One of our members, Anna Krenz, took part in the week-long workshop together with artists and activists from Berlin and Poland. Workshop was organised by: Fundacja Kobieca eFKa and Begine Kultur

10.9.2021 – Final evening of the Erasmus project: Art Education with Woman Artists. Together against Discrimination
Women artists, art educators and creative activists from Poland & Germany shared their experiences in the field of inclusive education through art and developed their own projects targeting women with multiple exclusion. Today they present the result.
The event offers an opportunity to learn about the situation of women, especially non-heteronormative women, in art as well as in society in Germany and Poland.

***

Eines unserer Mitgliederinnen, Anna Krenz, nahm an dem einwöchigen Workshop zusammen mit Künstlern und Aktivisten aus Berlin und Polen teil. Der Workshop wurde organisiert von: Fundacja Kobieca eFKa und Begine Kultur.
10.9.2021 – Abschlussabend des Erasmus – Projektes: Art Education with Woman Artists. Together against Discrimination
Künstlerinnen, Kunstpädagoginnen und kreative Aktivistinnen aus Polen & Deutschland tauschten ihre Erfahrungen im Bereich der integrativen Bildung durch Kunst aus und entwickelten eigene Projekte, die sich an Frauen mit mehrfacher Ausgrenzung richten. Heute präsentieren sie das Ergebnis.
Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, etwas über die Situation von Frauen, besonders nichtheteronormativen Frauen, in der Kunst sowie in der Gesellschaft in Deutschland und Polen zu erfahren.
***
Jedna z naszych członkiń, Anna Krenz, wzięła udział w tygodniowych warsztatach wraz z artystami i aktywistami z Berlina i Polski. Warsztaty zostały zorganizowane przez: Fundację Kobiecą eFKa oraz Begine Kultur.
10.9.2021 – Wieczór końcowy projektu Erasmus: Art Education with Woman Artists. Razem przeciw dyskryminacji
Artystki, edukatorki artystyczne i działaczki twórcze z Polski i Niemiec wymieniły się doświadczeniami w zakresie edukacji włączającej poprzez sztukę i stworzyły własne projekty skierowane do kobiet z wielokrotnym wykluczeniem. Dziś przedstawiają wyniki.
Wydarzenie to daje możliwość poznania sytuacji kobiet, zwłaszcza nieheteronormatywnych, w sztuce i społeczeństwie w Niemczech i w Polsce.