the European Parliament to immediately cease any cooperation with Ordo Iuris and the CitizenGo petition platform, to conduct a prompt and thorough European investigation and pressure on the Polish Government to ban Ordo Iuris.

Numerous press releases from internationally trusted portals point to a network of ideological and financial connections between Ordo Iuris and people in Putin’s closest circle.

We refuse to allow our health, life and safety to be influenced by an organisation financially and personally connected in any way with circles supporting in any way the Russian illegal annexation of Crimea and Donbass, and now the criminal genocidal war in Ukraine.

We find it absolutely scandalous, that the Ordo Iuris organisation continues to operate legally in the public debate and, what is worse, in state institutions in Poland and Europe, having a tragic impact on legislative processes that violate the rights of women and LGBT+ people.

We call for the immediate investigation, and thus the liquidation of the Ordo Iuris organisation and the CitizenGo petition platform, both of which are associated directly or indirectly with the sponsors of the Russian military campaign against Ukraine, and consequently with the atrocities and deaths of children, women and men – citizens of Ukraine.

POLISH WOMEN ON STRIKE Tübingen

Dziewuchy Berlin

FARSA Feminists Artywists Society in Action.

***

International Council of Polish Women+

Quote from Gazeta Wyborcza 

“(…) Above all, however, Malofeev supports European movements of religious fundamentalists, including those associated with the Polish Ordo Iuris. This concerns mainly the conservative petition platform CitizenGo, founded in Spain and also present in Poland, which is directly sponsored by Malofeev. The oligarch supported it with the sum of 100 thousand euros, which helped him to place his representative Alexei Komov on its board.

In June 2016. CitizenGo – as discovered by Klementyna Suchanow and described by the portal Polityka – financially supported a meeting organised in Warsaw by the Polish Ordo Iuris of lobbyists of ultra-conservative organisations planning radical changes to European legislation. Among the CitizenGO documents stolen by hackers are two transfers to Ordo Iuris for PLN 11,000 each. (…)”

More links:

Przekupywał zachodnią prawicę i działał w Polsce. Oligarcha Putina do zadań specjalnych
Grzegorz Rzeczkowski | 29 marca 2022
https://wyborcza.pl/7,75398,28274806,przekupywal-zachodnia-prawice-i-dzialal-w-polsce-oligarcha.html

Kreml na wojnie z kobietami
Rozmowa z Klementyną Suchanow
https://obywatele.news/kreml-na-wojnie-z-kobietami/

English: 

Ordo Iuris and the Kremlin: Evidence presented by Klementyna Suchanow
January 2022
https://resetobywatelski.pl/ordo-iuris-and-the-kremlin-evidence-presented-by-klementyna-suchanow/ 

Russia’s Homophobic Ideology Infiltrated In Polish Politics
By Remy Bonny | October 28, 2019
https://remybonny.com/2019/10/28/russia-poland-lgbti/

38 MEPs support ODF & SAB’s complaint to the European Commission against Ordo Iuris
20 November 2020 | Author: Martin Mycielski
https://en.odfoundation.eu/a/32854,38-meps-support-odf-sabs-complaint-to-the-european-commission-against-ordo-iuris/ 

EU Transparency Register Entry Complaint
2020
https://en.odfoundation.eu/content/uploads/2020/11/ordo_iuris_tr_complaint.pdf